Az SK/28295-20/2021. számú határozat a Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. által a Budapest Főváros Önkormányzatával és a Budapest Közút Zrt.-vel szemben indított jogvitás eljárásban

Közzétéve: 2022. június 7.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) jogvitás eljárásban eljáró tanácsa (a továbbiakban: „eljáró tanács”)  a Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. (székhelye: 1083 Budapest, Bókay János u. 36-42.; a továbbiakban: „Kérelmező”, képviseli a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda(székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartja: Budapesti Ügyvédi Kamara; nyilvántartási száma: 1543; adószáma: 18113901-2-41; tel: +36 1 301 8900; fax: +36 1 301 8901; eljár: dr. Halász Bálint, ügyvéd; KASZ: 36061159; e-mail cím: balint.halasz@twobirds.com)) által a Budapest Főváros Önkormányzatával (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Kérelmezett”) és a Budapest Közút Zrt.-vel (székhelye: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12., a továbbiakban: „Budapest Közút”) (a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút a továbbiakban együtt: „Kérelmezettek”,képviseli a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás tagjaként a Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda(székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 47.)) szemben kezdeményezett, a Hatósághoz 2021. december 6-án érkezett, SK/28295-1/2021. iktatószámú és 2021. december 20-án érkezett, SK/28295-4/2021. iktatószámon pontosított kérelme (a továbbiakban: „Kérelem”) alapján nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózat kiépítése tárgyában indult jogvitás eljárásban a Kérelmet

elutasítja.

Az eljáró tanács elrendeli a jogvitás eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfelelő 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint Kérelmező részére történő megfizetését, ami iránt az eljáró tanács jelen határozat véglegessé válásától számított nyolc (8) napon belül intézkedik.

A határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az eljáró tanácshoz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet azzal, hogy a keresetlevél halasztó hatálya elrendelésének nincs helye.