7+1 pontban az új hírközlési szabályokról

Közzétéve: 2021. december 16.

2020 végén az új uniós hírközlési kódex hazai részletszabályainak kidolgozásával alapjaiban újult meg a hírközlési szabályozás az előfizetői szerződés megkötésétől egészen annak megszűnéséig. Ehhez igazodva a szolgáltatóknak 2021. június 30-ig kellett az általános szerződési feltételeiket (ÁSZF) átalakítaniuk.

A változások célja többek között, hogy megerősítse a fogyasztók védelmét, megkönnyítse a szolgáltatóváltást, valamint biztosítsa a megfizethető és megfelelő szélessávú internet-hozzáférést minden felhasználó számára, lakóhelytől vagy jövedelemtől függetlenül. De melyek azok az új szabályok, amelyekre a fogyasztóknak is érdemes figyelniük? Az NMHH témakörök szerint foglalja össze a fontos változásokat.

1. Szerződéskötés

szerzodeskoteshez.jpgEzentúl egyes előfizetői csoportoknál az eddig megszokott ÁSZF-en és az egyedi előfizetői szerződésen kívül az előfizetői szerződés részét képezi az előzetes tájékoztatás és a szerződés adatainak rövid összefoglalója is.

  • Előzetes tájékoztatás: Előfizetői szerződés megkötésekor az ÁSZF mellé – vagy annak részeként – előzetes tájékoztatót kell a szolgáltatóknak adniuk az előfizetőnek az olyan témakörökben, mint a szolgáltatás minőségi paraméterei, díjai vagy az előfizetői szerződés időtartama. A tájékoztatónak tisztáznia kell azt is, hogy az előfizető milyen feltételekkel mondhatja fel határozott idejű szerződését, milyen jogai vannak hibás teljesítés esetén, valamint számos információt a szolgáltatóváltással és a számhordozással kapcsolatban. Mindezen felül tájékoztatni kell az előfizetőt azokról a szolgáltatói intézkedésekről is, amelyek a hálózat és a szolgáltatás biztonságának védelme céljából a biztonsági események és a hálózatot fenyegető kockázatok kezelésére születtek. Az egyes szolgáltatástípusoknál pedig az előzetes tájékoztatásnak további tárgyköröket is érintenie kell.szerzodesosszefoglalohoz.jpg
  • Szerződés-összefoglaló: Ezen kívül az egyes ajánlatokról egy egész Európában egységes formátumú, rövid összefoglalót kell adni az előfizetőnek, amely röviden és áttekinthetően írja le a szerződés elemeit. Emellett az egyedi előfizetői szerződés megmarad, de fő funkciója már a szerződő felek adatainak és nyilatkozatainak rögzítése.

2. Egyoldalú szerződésmódosítás

A szolgáltatók jogosultak az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására, erről az előfizetőket 30 nappal hamarabb értesíteniük kell a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Változás azonban, hogy ilyenkor az előfizetők 45 napon belül ezentúl nemcsak a számukra hátrányos, hanem bármilyen érdemi módosítás miatt felmondhatják további jogkövetkezmények nélkül a szerződést, még akkor is, ha az határozott időre szól valamilyen kedvezményért cserébe.

Ez alól kivétel, ha a módosítás a szolgáltató jogszabályi kötelezettségéből fakad, vagy azt hatósági döntés miatt teszi, illetve ha a változtatás csak előnyt hoz az előfizetőnek, vagy ha adminisztratív jellegű és nem hátrányos az előfizető számára.

3. A határozott idejű szerződés felmondása

Az előfizető bizonyos esetekben jogosult hátrányos következmény nélkül felmondani határozott idejű szerződését – például a szolgáltató hibás teljesítése miatt vagy a 4. pontban kifejtett, szolgáltatáscsomagokra vonatkozó konkrét esetben.

Hibás teljesítést jelent ilyenkor, ha

  • a szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti,
  • a szolgáltató egy felmerülő hiba kijavítására nyitva álló 72 órás határidő eredménytelen eltelte után a hibát további 15 napig nem tudja kijavítani,
  • az előfizető a felmondása előtti 90 napban több mint 10 hibabejelentést tett, (akkor is, ha a szolgáltató a hibákat elhárította),

szerzodesbontashoz.jpgAzonban ezekben az esetekben a szolgáltató követelheti az esetleges készülékvásárláshoz kapcsolódó kedvezmények megtérítését, így az előfizető elveszítheti a kedvezményes áron kapott berendezés (például telefon, tévékészülék, laptop) árkedvezményét. Ez esetben a szolgáltató kérheti az általa ténylegesen nyújtott kedvezmény megtérítését, figyelembe véve a berendezés maradványértékét is. De az előfizető dönthet úgy is, hogy nem tartja meg a berendezést, ekkor természetesen a kedvezményt sem kell megtérítenie. Ha az eszköz megtartása mellett dönt, akkor az azon lévő hálózati korlátozást a szolgáltatónak ingyenesen fel kell oldania legkésőbb az elszámolással egyidőben. Ha ez elmarad, az előfizető kötbérre is jogosult.

4. Szolgáltatáscsomagok

Ha az előfizető szolgáltatáscsomagjában van legalább egy internet- vagy telefonszolgáltatás, úgy a csomag minden elemére alkalmazni kell a fogyasztók magasabb szintű védelmét szolgáló szabályokat. Szolgáltatáscsomagnak minősül, ha az előfizető egy előfizetői szerződés vagy egymással szorosan összefüggő szerződések keretében több szolgáltatást vagy végberendezést (pl. vezetékes telefont vagy routert) is igénybe vesz. Ilyenkor a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén a csomag minden elemére vonatkozik, hogy az előfizető hátrányos jogkövetkezmények nélkül 45 napon belül felmondhatja a szerződést, valamint kérelmezheti a számhordozást az előfizetői szerződés megszűnését követő 31 napon belül.

5. Szolgáltatóváltás

A telefonos számhordozás mellett lehetőség van arra is, hogy az előfizető az internetszolgáltatók között is szünetmentesen válthasson. Ehhez az új szolgáltatónál kell kérnie a szolgáltatóváltást, aki intézkedik a korábbi szerződés felmondásáról és együttműködik az előző szolgáltatóval abban, hogy a váltáskor a szolgáltatás kiesése ne legyen több egy munkanapnál. Ha a szolgáltató a bekötést késve vagy hibásan teljesíti, a szabályozás kompenzáció fizetését írja elő. A kompenzációt az előfizető részére főszabály szerint az átvevő szolgáltató fizeti.

Ha valaki egy szolgáltatótól az internet-előfizetés mellett e-mail-szolgáltatást is igénybe vesz, és az internet-hozzáférésre vonatkozó előfizetői szerződés megszűnik, akkor az előfizető kérésére a szolgáltatónak még legalább fél évig biztosítania kell a hozzáférést a fiókhoz, vagy továbbítania kell az üzeneteket egy az előfizető által megadott e-mail-címre. Az előfizetői szerződés megszűnése után a szolgáltató köteles még egy évig biztosítani az előfizetőnek, hogy hozzáférjen az előfizetői szerződésével kapcsolatos, elektronikus tárhelyen tárolt információkhoz.

6. A számhordozás utólag is lehetséges és ingyenes

Ha az előfizető felmondja a szerződését, hívószáma megtartását a szerződés megszűnése utáni egy hónapban is kérheti. Ez az utólagos számhordozás. Ennek keretében a volt előfizető a számát ingyen áthordozhatja egy másik szolgáltatóhoz.

7. Tájékoztatás a legolcsóbb díjakról

A szolgáltatóknak az előfizetők kérésére, illetve jogszabályi előírás alapján rendszeres időközönként – évente, illetve a határozott idejű előfizetői szerződés lejárata előtt 90 nappal pedig három alkalommal is – tájékoztatást kell adniuk az előfizetőiknek elérhető legkedvezőbb díjakról.

+ 1. Adatvédelem

Ez valójában nem újdonság, de a kódex egyértelművé teszi, hogy a „díjazás ellenében” fordulat már nem csak pénzfizetéssel kiegyenlített szolgáltatást jelent, hanem a személyes vagy más adatok átadásával is „fizet” az előfizető. Tehát az ingyenes szolgáltatás is lehet elektronikus hírközlési szolgáltatás – és vonatkoznak rá a felhasználókat védő szabályok –, ha az egyéb fogalmi feltételek igazak rá.

Kapcsolódó jogszabályok