Kérdések és válaszok – A 32 GHz-es frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságai tárgyában tervezett árverés dokumentációtervezetéről megtartott konzultáció

Közzétéve: 2022. december 1.

Jelen dokumentum a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) által „a 32 GHz-es frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságai” tárgyában kiírásra kerülő árverés kiírási dokumentációjának tervezetéről (a továbbiakban: Dokumentáció-tervezet) 2022. november 22-én megtartott konzultációra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (6) bekezdése alapján írásban érkezett, illetve a konzultáción szóban feltett kérdéseket, és a Kiíró ezekre adott válaszait tartalmazza.

A Kiíró által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a kiírási dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.

A Kiíró a kérdéseket a kérdés feltevőjének megnevezése nélkül tünteti fel.

I. A Konzultációra írásban érkezett kérdés és az arra adott válasz

I.1. kérdés

Védősávok nélkül a felhasználói blokkok szélén tervezett összeköttetések esetén szükséges a szolgáltatók közötti koordináció. A koordinációs feladat szabályozását a Dokumentáció-tervezet nem tartalmazza. Koordinációs kényszer esetén milyen módon javasolja a hatóság a koordináció kivitelezését?

A kérdésre adott válasz

A Dokumentáció-tervezet nem ír elő a felhasználói blokkok jogosultjai közötti koordinációs kötelezettséget. A Dokumentáció-tervezet 1. mellékletének 2.1 és 2.2 pontja a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015.  (XI. 13.) NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) rendelkezésével összhangban határozza meg a felhasználói blokkok együttélésére vonatkozó szabályokat. Az NFFF 3. melléklet. 2.13.9. pontja a következők szerint rögzíti ezen szabályokat:

„2.13.9.1. Az egyes felhasználói blokkok közötti elválasztó sávokra (így különösen szükségessége, mértéke, közös használat lehetősége), valamint a frekvenciában legközelebbi felhasználói blokkok közötti zavarás elkerülésére és kezelésére vonatkozó szabályokat a versenyeztetési eljárás kiírási dokumentációja határozza meg.

2.13.9.2. A frekvenciában legközelebbi felhasználói blokkok rádióspektrum-használati jogosultjai egymás zavarásával szemben – kölcsönös megállapodás hiányában – a rendszerek vevőberendezéseinek maximálisan 2 dB fédingtartalék-csökkenéséig nem emelhetnek kifogást. Kölcsönös megállapodás alapján ettől el lehet térni.”

A Dokumentáció-tervezet 2.1. pontja értelmében a felhasználói blokk jogosultjai kötelesek olyan, az ETSI EN 302 217-2 szabványban meghatározott berendezésosztályú eszközt használni, amely használata esetén az előírt spektrummaszk a szomszédblokkos zavarás esélyét lehetőség szerint minimalizálja. Ha a telepítési sajátosságok miatt interferencia lépne fel, a kölcsönös együttműködés mindkét jogosult közös érdeke, a Dokumentáció-tervezet nem határozza meg, hogy milyen módon történjen meg az együttműködés és annak keretein belül a „koordináció”. A zavarás megszüntetésére számos műszaki, jogi, operatív megoldás létezik, így a Dokumentáció-tervezet erre vonatkozó előírása olyan módon került megfogalmazásra, hogy kellő rugalmasságot biztosítson a jogosultak számára az esetleges problémák megoldásához.

II. A Konzultáción szóban elhangzott kérdések és az azokra adott válaszok

II. 1. kérdés

Mi történik akkor, ha a most értékesítésre előkészített 24 blokk nem kerül teljeskörűen értékesítésre? A fennmaradó blokkok később egy később jelentkező igény esetén elérhetőek lesznek-e és milyen feltételekkel válnak elérhetővé?

A kérdésre adott válasz

A nem értékesített blokkokból a Kiíró nem alakít ki védősávokat, azokkal a hatóság – a rádiófrekvenciák feletti tulajdonosi joggyakorlás keretében – felelős módon gazdálkodik. Amennyiben a későbbiekben megalapozott piaci kereslet merül fel a frekvenciasávban, a Kiíró az igényt megvizsgálja, és a hatályos jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén a frekvenciasávban megmaradt rész értékesítésre kerülhet, természetesen arra törekedve, hogy a felhasználói blokkok folytonos használata biztosított legyen.

II. 2. kérdés

Ha nem kerül értékesítésre minden blokk, akkor mi lesz az NMHH politikája, maradjon minél több frekvencia későbbi értékesítésre vagy ebben az esetben mégis kialakításra kerülnek a felhasználók között védőblokkok?

A kérdésre adott válasz

Rádióspektrum-gazdálkodási szempontból alapvető cél, hogy minél több frekvencia-sávszélesség legyen elérhető a rádióspektrum használók részére. A műszaki előírások alapján a 32 GHz-es frekvenciasávban védősávok nélkül is üzemeltethetők pont-pont mikrohullámú összeköttetések, ugyanis nemcsak frekvenciában szomszédosak az egyes összeköttetések egymással, hanem nagyrészt földrajzilag is szeparáltak egymástól, ezért gondos tervezéssel, egyeztetésekkel elkerülhetők azok az esetek, ahol interferenciát okozhatnának egymásnak a linkek. Erre tekintettel nem kerülnek kialakításra védősávok a 32 GHz-es frekvenciasávban.