2021. február 15. fontos dátum az építményengedélyezésben

Közzétéve: 2021. február 10.

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelethez kapcsolódó változások.

A Rendelet elektronikus hírközlési építményengedélyezésre vonatkozó részeit 2021. február 15-től kell alkalmazni. (Kivéve azokat a részeket, amelyek a Hír-közmű hatálybelépésével összefüggésben tartalmaznak rendelkezéseket, azok várhatóan 2021. júliusában lépnek hatályba.)

A Rendelet személyi hatálya kiegészült az 1. § (1) bekezdés g) ponttal:

 • Az utcabútor, reklámhordozót tartó berendezés, reklámcélú berendezés – ideértve a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközt is – és a hirdetőoszlop tulajdonosára vagy használatot biztosító egyéb jogával rendelkező természetes személyre, jogi személyre és egyéb szervezetre.

A fogalmi meghatározások kiegészültek [2. §]:

 • Építési tevékenység befejezésének időpontja: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás – jegyzőkönyvben rögzített – befejezésének napja. (így már egyértelművé vált, hogy mikortól kell számítani a használatbavételi engedély iránti kérelem beadásának időpontját: az építési tevékenység befejezésétől számított 60 napon belül). [15.§ (1)]
 • Hírközlési elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás speciális fajtája, amelyet kizárólag az e rendelet alapján végzett építési tevékenységek végzése során kell vezetni. Része az e-főnapló és az e-alnapló. (Egyértelművé kellett tenni, hogy az e-naplón belül elektronikus hírközlési naplót kell nyitni. A naplóvezetéssel kapcsolatos szabályokat a Rendelet 8. §-a tartalmazza.)

A hírközlési e-naplóval kapcsolatos változás [8. § (4) bekezdés]:

 • A hírközlési e-naplóba kötelező meghívni a tervdokumentációt készítő tervezőt, aki jogosult bejegyzést tenni, a mások által tett bejegyzésekre észrevételt tenni, vagy tudomásul venni azokat.

Közműegyeztetés lefolytatására vonatkozó változás:

 • A közműegyeztetésre az e-közmű rendelkezései az irányadóak. Az e-közmű rendelet hatálya alá nem tartozó közreműködők nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni (például a villamosmű üzemben tartója, a vasútüzemeltető, vasútkezelő szervezetek, a városi helyi közlekedési szervezetek, az útkezelő szervezetek.)

Kérelem benyújtása

 • Az építtető az engedély iránti kérelmet, bejelentést a mellékletekkel együtt elektronikus úton terjesztheti elő a Hatóság elektronikus ügyintézési felületén a 10-23. §-ban foglaltak szerint.” [9. § (1)]

2021. február 15-től a Rendelet 2. számú melléklete alapján összeállított tervdokumentáció szükséges.

A szakhatóságokhoz benyújtandó dokumentációt PDF/A formátumban kell benyújtani.

Engedélyezési eljárások fajtái:

 • építési engedélyezési;
 • használatbavételi engedélyezési;
 • fennmaradási engedélyezési;
 • bontási engedélyezési;
 • engedély hatálya meghosszabbítása iránti engedélyezési - építtető kérelmére egy esetben egy évvel meghosszabbítja;
 • építési engedély-módosítási eljárás.

Megszűnt az elvi építési engedély kiadása, gyakorlatban már nincs létjogosultsága.

Új elem az „egyszerűsített” építési engedélyezési eljárás [13.§ (8) bekezdés]:

Az „egyszerűsített” építési engedélyezési eljárás az előzetes bejelentés nyilvántartásba vételét váltja fel. Az erre vonatkozó szabályok az építési engedélyezési eljárások rendelkezései között találhatók.

Hatóságra vonatkozó határidő 15 nap.

A feltételei:

A tervdokumentáció hiánytalan legyen (amennyiben hiánypótlást kell kiadni a Hatóságnak, abban az esetben az egyszerűsített eljárás átfordul a normál 60 napos építési engedélyezési eljárásba – de nem feltétlenül jelenti a szakhatóság megkeresését).

Kizárólag közterületen léges hálózat esetén.

Fontos változás az eddigi gyakorlathoz képest:

A 13.§ (8) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint: „olyan, az aa)-ab) pont szerinti munkálatokhoz kapcsolódó, azzal egyidejűleg végzett maximum 100 méter hosszúságú kizárólag közterületen megvalósuló építésre irányul, amelynek nyomvonala a benyújtott tervdokumentációban feltüntetésre került

 1. február 15. napját követően engedély és bejelentés nélkül végezhető tevékenységek a 100 méter alatti építésekkel összefüggésben a véglegessé vált használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező elektronikus hírközlő hálózathoz csatlakozó, közterületen maximum 100 méter hosszúságú előfizetői bekötéshez szükséges hálózatrész létesítése”[18. § (1) bekezdés g) pont]

Kiváltásások esetében a nyomvonalas és nyomvonal jellegű elektronikus hírközlési építmény más építési beruházás, így különösen más fizikai infrastruktúra építése vagy átépítése miatt szükséges áthelyezésére, későbbi kábelbehúzás lehetőségét biztosító tartalék nyomvonal építésére vagy az elektronikus hírközlési építmény korszerűsítésére irányul.

Megszűnt az 1000 m-es építési korlát.

Eltérés az építési engedélytől:

A véglegessé vált és végrehajtható építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező engedélyezett tervdokumentációtól csak a Hatóság előzetes engedélyével lehet eltérni.

Ha a tervezés során előre nem látott körülmény teszi lehetővé szakhatóságok, kezelők, érintett ingatlanok tulajdonosai, közreműködők hozzájárulásban adott feltételeit nem érinti – elegendő a Hatóságot nyilatkozattételi űrlap benyújtásával értesíteni és egyidejűleg az építtető köteles az eltérést a hírközlési e-naplóban haladéktalanul bejegyezni.

A Hatóság a hírközlési e-naplóba történő dokumentum feltöltésével nyilatkozik az eltérés tudomásulvételéről, vagy az építési engedély módosítására irányuló kérelem benyújtására hívja fel az építtetőt.

Használatbavételi engedélyezési eljárás [15.§]

Korábbi 30 nap helyett - 60 napon belül kell benyújtani a kérelmet az építési tevékenység befejezésétől számítva (sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás jegyzőkönyvben rögzített befejezésének napja)

Egyszerűsített engedélyezési eljárásnál, ha a használatbavételi eljárás során a kérelem a Rendelet 15.§ (4) bekezdésnek megfelel a Hatóság 15 napon belül adja ki.

A Hatóság hírközlési e-naplóval kapcsolatos feladatai:

A Hatóság a hírközlési e-napló készenlétét haladéktalanul megszünteti:

 1. ha az e-főnaplót az építésügyi hatósági engedély hatálya alatt nem nyitották meg és az engedély hatályának hosszabbítását sem kérelmezték,
 2. ha az építtető az elkészült építményre végleges használatbavételi engedéllyel rendelkezik (HV engedély feltüntetésével), vagy
 3. bontási engedély esetén, ha a bontási tevékenységet befejezték.

Új elem a Rendeletben a fennmaradási és továbbépítési engedély [16.§ (11)]

Ha az építmény fennmaradási engedélyezésére az építmény befejezése, vagyis rendeltetésszerű és biztonságos használatra való alkalmas állapotának elérése előtt kerül sor, a továbbépítésre is engedélyt kell kérni, ha a fennmaradó munkálatok elvégzése építési engedélyezéshez kötött tevékenység.

A fennmaradási és a továbbépítési engedély iránti összevont kérelemben mindkét eljárás lefolytatását meg kell jelölni és az azokhoz előírt dokumentációt benyújtani.

Az építésügyi hatóság döntéseit egybefoglalja.

A fentiek alapján létesült építmény egészére használatbavételi engedélyt kell kérni a Rendelet 15. §-ban foglaltak szerint.

A bontási engedélyezési eljárás [17.§]

 • A bontási engedély iránti kérelmet a bontási tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 30 nappal az építtetőnek vagy a tulajdonosnak a 9. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.
 • A bontási engedély a véglegessé válásától számított 2 évig hatályos (korábbi 1 év helyett).
 • A bontási engedély hatályának lejárta után a bontás csak új bontási engedéllyel folytatható.
 • Az építtetőnek a bontási tevékenység befejezését a befejezéstől számított 15 napon belül nyilatkozattételi űrlap benyújtásával közölnie kell a Hatósággal.

Építésügyi hatósági eljárásokkal összefüggő részletes szabályok [21.§-25.§]

Jogutódlás:

 • Az építtető jogutódja vagy az engedély átruházása esetén annak új jogosultja a hatályos építési engedélyt vagy bontási engedélyt jogosult felhasználni.
 • Köteles a jogutódlásról – annak megfelelő igazolása mellett – a bejelentést a 9. § (1) bekezdése szerint benyújtani.
 • A Hatóság a bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül végzésben tudomásul veszi.

Antennatartó szerkezet ideiglenes elhelyezése:

 • elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának biztosítása érdekében,
 • legfeljebb 90 napra
 • amennyiben az építtető a bejelentést az elhelyezés előtt legalább 15 nappal a 9. § (1) bekezdése szerint benyújtja.

Az építtető az előzetes bejelentésben meghatározott időpontig köteles elbontani, és erről a Hatóságot a bontást követő 15 napon belül nyilatkozattételi űrlap benyújtásával értesíteni.

Hatósági bizonyítvány szabályai [26.§]

Kérelemre elektronikus hírközlési építmény meglétének vagy elbontásának igazolására a Hatóság hatósági bizonyítványt állít ki.

Hatósági bizonyítvány tartalmazza:

 • az elektronikus hírközlési építmény megnevezését,
 • érintett ingatlan helyrajzi számát,
 • az építmény meglétének vagy elbontásának tényét,
 • a felhasználás célját,
 • a változási vázrajz munkaszámát és
 • az elektronikus hírközlési építmény főbb műszaki adatait.

A kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül befejezett vagy használatba vett építmény esetén a Hatóság a meglévő építmény jogszerűségét alátámasztó építési-, használatbavételi engedély meglétét vizsgálja. Ha az építmény nem jogszerűen épült, a Hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, és egyidejűleg építésfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményez.

A 10 évnél régebben befejezett vagy használatba vett építmény esetén a Hatóság a hatósági bizonyítványt kiállítja és az építményt az ellenkező bizonyításáig jogszerűnek tekinti.

Bírság

A bírság terminológiája kikerült a Rendeletből a szabályozás a továbbiakban törvényi szinten valósul meg (Eht 50/A.§, 50/B.§).

Építésfelügyelet [28.§-30.§]

 • Hatóság ellenőrzés
 • Távoli eléréssel vagy
 • Helyszíni ellenőrzéssel.

Intézkedéséket tehet (például kivitelezési tevékenység megtiltása).

Építésrendészeti eljárás: Ha építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés során jogsértést állapít meg.