CS/28791-13/2021. számú határozat az Invitel Zrt.-vel szemben indított általános hatósági felügyeleti eljárásban

Közzétéve: 2022. június 24.

Iktatószám: CS/28791-13/2021.
Ügyintéző: Csikár Brúnó
Telefon: 06-99-518-542
E-mail: csikar@nmhh.hu

Tárgy: Határozat a PC/27174-33/2017. sz. határozat rendelkező részének I. C.1., I. D.1.6.2. pontjában, és a PC/21115-13/2018. sz. határozattal jóváhagyott referenciaajánlat 14. számú mellékletében, a Törzsszöveg 12.2. és 9.2. pontjában előírt kötelezettségek teljesülése tárgyában indított általános hatósági felügyeleti eljárásban

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” elnevezésű nagykereskedelmi piacon (a továbbiakban: „1/2014. piac”) meghozott, 2018. május 15-én kelt PC/27174-33/2017. sz. határozat (a továbbiakban: „Határozat”) rendelkező részének I. C.1. pontjában és az Elnök 2020. január 8. napján kelt, PC/21115-13/2018. sz. határozatával jóváhagyott, 2020. február 1. napján hatályba lépett referenciaajánlat (a továbbiakban: „INRIO”) 14. számú mellékletében a költségalapú díjak alkalmazásával, továbbá a Határozat rendelkező részének I. D.1.6.2. pontjában és az INRIO Törzsszöveg 12.2. pontjában a hálózati szerződés módosításának feltételeivel, valamint a Határozat rendelkező rész I. D.1.6.2. pontjának a „Hálózati szerződés megkötése” cím b) pontjában és az INRIO Törzsszöveg 9.2. pontjában a hálózati szerződés megkötésére irányuló kezdeményező ajánlat visszautasításával összefüggő, az Invitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1134 Budapest Váci út 37.; Cg. 01-10-049957; a továbbiakban: „Szolgáltató”) szemben kirótt kötelezettségek teljesülése tárgyában 2021. december 15-én CS/28791-1/2021. iktatószámon hivatalból indított általános hatósági felügyeleti eljárásban (a továbbiakban: „Felügyeleti eljárás”)

megállapítja,

hogy a Szolgáltató megsértette

  1. az INRIO 14. számú melléklete 5.2.2. pontjában foglaltakat azáltal, hogy a számla megküldésével egyidejűleg nem küldte meg a saját szolgáltatásairól kiállított számla számlamellékletét elektronikus formában is a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; cg.: 01-10-041928; a továbbiakban: Magyar Telekom”) részére;
  2. az INRIO 14. számú melléklete 6.3.1. pontjában foglaltakat azáltal, hogy a Magyar Telekom és a Vodafone Magyarország Zrt. (székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; Cg.: 01-10-044159; a továbbiakban: „Vodafone”) számlareklamációinak vizsgálatát 10 munkanapon belül nem zárta le;
  3. a Határozat rendelkező részének I. D.1.6.2. pontjában foglaltakat azáltal, hogy az INRIO módosítás hatályba lépését követő 10 napon belül nem kezdeményezte a hálózati szerződések módosítását, illetve a hálózati szerződéseket 60 napon belül nem módosította.

A megállapított jogsértések alapján az Elnök

felhívja

a Szolgáltatót, hogy

1. a jövőben a számla megküldésével egyidejűleg küldje meg a saját szolgáltatásairól kiállított számla számlamellékletét is elektronikus formában a jogosult szolgáltatók számára;

2.1. a Magyar Telekom és a Vodafone számlareklamációinak vizsgálatát haladéktalanul zárja le;

2.2. a jövőben a számlareklamáció vizsgálatát 10 munkanapon belül zárja le;

3. a Netfone-nal és a PR-Telecommal a hálózati szerződések folyamatban lévő módosítását haladéktalanul, de legkésőbb jelen felhívás közlését követő 10 napon belül végezze el, továbbá a módosítást követő 8 napon belül a módosított hálózati szerződéseket, valamint a Türk Telekommal a hálózati szerződése megszüntetéséről szóló megállapodást küldje meg a Hatóságnak;

4. a jövőben az INRIO módosítása esetén annak hatályba lépését követő 10 napon belül kezdeményezze a hálózati szerződések módosítását, valamint a hálózati szerződéseket 60 napon belül módosítsa a Határozat rendelkező részének I. D.1.6.2. pontjában foglaltaknak megfelelően.

A határozatban foglaltak nem teljesítése esetén az Elnök bírságot szabhat ki, melynek mértéke a hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi nettó árbevétel 0,5%-áig terjedhet. Ezen túlmenően ismételt jogsértés esetén 50 000 forinttól 3 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét.

Amennyiben a Szolgáltató nem tesz eleget a felhívásban foglaltaknak, az Elnök jogosult a jogsértőt kötelezni a határozatban foglalt közleménynek vagy a határozatnak a jogsértő internetes honlapjának nyitó oldalán vagy sajtótermékben történő közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig, a jogsértő költségén a jogszabálysértést megállapító határozatát vagy a határozatban foglalt közleményt országos napilapban is nyilvánosságra hozni, 10-90 napig terjedő időtartamra felfüggeszteni az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultságot, az elektronikus hírközlési tevékenység végzését megtiltani.

Jelen határozatot az Elnök a Hatóság internetes honlapján közzéteszi.

Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Elnök határozatával szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az Elnökhöz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.