Az SK/14824-29/2020. számú határozat az EuroCable Magyarország Kft. által a GERGI HÁLÓ Kft.-vel szemben indított jogvitás eljárásban

Közzétéve: 2021. december 21.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) jogvitás ügyben eljáró tanácsa (a továbbiakban: „eljáró tanács”) az EuroCable Magyarország Kft. (székhelye: 1119 Budapest, Andor u. 47-49.; a továbbiakban: „Kérelmező”) által a GERGI HÁLÓ Kft.-vel (székhelye: 1087 Budapest, Százados út 15-17/D.; a továbbiakban: „Kérelmezett”) szemben kezdeményezett, jogvitás eljárás lefolytatására irányuló, 2020. április 23. napján kelt, a Hatósághoz 2020. június 10-én érkezett, SK/14824-1/2020. iktatószámú, valamint SK/14824-3/2020., SK/14824-5/2020., SK/14824-7/2020., SK/14824-8/2020. és SK/14824-9/2020. iktatószámokon pontosított kérelme (a továbbiakban: „Kérelem”) alapján nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése tárgyában indult jogvitás eljárásban

1.

a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítéséhez fűződő közérdekből korlátozza a Kérelmezett használatának és a használat átengedésének jogát és a Kérelmező javára

használati jogot alapít

a Kérelmezett tulajdonában lévő Kishartyán – Ságújfalu, Karancsság – Szalmatercs és Piliny – Endrefalva viszonylatban üzemeltetett légkábel oszlopsorra, illetve az ezen oszlopsorral érintett nyomvonalra (a továbbiakban: „Fizikai infrastruktúra”) a Kérelmező Fizikai infrastruktúrán elhelyezkedő nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózata tekintetében (a továbbiakban: „Hálózat”) az alábbiak szerint:

a) A Fizikai infrastruktúra felhasználása, a használati jog tartalma:

A Kérelmező a jelen határozattal alapított használati jog alapján jogosult a Hálózatot és a kapcsolódó egyéb elektronikus hírközlési építményt a Fizikai infrastruktúrán elhelyezni, fenntartani, azt a vonatkozó jogszabályi és építésügyi hatósági előírásokkal összhangban, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának jogszabályi előfeltételét képező  fennmaradási engedély (a továbbiakban: „fennmaradási engedély”) birtokában üzemeltetni, működtetni, azt eltávolítani, átépíteni, karbantartani és javítani, továbbá módosítani vagy megszüntetni, illetve az ezen tevékenységhez szükséges mértékben a Fizikai infrastruktúrát igénybe venni. Amennyiben a Kérelmezett ezt szükségesnek tartja, a Kérelmező ezen munkálatainak elvégzését indokolt esetben – a Kérelmezővel egyeztetett módon – kérelmezetti szakfelügyelethez kötheti. A Kérelmezőnek a Fizikai infrastruktúrára vonatkozó használati joga egyéb célra, illetve egyéb hasznosítási módra nem terjed ki.

b) A Hálózat és a kapcsolódó egyéb elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének helye és módja:

A Hálózat és a kapcsolódó egyéb elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének helye, viszonylatai:

Kishartyán-Ságújfalu viszonylaton légkábel a Kérelmezetti oszlopsoron mintegy 800 m hosszúságban, a szükséges helyeken – az üzemeltetéshez szükséges fennmaradási engedélyben meghatározott számú – optikai kötődoboz (kötésszerelvény) megszakítással;

Karancsság-Szalmatercs viszonylaton légkábel a Kérelmezetti oszlopsoron mintegy 480 m hosszúságban a szükséges helyeken – az üzemeltetéshez szükséges fennmaradási engedélyben meghatározott számú – optikai kötődoboz (kötésszerelvény) megszakítással;

Piliny-Endrefalva viszonylaton légkábel a Kérelmezetti oszlopsoron mintegy 400 m hosszúságban a szükséges helyeken – az üzemeltetéshez szükséges fennmaradási engedélyben meghatározott számú – optikai kötődoboz (kötésszerelvény) megszakítással.

A Hálózat és a kapcsolódó egyéb elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének módja: a Kérelmezett tulajdonában álló oszlopsoron lévő kábelhelyen.

c) Az elektronikus hírközlési építményen elhelyezkedő és elhelyezhető elektronikus hírközlési berendezések műszaki jellemzői:

1 db optikai kábel – átmérő 11 mm, a szükséges helyeken – az üzemeltetéshez szükséges fennmaradási engedélyben meghatározott számú – optikai kötődoboz (kötésszerelvény) megszakítással.

d) Egyéb feltételek:

A Kérelmező köteles saját elektronikus hírközlő hálózatának üzemeltetése során a Kérelmezettel és a Fizikai infrastruktúrát használó esetleges más elektronikus hírközlési szolgáltatókkal együttműködni, valamint az irányadó jogszabályokban, szakmai, foglalkozási szabályokban és az irányadó műszaki szabványokban foglaltakat maradéktalanul megtartani.

2.

Az eljáró tanács a Fizikai infrastruktúra használatával kapcsolatos költségszámítás és díjmeghatározás elveit az alábbiak szerint határozza meg:

a) A Kérelmezett a Fizikai infrastruktúra használatáért havi díjat, az üzemeltetéssel és az indokolt esetben felmerült szakfelügyelettel összefüggésben egyszeri díjat számíthat fel. A havi díjat a Kérelmezett a Fizikai infrastruktúrát alkotó oszlopok egy egységére, azaz Ft/darab/hó mértékegységben köteles megállapítani.

b) A Kérelmezett a havi díjban a Fizikai infrastruktúra értékcsökkenését, tőkeköltségét és az általános költségek használat arányos részét számíthatja fel. A használat arányos rész számítása során a Kérelmezett a Kérelmező által az oszlopokon elhelyezett kábel darabszámnak és az oszlopokon elhelyezett összes kábel darabszámának az arányát köteles figyelembe vennie.

c) Az értékcsökkenés számítása során a Kérelmezett a Fizikai infrastruktúrát alkotó eszközök analitikus nyilvántartásán/egyedi tárgyi eszköz nyilvántartásában szereplő bruttó eszközértékeiből köteles kiindulni. Amennyiben a nyilvántartásokban az egyedi eszközértékek nem állnak rendelkezésre, akkor a Kérelmezett bruttó értékként a Fizikai infrastruktúrát alkotó egyes eszközök utolsó beszerzéséhez kapcsolódó bekerülési értékét köteles figyelembe venni. Az értékcsökkenés havi díjban figyelembe vehető összege a Fizikai infrastruktúrát alkotó elemek egy hónapra jutó értékcsökkenésének használat arányos része. A számítás során az eszközök élettartama a számviteli politikában rögzített élettartam.

d) A tőkeköltség számítása során a Kérelmezett a Fizikai infrastruktúrát alkotó eszközök teljes élettartamára számított nettó eszközértékéből (átlagos nettó eszközérték) köteles kiindulni. Az átlagos nettó eszközérték a Kérelmezett analitikus nyilvántartásában/egyedi tárgyi eszköz nyilvántartásában szereplő bruttó eszközérték 50%-ának felel meg. Amennyiben a nyilvántartásokban az egyedi eszközértékek nem állnak rendelkezésre, akkor a Kérelmezett bruttó értékként a Fizikai infrastruktúrát alkotó egyes eszközök utolsó beszerzéséhez kapcsolódó bekerülési értékét köteles figyelembe venni. A tőkeköltség az átlagos nettó eszközérték és a tőkeköltség-szorzó szorzataként áll elő, amelynek egy hónapra eső értékének használat arányos része vehető figyelembe a havi díjban. A számítás során az eszközök élettartama a számviteli politikában rögzített élettartam. A tőkeköltség szorzó értéke: 6,2%.

e) A Kérelmezett a havi díjban az általános költségek fedezetére 14,5%-os felárat köteles alkalmazni. A felárat az értékcsökkenés és a tőkeköltség összegére vetítve köteles meghatározni, ennek megfelelően a felár az értékcsökkenés és tőkeköltség havi összegének 14,5%-a.

f) A Kérelmezett a havi díj meghatározása során elvégzett számításokat a Kérelmező kérésére köteles bemutatni a Kérelmező számára olyan részletezettséggel, ami lehetővé teszi a Kérelmező számára a számítás során alkalmazott bemenő adatok (bruttó eszközértékek, élettartamok) és a számítások lépéseinek ellenőrzését. A Kérelmezett az adatok Kérelmező részére történő átadását ésszerű feltételek szerinti titoktartási nyilatkozat aláírásához kötheti.

g) A Kérelmezett köteles a havi díjat módosítani, ha a Fizikai infrastruktúra közös használatához kapcsolódó, a Kérelmező által elhelyezett kábel darabszám és az oszlopokon elhelyezett összes elhelyezett kábel darabszám aránya változik. A Kérelmezett a Fizikai infrastruktúra fentiek alapján megállapított havi díját ezen kívül abban az esetben emelheti, ha a havi díj alapjául szolgáló költségei olyan mértékben nőttek, ami a havi díj összegét legalább 10%-kal megnövelné. A Kérelmezett a tervezett díjváltozást megelőzően legalább 30 nappal köteles tájékoztatni a Kérelmezőt a havi díj tervezett változásáról, amelynek során a Kérelmezett az f) pontban szereplő adatokat köteles átadni. A Kérelmezett a havi díjat a költségeinek növekedésére történő hivatkozással évente egy alkalommal módosíthatja oly módon, hogy a megelőző módosítást követően legalább 12 hónapnak el kell telnie.

h) A Kérelmezett az üzemeltetési költségek fedezetére azok tényleges felmerülése esetén egyszeri díjat alkalmazhat. Az egyszeri díjban a Fizikai infrastruktúra üzemeltetésével (karbantartás, javítás) közvetlen összefüggésben felmerült költségek használat arányos része vehető figyelembe. A Fizikai infrastruktúra felújításával kapcsolatos költségek az egyszeri díjban nem vehetők figyelembe. A használat arányos rész meghatározása során a Kérelmezett a Kérelmező által az oszlopokon elhelyezett kábel darabszámának és az oszlopokon elhelyezett összes elhelyezett kábel darabszámának arányát köteles figyelembe vennie. Az egyszeri díjat tartalmazó számla mellé a Kérelmezett köteles mellékelni az egyszeri díj kiszámítását alátámasztó dokumentációt, alvállalkozói számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot.

i) A Kérelmezett a szakfelügyelet költségeinek fedezetére azok tényleges felmerülése esetén egyszeri díjat alkalmazhat. A szakfelügyelet biztosítása csak abban az esetben és olyan mértékben indokolt, amennyiben ez a Kérelmezett hálózatának és szolgáltatásainak védelméhez szükséges. A szakfelügyelet keretében a Kérelmezett helyszíni felügyeletet biztosít a Kérelmező hálózatfelújítási vagy -karbantartási munkavégzéséhez annak érdekében, hogy az ne veszélyeztesse a Kérelmezett hálózatának épségét, szolgáltatásainak zavartalanságát. Az egyszeri díjban a szakfelügyelettel kapcsolatban közvetlen összefüggésben felmerült személyi jellegű ráfordításának költsége, valamint a Kérelmezett szakfelügyeletet ellátó munkavállalójának a szakfelügyelet helyszínére történő eljutásához szükséges közvetlen gépjármű költsége vehető figyelembe. A gépjárműköltségnél csak a szakfelügyelet nyújtása során ténylegesen használt gépkocsi futott kilométer és a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. §-ában (vagy a jelen határozat időbeli hatálya alatt esetlegesen e rendelet 4. §-a helyébe lépő új §-ában, illetve a jelen határozat időbeli hatálya alatt esetlegesen e rendelet helyébe lépő új jogszabály tartalmilag megfelelő §-ában) rögzített fogyasztási alapnorma-átalány, valamint a szakfelügyelet felmerülésének hónapjára vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett üzemanyagár alapján számított üzemanyagköltsége vehető figyelembe. Az egyszeri díjat tartalmazó számla mellé a Kérelmezett köteles mellékelni az egyszeri díj kiszámítását alátámasztó dokumentációt vagy számviteli bizonylatot.

3.

Az eljáró tanács a Kérelmező Kérelmének a Fizikai infrastruktúra fentiek szerinti használatáért fizetendő használati díj megállapítására vonatkozó részét

elutasítja.

Az eljáró tanács elrendeli a jogvitás eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfelelő 175 000 Ft, azaz százhetvenötezer forint Kérelmező részére történő megfizetését, ami iránt az eljáró tanács jelen határozat véglegessé válásától számított nyolc (8) napon belül intézkedik.

A határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az eljáró tanácshoz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet azzal, hogy a keresetlevél halasztó hatálya elrendelésének nincs helye.