Értesítés használatbavételi engedély elutasításáról – EE/17261/-6/2022: Budapest, Háros, MÁV-állomás, új antennatartó oszlop

Közzétéve: 2022. augusztus 31.

Iktatószám: : EE/17261-6/2022
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Készült: 2022. 07. 28.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a Hatóság a 2022.08.25. napján kelt, EE/17261-5/2022 számú határozattal az használatbavételi engedély kérelmet elutasította és fennmaradási engedély kérelem benyújtására kötelezte az Építtetőt.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságÜgyintéző neve:Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmezőAz ügy jellegétől függő hatásterület:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Karóczkainé Auer Ágnes EE/17261/2022 Budapest Háros, MÁV-állomás új antenntartó oszlop építés (Budapest hrsz.: 224999/11) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134) Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) EL-CO TECH Elektromos Kommunikációs Technológiák Kft. (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11. a továbbiakban: Meghatalmazott) által képviselt NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest Váci út 45.; a továbbiakban: Építtető) a Budapest Háros MÁV állomás új antenntartó oszlop építés tárgyú használatbavételi engedély megadására irányuló kérelmét

elutasítja  és kötelezi

az Építtetőt, hogy az építményre a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül fennmaradási engedély kérelmet terjesszen elő.

A határidő eredménytelen elteltét követően a Hatóság az eredeti állapot helyreállítására kötelezi az építtetőt.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címzett, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) benyújtott halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni 40 000 Ft, azaz negyvenezer forint másodfokú eljárási díjnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú számlájára történő befizetése, továbbá a másodfokú szakhatósági állásfoglalás illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának lerovása mellett. A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

Indokolás

Meghatalmazott 2022.07.25. napján használatbavételi engedély kérelmet nyújtott be, az EE/28707-17/2018 számú, 2018.12.13. napján kelt, és 2018.12.28. napján véglegessé vált építési engedély határozat alapján megépült antennatartó szerkezetre.

Meghatalmazott kérelmében nem adta meg a tárgyi építmény kivitelezéséhez megnyitott e-napló számát, ezért a Hatóság EE/17261-3/2022 számú végzésében hiánypótlásra hívta föl többek között az e-napló iktatószámának megadására.

Meghatalmazott 2022. 08.03. napján hiánypótlásként beküldött nyilatkozatában a 2017/6/27-11 számot adta meg, mely a tartószerkezet kivitelezéséhez nyitott hírközlési munkákat tartalmazza. 

A Lechner Tudásközpont által üzemeltetett hírközlési e-napló alkalmazás adatai alapján a Hatóság megállapította, hogy a megadott építési napló a rendszerben nem található.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) és (1a) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről - a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kivétellel -építési naplót kell vezetni. A 24. § (4) bekezdése értelmében, a sajátos építményfajták vonatkozásában az építőipari kivitelezési folyamat résztvevői az előírt építési naplóvezetési, ellenőrzési és bejegyzési kötelezettségüket az elektronikus hírközlési építmények tekintetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke (a továbbiakban: NMHH elnöke), által fenntartott, működtetett és szükség szerint továbbfejlesztett e-építési napló alkalmazással kötelesek teljesíteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 48. § (2) bekezdés c) pontja szerint jogszerűtlen az építési tevékenység, ha ahhoz jogszabály alapján építési napló vezetése szükséges és a tevékenységet építési napló hiányában végzik.

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az Étv. 48. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott jogszerűtlen és az Étv. 48. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott szakszerűtlen (a továbbiakban együtt: szabálytalan) építési tevékenység esetén, ha annak jogszabályi feltételei egyébként fennállnak vagy megteremthetők, az építtető vagy, ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére fennmaradási engedélyt ad.

Fentiek alapján a Hatóság a használatbavételi engedély kérelmet elutasította és 30 napon belül fennmaradási engedély kérelem benyújtására hívta fel az Építtetőt.

A határidő eredménytelen elteltét követően a Hatóság az eredeti állapot helyreállítására kötelezi az építtetőt.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (3) – (4) bekezdése alapján hozott döntéseit közhírré tétel útján közli.

Az Eht. 44. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság elsőfokú határozata ellen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez lehet fellebbezést benyújtani.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2006. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  116. § (1) bekezdésén, a fellebbezés előterjesztésének határidejére és helyére vonatkozó tájékoztatás az Ákr. 118. § (3) bekezdésén, a halasztó hatály a 117. § (1) bekezdésén alapul.

A másodfokú eljárás díjának összegét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. § (10) bekezdése határozza meg. A 18. § (2) bekezdése értelmében a fellebbező díjfizetési kötelezettségét a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással, vagy természetes személy ügyfél esetén, ugyanezen számlaszámra készpénz átutalási megbízás útján (sárga csekk) is teljesítheti. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a fellebbező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát, csekken történő befizetés esetén az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A 18. § (3) bekezdése szerint a díjfizetés megtörténtének igazolását (befizetési bizonylat vagy feladóvevény) a kérelemnek tartalmaznia kell.

A fellebbezéshez az eljárási díj megfizetésére vonatkozó igazolást csatolni kell. A fellebbezést a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnöke, mint másodfokú hatóság bírálja el.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Építményengedélyezési Osztályon (1088 Budapest, Reviczky u. 5 u. 23-25.) hivatali időben, a 1 4298615 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Elektronikusan aláírt dokumentum.

Kiadmányozta: dr. Rajnai Judit osztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022.08.30.
Levétel napja: 2022.09.14.