Értesítés másodfokú eljárás megindulásáról – MD/17261/2022: Budapest, Háros, MÁV-állomás, új antennatartó oszlop

Közzétéve: 2022. október 7.

Másodfokúdöntés-előkészítő Osztály

Iktatószám: MD/17261-10/2022.
Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Vadonné dr. Kertész Veronika
E-mail: kertesz.veronika@nmhh.hu
Tel.: 06-1-457-7140

Közlemény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a jelen közleménnyel közhírré teszi, hogy a Hatóság Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) EE/17261-5/2022. számú, Budapest Háros MÁV állomás (Budapest hrsz:224999/11) új antennatartó oszlop építés tárgyú használatbavételi engedély megadására irányuló kérelmet elutasító és fennmaradási engedélykérelem benyújtására kötelező határozata (a továbbiakban: elsőfokú határozat) ellen a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság építtető (1134 Budapest Váci út 45., Cg.: 01 10 044180, 11906522#cegkapu) képviseletében eljáró EL-CO TECH Elektromos-Kommunikációs Technológiák Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11., Cg.: 13 09 065450, 10756056#cegkapu) által benyújtott fellebbezés alapján 2022. szeptember 30. napján másodfokú eljárás indult, melyről a másodfokú hatóság az MD/17261-9/2022. számú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette az ismert és a nem ismert ügyfeleket.

A másodfokú eljárás:

  • iktatószáma: MD/17261/2020.
  • ügyintézője: Vadonné dr. Kertész Veronika
  • ügyintézőjének hivatali elérhetősége: Tel.: (1) 457-7140
  • e-mail címe: kertesz.veronika@nmhh.hu.

A másodfokú eljárás ügyintézési határideje 60 nap, amelybe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A másodfokú eljárás során az ügyfél – jogszabályban meghatározott kivételekkel betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet, megismerheti az eljárás során keletkezett bizonyítékokat és további bizonyításra irányuló indítványt terjeszthet elő, illetve az Ákr.5. §-a értelmében élhet nyilatkozattételi jogával. Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az ügyfél az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

A másodfokú hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton, hirdetményi úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel; a kapcsolattartás formáját az ügyfél választja meg.

Az ügyfél nyilatkozattétel esetén az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 33. § (2) bekezdése alapján – a közérdekből nyilvános, vagy jogszabályban meghatározottak szerint egyébként törvény által védett titoknak nem minősíthető adatok kivételével – törvény által védett titok, különösen az üzleti titok védelmére, egyéb méltányolható érdekre, továbbá jelentős hírközléspolitikai, vagy hírközlési piaci versennyel összefüggő szempontra hivatkozással megjelölheti azokat az adatokat, amelyek zárt kezelését szükségesnek tartja. Ebben az esetben köteles olyan iratváltozatot is készíteni, amely az előbbiekben meghatározott adatokat nem tartalmazza. Tájékoztatom továbbá, hogy az Eht. 33. § (1) bekezdése értelmében az ügy elintézésében résztvevő, a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók korlátozás nélkül jogosultak a törvény által védett titok megismerésére az ügy elintézéséhez szükséges mértékben, azzal, hogy minősített adat megismerésére a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény rendelkezéseivel összhangban jogosultak.

Hatásterület megállapítására az elsőfokú eljárás során nem került sor, de mivel az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, a másodfokú hatóság tárgyi végzésről készült közleményt közhírré teszi.

A közlemény megtalálható a Hatóság Honlapján (nmhh.hu), illetve a Hatóság hirdetőtábláján (NMHH Központi Ügyfélszolgálat 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.).

A Végzéssel szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az az eljárást lezáró érdemi határozat, vagy ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

A Végzés egyszerűsített végzésként az Ákr. 81. § (3) bekezdése alapján került meghozatalra. Az ügyintézési határidővel kapcsolatos tájékoztatás az Eht. 31. § (1) bekezdésén, valamint az Ákr. 50. § (1) bekezdésén, és (5) bekezdésének a)-b) pontján alapul. A nyilatkozattételi jogosultság az Ákr. 5. § (1) bekezdésén, a kapcsolattartásról szóló tájékoztatás az Ákr. 26. § (1)-(2) bekezdésein, az eljárás irataiba való betekintés joga, illetőleg a bizonyítékismertetés szabályai az Ákr. 33. és 76. §-ain alapulnak.

A betekintés alóli kivételeket az Ákr. 34. § (1)-(2) bekezdései tartalmazzák. Az ügyféli jogok gyakorlásáról szóló tájékoztatás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdésén alapul. Az adatok zárt kezelésével kapcsolatos tájékoztatás az Eht. 33. § (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 112. §-án alapul. A közhírré tételre az Ákr. 89. §-a vonatkozik.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Dr. Beke Nándor szabályozási igazgató, Dr. Koltay András a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. október 7.
Levétel napja: 2022. október 24.