Az OP/27952-23/2021. számú határozat a 4VOICE Távközlési Kft. által a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel szemben indított jogvitás eljárásban

Közzétéve: 2022. június 8.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) jogvitás ügyben eljáró tanácsa (a továbbiakban: „eljáró tanács”) a 4VOICE Távközlési Kft. (székhelye: 1131 Budapest, Kassák Lajos u. 11-13. 3. em. 22.; a továbbiakban: „Kérelmező”, képviseli: Menyhárt Ügyvédi Iroda, dr. Menyhárt Zsolt ügyvéd, 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.,) által a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: „Kérelmezett”) szemben kezdeményezett, jogvitás eljárás lefolytatására irányuló, a Hatósághoz 2021. november 30-án érkezett, SK/27952-1/2021. iktatószámú és az azt módosító, a Hatósághoz 2021. december 3-án érkezett, SK/27952-2/2021. iktatószámú kérelme (a továbbiakban együttesen: „Kérelem”) alapján emelt díjas azonosítók hozzáférhetővé tétele tárgyában indult jogvitás eljárásban a Kérelmet

elutasítja.

Az eljáró tanács elrendeli a jogvitás eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfelelő 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint Kérelmező részére történő megfizetését, ami iránt az eljáró tanács jelen határozat véglegessé válásától számított nyolc (8) napon belül intézkedik.

A határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az eljáró tanácshoz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.