Tájékoztató a videómegosztóplatform-szolgáltatókra vonatkozó, 2020. június 12. napjától hatályos törvényi rendelkezésekről

Közzétéve: 2021. május 20.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E-ker. tv.) - a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek a változó piaci körülményeire tekintettel való módosításáról szóló 2018/1808/EU irányelv (AVMS irányelv) átültetésére tekintettel - kiegészült a videómegosztóplatform-szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató) vonatkozó 15/C.-15/W. §-ban foglalt rendelkezésesekkel, amelyek 2020. június 12. napjától lépnek hatályba.

A fentiekre tekintettel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) az alábbi tájékoztatást nyújtja a szolgáltatókra vonatkozó bejelentési, illetve működési kötelezettségek kapcsán:

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 71a. és 71b. pontja az alábbiak szerint rögzíti a videómegosztóplatform-szolgáltatás és a videómegosztóplatform-szolgáltató fogalmát:

„Videómegosztóplatform-szolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági szolgáltatás, amelynek vagy amely egy elválasztható részének vagy egy alapvető funkciójának elsődleges célja, hogy tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából elektronikus hírközlő hálózaton keresztül olyan műsorszámokat, illetve felhasználók által létrehozott videókat juttasson el a nyilvánossághoz, amelyekért a videómegosztóplatform-szolgáltató nem tartozik szerkesztői felelősséggel, és amelyeket a videómegosztóplatform-szolgáltató rendszerez például automatikus eszközökkel vagy algoritmusokkal, különösen megjelenítés, címkézés, sorba rendezés révén.”

„Videómegosztóplatform-szolgáltató: videómegosztóplatform-szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy.”

 • Az E-ker. tv. 15/C. §-a alapján a videómegosztóplatform-szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot a szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hivatalhoz.

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a szolgáltatásnyújtás megkezdésének.

Ugyanakkor a 2020. június 12-én, azaz a szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének napján, már szolgáltatást nyújtó és az E-ker. tv. hatálya alá tartozó szolgáltatók 60 napon belül kötelesek eleget tenni bejelentési kötelezettségüknek az E-ker. tv. 16. § (6) bekezdése alapján.

A szolgáltatás Hivatalhoz történő bejelentésében meg kell jelölni

 • a bejelentő nevét,
 • a bejelentő lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), a szolgáltatással közvetlenül érintett telephely (telephelyek) megjelölését,
 • a bejelentő elérhetőségét (telefonszámát és elektronikus levelezési címét),
 • a bejelentő vezető tisztségviselőjének, képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személynek a nevét és elérhetőségét (telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét),
 • a bejelentő cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát (hivatalos azonosítószámát),
 • a szolgáltatás elnevezését és internetes elérhetőségét (URL-címét),
 • a szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját,
 • arra vonatkozó adatot, hogy a joghatóság az 1. § (1a)-(1d) bekezdésében foglalt feltételek közül melyiken alapul.

A Hivatal által kidolgozott adatbejelentő az alábbi linken érhető el:

http://nmhh.hu/cikk/212881/Adatlap_videomegosztoplatformszolgaltatas_bejelentesehez

 • Az E-ker. tv. 15/D. §-a alapján - a Hivatal által hatósági nyilvántartásba vett - szolgáltató köteles különböző intézkedéseket, illetve műszaki megoldásokat alkalmazni, ha

a) a szolgáltató által a nyilvánossághoz eljuttatott műsorszám, felhasználó által létrehozott videó, a szolgáltató vagy más által forgalmazott, értékesített, szervezett kereskedelmi közlemény (a továbbiakban együtt: tartalom) alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének károsítására;

b) a szolgáltató által a nyilvánossághoz eljuttatott tartalom sérti az emberi méltóságot, valamint alkalmas lehet valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség vagy ezek bármely tagja elleni - a közösséghez tartozása miatt történő - gyűlölet keltésére vagy erőszakra uszításra;

c) a tartalom bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósíthat meg, így különösen, ha a tartalom alkalmas terrorcselekmény elkövetésére való felhívásra, közösség elleni uszításra, a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadására, illetve, ha gyermekpornográf tartalom megosztását, terjesztését vagy továbbítását valósíthatja meg; vagy

d) videómegosztóplatform-szolgáltatás igénybe vevője által közzétett kereskedelmi közlemény nem felel meg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. § (1)-(7) bekezdése1 vagy az Mttv. 24. §-a2 szerinti előírásoknak.

 • A különböző intézkedések és műszaki megoldások kapcsán az E-ker. tv. 15/F. §-a tartalmazza a részletes szabályokat, különösen az életkor-ellenőrzés és a szülői felügyeleti rendszer biztosítása tekintetében.
 • Az E-ker. tv. 15/E. §-a alapján a szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeibe foglalni mind a 15/D. § (1) bekezdésében írt eseteket, követelményeket és az azok biztosítását szolgáló, a 15/F. § szerinti intézkedéseket, műszaki megoldásokat, továbbá a kereskedelmi közlemények vonatkozásában az Mttv. 24. §-ában és az Smtv. 20. § (1)-(7) bekezdésében foglalt követelményeket.

A szolgáltató általános szerződési feltételeinek tartalmaznia kell továbbá a felhasználók és a szolgáltató közötti jogviták peren kívüli és bírósági rendezésére szolgáló igényérvényesítési lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást is.

 • Az E-ker. tv. 15/G. §-ában foglaltak szerint a szolgáltató köteles olyan átlátható, hatékony és felhasználóbarát mechanizmust, funkciót biztosítani, amely

a) megfelelő tájékoztatást ad az igénybe vevőnek az olyan tartalmakról, amelyek károsíthatják a kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődését;

b) segítségével a felhasználó által létrehozott videót feltöltő nyilatkozhat arról, hogy az általa feltöltött videó tudomása szerint tartalmaz-e kereskedelmi közleményt;

c) által az igénybe vevők bejelenthetik vagy megjelölhetik a szolgáltató számára a 15/D. § (1) bekezdésében foglalt követelményeket megsértő tartalmakat vagy panaszt tehetnek az ilyen tartalmakkal kapcsolatban; valamint

d) közérthetően tájékoztatást ad a b) és c) pont szerinti nyilatkozatok, bejelentések, jelölések megtételének, feldolgozásának folyamatáról és hatásáról, valamint a panaszok elintézési rendjéről.

 • A szolgáltató köteles továbbá médiatudatosságot növelő intézkedéseket és eszközöket alkalmazni, és erről tájékoztatást nyújtani a szolgáltatás igénybe vevői részére.

A Hivatal az E-ker. tv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését hatósági hatáskörében felügyeli, amelynek keretében jogosult az E-ker. tv. 15/I. §-ában meghatározott jogkövetkezmények3 alkalmazására a szolgáltatókkal szemben.

 • Az E-ker. tv. 15/J. § (2) bekezdése lehetőséget biztosít a 15/K. § (2) bekezdésben meghatározott, a Hivatal hatósági hatáskörébe tartozó ügyek önszabályozó szervezettel történő megosztott ellátására, illetve hatósági hatáskörként nem szabályozott, de az E-ker. tv. szabályaival összhangban álló feladatok együttműködésben történő ellátására (ön- és társszabályozás). Ennek biztosítása érdekében a Hivatal az önszabályozó szervezettel közigazgatási szerződést köthet.

A szolgáltatók a fentiekben részletezett kötelezettségeket - a bejelentési kötelezettség kivételével - az E-ker. tv. 16. § (5) bekezdése szerint 2020. június 12-ét követő 150 napon belül kötelesek teljesíteni.1 Smtv. 20. § (1) A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie.  

(2) A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie.

(3) A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos.

(4) Médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat.

(5) Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény.

(6) A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.

(7) Nem szabad médiatartalomban közzétenni cigarettát és más dohányárut, elektronikus cigarettát, utántöltő flakont, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezett szerencsejátékot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. E korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre.

2 Mttv. 24. § (1) A médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény    

a) nem sértheti az emberi méltóságot,

b) nem tartalmazhat és nem támogathat a nemen, faji vagy etnikai származáson, állampolgárságon, nemzetiségen, valláson vagy világnézeti meggyőződésen, fizikai vagy szellemi fogyatkozáson, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést,

c) közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat valamely áru megvásárlására vagy bérbevételére, illetve szolgáltatás igénybevételére,

d) közvetlenül nem szólíthat fel kiskorúakat arra, hogy rábeszéljék szüleiket vagy másokat a reklámozott áru megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére,

e) nem használhatja ki a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik és más személyek iránti bizalmát, továbbá a kiskorúak tapasztalatlanságát és hiszékenységét,

f) indokolatlanul nem ábrázolhat kiskorút veszélyes helyzetekben,

g) nem fejezhet ki vallási, lelkiismereti, illetőleg világnézeti meggyőződést, kivéve a vallási tematikájú tematikus médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közleményt,

h) nem sértheti nemzeti jelkép méltóságát, vagy vallási meggyőződést.

(2) Az alkoholtartalmú italokra vonatkozó, médiaszolgáltatásban közzétett kereskedelmi közlemény

a) nem célozhat kifejezetten kiskorúakat,

b) nem ábrázolhat alkoholt fogyasztó kiskorút,

c) nem ösztönözhet az ilyen italok mértéktelen fogyasztására,

d) nem ábrázolhatja a túlzott alkoholfogyasztást pozitív, az alkoholfogyasztástól való tartózkodást negatív megvilágításban,

e) kiemelkedő fizikai teljesítményt vagy járművezetést nem mutathat be alkoholtartalmú italok fogyasztásának hatásaként,

f) nem kelthet olyan benyomást, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerekhez,

g) nem állíthatja, hogy az alkoholtartalmú italok fogyasztásának serkentő, nyugtató vagy bármilyen jótékony egészségügyi hatása van, illetve, hogy az alkoholtartalmú italok a személyes problémák megoldásának egyik eszközét jelentik,

h) nem kelthet olyan benyomást, hogy az alacsony alkoholtartalmú italok fogyasztása esetén a túlzott alkoholfogyasztás elkerülhető, illetve, hogy a magas alkoholtartalom az ital pozitív tulajdonsága.

3 E-ker. tv. 15/I. § (2) A Hivatal jogsértés esetén a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult:

a) a jogsértő magatartás tanúsítását megtilthatja, a videómegosztóplatform-szolgáltatót kötelezheti a jogsértés megszüntetésére, valamint e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg;

b) a videómegosztóplatform-szolgáltatót kötelezheti közleménynek vagy a határozatnak az internetes honlapjának nyitóoldalán való közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig;

c) százmillió forintig terjedő bírságot szabhat ki;

d) tizenöt perctől egy hétig terjedő időtartamban szolgáltatása felfüggesztésére kötelezheti a videómegosztóplatform-szolgáltatót; vagy

e) törölheti a videómegosztóplatform-szolgáltatást a 15/C. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásból.