Összefoglaló a vezetéknélküli szélessávú szolgáltatások nyújtására használható frekvenciasávokkal kapcsolatos elképzelésekről, piaci igényekről megtartott nyilvános meghallgatásról

Időpont: 2022. március 22. Helyszín: Helyszín: MVM Dome

Közzétéve: 2022. április 29.

1. Bevezető

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 39. §-ában foglalt rendelkezések szerint 2022. március 22-én nyilvános meghallgatást tartott a vezetéknélküli szélessávú szolgáltatások nyújtására használható frekvenciasávokkal kapcsolatos elképzelésekről, piaci igényekről. Az NMHH a Rádióspektrum Stratégia végrehajtása keretében, különös tekintettel a 450 MHz-es frekvenciasávban beérkezett megújítás iránti kérelemre hirdette meg a nyilvános meghallgatást a lehetséges érintettek (pl. piaci szereplők, szolgáltatók, gyártók, frekvenciahasználók, intézmények) egyes szélessávú vezetéknélküli elektronikus hírközlési szolgáltatásra is alkalmas frekvenciasávok, frekvenciasávrészek iránti piaci keresletének megismerése érdekében. A nyilvános meghallgatás tárgykörébe a 450 MHz-es, 700 MHz-es, 1500 MHz-es, 2300 MHz-es, 2600 MHz-es, 26 GHz-es és 32 GHz-es frekvenciasávok (részletes ismertetők készültek) és a 410-430 MHz, valamint 3,8-4,2 GHz frekvenciasáv tartozott.

Az NMHH a nyilvános meghallgatásra a meghívást 2022. február 18-án tette közzé honlapján az előkészítő dokumentumokkal együtt.

Az Eht. 39. § (5) bekezdése alapján a nyilvános meghallgatásról a Hatóság összefoglalót vagy jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az előterjesztett, illetve elhangzott észrevételeket és javaslatokat, kivéve az észrevételt vagy javaslatot tevő által üzleti titoknak minősített adatokat. Az összefoglalót a Hatóság a meghallgatás időpontját követő harminc napon belül közzéteszi a honlapján.

Jelen összefoglaló, ennek megfelelően, összegzi a 2022. március 22-én tartott nyilvános meghallgatáson elhangzott legfontosabb üzeneteket, illetve mellékletként tartalmazza a nyilvános meghallgatáshoz kapcsolódóan írásban érkezett észrevételeket. Az Eht. 39. § (5) bekezdésének megfelelően az észrevételt tevő által üzleti titoknak minősített adatokat a közzétételre kerülő dokumentum nem tartalmazza.

A nyilvános meghallgatást dr. Ulelay Emília a rendezvény levezető elnöke nyitotta meg. Dr. Ulelay Emília tájékoztatta a résztvevőket, hogy az NMHH hangfelvételt készít az eseményről az összefoglaló készítése érdekében. Senki nem jelzett hozzászólásában ezzel kapcsolatos kifogást.

A nyilvános meghallgatáson résztvevőket Aranyosné dr. Börcs Janka az NMHH Hivatalának főigazgatója köszöntötte. Köszöntőjében a főigazgató asszony kifejtette, hogy a digitalizáció jelentőségét nem csak az uniós politikákból ismerjük, hanem mindennapjainkat jelentő kihívásként éljük meg. Az NMHH küldetése, hogy elősegítse a digitalizációt és ehhez szükséges infrastrukturális feltételekről a rendelkezésére álló eszközökkel a lehető leghamarabb, a legjobb minőségben gondoskodjon, gondos, szakmai mérlegelés alapján. Infrastrukturális feltételek közül a nyilvános meghallgatás középpontjában a rendelkezésünkre álló rádióspektrum vagyon áll. A két pandémiás év két sikeres árverési eljárása jó alapot teremtett az 5G bevezetésére, de ezzel nem ért véget az NMHH munkája. Egyrészt a már elosztott, de még műszaki szabályozási feltételeiben nem az 5G-hez igazodó feltételek továbbfejlesztésén, másrészt az el nem osztott szélessávú vezetéknélküli hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas rádióspektrum hasznosításán dolgozik az NMHH. Ezek mellett közeleg a 450 MHz-es frekvenciasávban meglevő rádióspektrum-használati jogosultság lejárta, ami szintén feladatot jelent. Ennek kapcsán a megújítás új Kódex szerinti szabályozásával ismerkedünk.

Főigazgató Asszony bevezetőjében felhívta a figyelmet arra, hogy az elhangzott észrevételek, vélemények nagyban meghatározzák az ágazat jövőjét, hisz az itt megfogalmazott piaci igények alapján lépünk tovább, ezzel is biztatva mindenkit véleménye kifejtésére.

A különböző sávok felhasználási lehetőségeit Kollár Péter főosztályvezető és dr. Ulelay Emília főosztályvezető-helyettes ismertette. Az elhangzott előadás a Hatóság honlapján elérhető:

Az NMHH előadásait hozzászólások követték.

2. Hozzászólások

Innovációs és Technológiai Minisztérium és HungaroControl, Dr. Solymár Károly Balázs, digitalizációért felelős helyettes államtitkár

Közfeladat ellátásához kapcsolódó frekvenciaigényt jelentett be szóban, melyet határidőben írásban is megküldtek az NMHH részére. Annak közzétételéről az NMHH a meghallgatást megelőzően gondoskodott (Beérkezett dokumentum – HungaroControl előzetes álláspont). A konkuráló PPDR igényről tudnak, de a nyilvános meghallgatás jó fórum a versengő igények megismerésére, így lehetőség nyílik a kérdések tisztázására. A HungaroControl felel a légiirányításért. A légiirányításban a drónok szerepe nő, amit ma tudunk a drónokról, az drasztikusan fog megváltozni reményeik szerint. Gondolni kell arra, hogy a drónos forgalomirányítási rendszer az egységes légtérhasználatnak és a légtérirányítási rendszernek a részévé válljon. A Drón Koalíció 2021. májusában alakult. Már ekkor jelentkezett a frekvenciák iránti igény. Több meghallgatás, NMHH konzultáció után alakult ki az a vélemény, hogy a 700 MHz-es frekvenciasávban 2x5 MHz és a 2300 MHz-es frekvenciasávban 20 MHz alsó sávhatárhoz közeli sávrész kombinált használata oldhatná meg a feladatot. A PRO-M, illetve a Belügyminisztérium a 700 MHz-es frekvenciasáv használatára igényt nyújtott be. A szakmai párbeszédben partnerek lesznek, az igények kielégítésére alkalmas frekvenciasáv megtalálása érdekében az NMHH szakemberek segítségét kérik. A párbeszédben az ITM és a HungaroControl partnerségére, kompromisszum készségére lehet számítani.

Yettel Magyarország

Képviseli: Krenner Márton

Hozzászólásában sávonként fejtette ki a Yettel Magyarország álláspontját.

 • 450 MHz – nem terveznek polgári célú hasznosítást.
 • 700 MHz – korábbi konzultációkon azt jelezték, hogy mobil célú hasznosítást terveznek, azóta viszont történt két értékesítés, amelyeken annak tudatában vettek részt, hogy a 2x5 MHz nem elérhető mobil célokra. Erre tekintettel rövid és középtávon a rendelkezésükre álló 1 GHz alatti frekvenciamennyiség elég számukra. Látniuk kell a forgalom alakulását ezekben a sávokban. Hosszabb távon mindenképpen a mobil célra kellene allokált legyen.
 • 1500 MHz – Rövidtávon nincs rá szükség, de közép-, hosszútávon szükség lehet a plusz downlink kapacitásra. Maradjon a mobil allokáció, de nincs szükség a versenyeztetésre.
 • 2300 MHz – A 4G és 5G kapacitáshoz elég a 1800 MHz-es, 2100 MHz-es, illetve 2600 MHz-es frekvenciasávban megvásárolt, meghosszabbított jogosultságok alapján rendelkezésükre álló frekvenciamennyiség. A 2300 MHz-es frekvenciasáv igénybevételéhez mindenképpen új berendezésekre lenne szükség. A végfelhasználói berendezések ezt a sávot annyira nem támogatják, így a más irányú hasznosítást el tudják fogadni. A vertikumok használatát, illetve a drón célú kijelölést el tudják fogadni.
 • 2600 MHz – annak lehet igénye az el nem osztott 15 MHz hasznosítására, aki már rendelkezik itt jogosultsággal. Gazdaságossági okok miatt másnak kevés kapacitást biztosít, viszont jelentős beruházási igény jelentkezne.
 • 26 GHz – Fenntartják a korábbi meghallgatásokon kifejtett véleményüket, miszerint a 26 GHz-es frekvenciasáv mobil célú használatára rövid távon nincs szükség, hosszabb távon szükség lehet. A készülékgyártók – ismereteik alapján – el kezdik kivenni ennek a sávnak a támogatását az újabb készülékekből, mert azokon a helyeken (főleg az USA-ban), ahol vannak ezzel kapcsolatos tapasztalatok, ott azok azt mutatják, hogy, ez elsősorban fix wireless access használásra alkalmas sávként tudják kezelni, nem mobil célú hasznosításra. Erre tekintettel a sáv mobil célú hasznosítással kivárnak, de a meglevő mikró, P-P összeköttetéseiket a jogosultságuk végéig használni kívánják.
 • 32 GHz – Cetines kollégáik adnak részletesen visszajelzést.

Belügyminisztérium

Képviseli: Pálfi Viktor (Informatikai Főosztály)

Államtitkár úr bejelentésére csatlakozva jelezte, hogy a BM középtávú stratégiai tervei között PPDR célú hálózat tekintetében a 700 MHz-es frekvenciasáv használatával országos lefedettséget kívánnak megvalósítani az eddig lel nem használt 2x5 MHz-es blokkon. Nyitottak a konzultációra az NMHH bevonásával. Igényeiket írásban egy dokumentumba foglalva benyújtották, amely az NMHH honlapján publikusan elérhető (Beérkezett dokumentum – Belügyminisztérium előzetes álláspont). Erre tekintettel csak röviden azonosították be az igényeiket a hozzászólásukban. A 2300 MHz-es frekvenciasávot tekintik kapacitás bővítésre lehetséges megoldásnak nagyobb, frekventált területek, kritikus helyszínek, nagyvárosok tekintetében. Tudják, hogy van nem polgári célú tartomány a sávban, de ott zömmel katonai használat zajlik, ezért időben igényt jelentenek be PPDR célú felhasználásra a közeljövőben. A 26 GHz-es 5G úttörő frekvenciasávban a későbbi 5G célú használatra a Belügyminisztérium is jelezte igényét. A többi európai ország 700 MHz-es tapasztalatát el akarják kerülni, miszerint a kereskedelmi célú értékesítés megtörténte után keletkezik a PPDR igény, de erre már nem marad frekvencia. A konkrét megoldást még nem látják, de már most jelzik, hogy a 26 GHz-es frekvenciasávban 5G vonatkozásban lesz PPDR igényük.

Magyar Telekom

Képviseli: Dr. Kövesi Gabriella

Egyre többször dilemma a Telekom számára a nyilvános meghallgatásokon, hogy miként találják meg azt a vékony mezsgyét, ami aközött húzódik, ami a versenytársak előtti információ megosztás a hálózat fejlesztéseikre vonatkozó terveikről, illetve annak az információknak megosztása, ami a hatóság számára szükséges ahhoz, hogy hatékony spektrumstratégiát alakítson ki. Ezért nem beszél hosszan, de az állításokra reagál.

Köszönte az informatív és látványos előadást, ami segítette rendszerezni a gondolatokat.

Általános megállapítás, hogy a szolgáltatók és a Magyar Telekom idő előtt nem kér spektrumblokk biztosítást, mert nemcsak a hatékony spektrumgazdálkodás szem előtt tartása, hanem a hatékony gazdálkodás és üzleti magatartás szem előtt tartása miatt sem, mert a Telekom szerint még mindig igen jelentősek az éves sávdíjak. Az éves sávdíjak felülvizsgálatát ajánlják a hatóság figyelmébe.

Egyetértenek a hatóság sommás állításával és az előttük szólókkal, hogy a PPDR célú felhasználásért és a szolgáltatás biztosításáért felelős közigazgatási szerv döntése az irányadó. Ez igaz a 450 MHz-es és a 700 MHz-es frekvenciasávra vonatkozóan is. A 700 MHz-es frekvenciasáv árverésén abban a tudatban vettek részt, hogy öt blokk áll rendelkezésre. Ezzel tudják hatékonyan kiszolgálni az ügyfeleket.

Időbeli hatály miatt számukra a legfontosabbak a 26 GHz-es és a 32 GHz-es frekvenciasávra vonatkozó állítások és javaslatok. A 26 GHz-es frekvenciasávban eltérő időpontban lejáró jogosultságokkal rendelkeznek. Nem támogatják a fragmentált értékesítési módokat, későbbi felesleges átrendezéseket, sem az 5 éves  felhasználási módokat. Akceptálják azokat az igényeket, amelyek a jogosultságok végéig történő helyben maradásra vonatkoznak a többiek részéről. Viszont a lehető leggördülékenyebb, és a szolgáltatásfolytonosság szempontjából lehető legkevésbé megterhelő átállás érdekében a 32 GHz mielőbbi, akár már 2022-ben történő értékesítését javasolják napirendre tűzni.

A nem harmonizált sávok esetében nem látják az erre vonatkozó üzleti igényt. A 2300 MHz-re vonatkozó igények megfontolására nyitottak, részükről nem tartják a használatát nélkülözhetetlennek.

Vodafone Magyarország

Képviseli: Csömör Magdolna

Üdvözlik az újabb párbeszéd lehetőségét, ami már nemcsak jó gyakorlat a hatóság részéről, hanem jogszabály is kötelezi erre az NMHH-t. Ez rendkívül hasznos mind az iparág, mind a szabályozó számára. Színvonalas szakmai előkészítő anyagot kaptak, melyet köszöntek. Írásban nyújtották be észrevételeiket, melyet a Telekom dilemmáját osztva, üzleti titok mentes és üzleti titkot is tartalmazó verzióban bocsátottak a hatóság rendelkezésére, mert szerintük is szenzitív kérdésekről van szó. Különösen, mert sűrű időszakon van túl az ágazat, két árverést követően, ahol nagyon komoly invesztíciók történtek. Fontos, hogy bármilyen további szabályozói beavatkozás legyen arra tekintettel, hogy a szolgáltatók stratégiaalkotását milyen tényezők befolyásolták az árverések időpontjában.

Írásbeli észrevételeik közül három témakört emelt ki, melyet a szóbeli meghallgatáson osztott meg a résztvevőkkel.

A 450 MHz-es frekvenciasáv tekintetében a Vodafone nem érintett, és annak hasznosítását nem is tervezik.

Ugyanakkor a 32 GHz-es frekvenciasáv földfelszíni állandóhelyű vezetéknélküli összeköttetések részére történő megnyitását támogatják, de csak hatásvizsgálatot követően. A hatásvizsgálat ismeretében kerüljenek meghatározásra a további lépések.

A 3800-4200 MHz tekintetében fenntartják a vertikumokkal kapcsolatos korábban már ismertetett álláspontjukat, miszerint a vertikumoknak jelenleg is van választási lehetősége, azoknak a különböző alternatív lehetőségeknek kiválasztásában, amelyek támogathatják őket az 5G megoldásaik megvalósításában, így különösen a priváthálózati mobil megoldások, illetve a haszonbérleti konstrukció. Ezt a választási szabadságot fenn kell tartani. Ezzel kapcsolatos bármilyen szabályozói beavatkozást hatásvizsgálattal kell alátámasztani, hogy a beavatkozás valóban indokolt és jólétet növelő legyen.

Az előkészítő anyagok a 6 GHz-es frekvenciasáv felosztásával nem foglalkoztak. Ennek fontosságát azonban szeretnék kiemelni. A sáv felső részének hasznosítására arányos, kiegyensúlyozott szabályozói megoldást kell találni, úgy hogy a nyilvános mobil és egyéb engedély nélküli megoldások között találjunk egyensúlyt a szabályozó és az iparág között párbeszéd eredményeként, ami a társadalmi és gazdasági előnyt, a legjobb kihasználást biztosítva az európai és hazai digitalizációs célkitűzéseket egyaránt szolgálja.

Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség

Képviseli: Deli István alezredes

Hozzászólásukban kifejezték, hogy az előzetesen kiadott anyagok, sávismertetők és az előadás jól tükrözte a tárgyalt frekvenciasávok vonatkozásában a honvédelmi érdekeket is, melyeket céljuk szerint eredményesen tudunk majd összehangolni a jövőben a leendő polgári igényekkel. Mint közismert jelenleg is zajlik a Magyar Honvédség minden oldalú modernizációját és megújítását szolgáló Honvédelmi és Haderőfejlesztési program, melynek elősegítése érdekében a felmerült honvédelmi/katonai igényeket az aktuális NMHH Rádióspektrum Stratégia tartalmazza. Több világszínvonalú haditechnikai berendezés beszerzéséhez nyújtott tervezési adatszolgáltatást az NMHH. A Magyar Honvédség megfigyelőként részt vesz a NATO fejlesztési programokban is, hogy a felmerülő frekvenciasávokat, a sávok iránti igényeket időben fel tudják mérni, tudják jelezni.

CETIN Hungary

Képviseli: Kozma Zsolt

Megköszönték a konzultáció lehetőségét, az előkészítő anyagokat és a prezentációt, , melyek nagyon hasznosak, színvonalasok. Célzottan a 32 GHz-es frekvenciasáv témakörével kapcsolatban kívántak hozzászólni, mint a 26 GHz-es frekvenciasávot kiváltó frekvenciasáv. Ezt a sávot egy lehetséges technológiának, kiváltó sávnak értékelnek, de kiváltó képessége korlátozott. Alternatív technológiák is rendelkezésre állnak. A technológiai fejlődéssel a körzethálózati funkció tekintetében az 5G dominanciája növekedni fog. A nagyobb sávszélesség iránti igény dominál majd jelentős részt nagyvárosi környezetben. Nagyon nagy kapacitásra lesz szükség, így kiváltására korlátozottan lesz képes a 32 GHz. Nagyon nagy blokkokban kell gondolkodni, azaz a feltételek meghatározásán múlik, hogy mennyire tud kiváltó lenni a frekvenciasáv. Díjazási struktúrában a sáv relatív értéke változik és csökken a CETIN meglátása szerint.

Audi Hungária

Képviseli: Tibold Bálint

Kevésbé érintett témakörrel kívánt foglalkozni, a campus hálózatok lehetőségével az ipari szereplők részére. Az elmúlt másfél-két évben a Volkswagen Concern-en belül többször, több „use case”-en keresztül is felmerült az 5G használhatósága. Németországban és a különböző telephelyeken ennek a használata frekvencia szempontjából biztosított kültéren és beltéren egyaránt. Erre a célra bizonyos sávszélesség rendelkezésre áll az ipari szereplők részére. Tavalyi évben felmérést indítottak idehaza a Vodafone és a Telekom támogatásával. Felmérték az igényeket, megvizsgálták az Audi Hungáriánál már meglévő „use case”-ket. Mint ipari résztvevők saját frekvenciasávval kívánnak rendelkezni. Ennek érdekében már egyeztettek is az NMHH képviselőjével. Az 1,5 GHz-es, 2,3 GHz-es és 2,6 GHz-es sávok merültek fel jelöltként. Az erre vonatkozó stratégiát kívánták megismerni. További párbeszédre lesz szükség a felek között.

Nokia

Képviseli: Lázár Zoltán

Reflektálva az Audi Hungária véleményére szólnak hozzá. Köszönik a lehetőséget, hogy áttekintést kaptak a spektrumról. Örömmel vették, hogy az NMHH felismerte a vertikumok jelentőségét, különösen a 2300 MHz-es és a 3800 MHz fölötti sávokban. A Nokia felajánlja ehhez a támogatását.

Pro-M Zrt.

Képviseli: Kohári Viktor

A szélessávú PPDR igényekkel kapcsolatos Pro-M véleményt, igényt kívánt megfogalmazni. A BM képviselője a koncepcionális igényeket már ismertette. A nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a 450 MHz-es szélessávú PPDR felhasználás a meglevő technológiai korlátok okán nem támogatott, illetve a világ nem ebbe az irányba halad. A németországi példa is más típusú, ipari típusú felhasználás. Nem látnak perspektívát a 450 MHz-es szélessávú PPDR használatában.

NMHH

Az NMHH részéről a jogszabályi változásokra hívtuk fel a figyelmet, miszerint az NMHH a Kódex implementáció előtt a meghallgatást megelőzően 10 nappal volt köteles az előkészítő dokumentumokat közzétenni. A változások alapján az NMHH a nyilvános meghallgatásra vonatkozó felhívással együtt a meghallgatást megelőző 30 nappal tette közzé az előkészítő anyagokat. A beérkező vélemények azonban nagyon fontosak, hisz ezek mentén van lehetőség megalapozott döntést hozni. Hó végéig biztosított lehetőséget a vélemények beküldésére az NMHH.

Az NMHH részéről az eseményt Aranyosné dr. Börcs Janka zárta.

Zárszavában megköszönte az aktív részvételt, a dicsérő szavakat. Az NMHH maximálisan figyelembe veszi majd az elmondottakat és az írásban beérkezett, beérkező véleményeket.

3. Észrevételek

A különböző érdekeltektől beérkezett írásos észrevételeket a kapcsolódó tartalmak között tettük elérhetővé.

Írásos észrevételt küldött:

 • Antenna Hungária Zrt.
 • AH NET Távközlési Szolgáltató Zrt.
 • Audi Hungária Zrt.
 • Belügyminisztérium
 • BMW Manifactoring Kft
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)
 • DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 • Hungaro DigiTel Kft.
 • HungaroControl
 • GE Hungary Kft.
 • Magyar Telekom Nyrt.
 • Nokia Solutions and Networks Kft.
 • Óbudai Egyetem
 • Pro-M Zrt
 • TraffiCOM
 • Vodafone Magyarország Zrt.