Hirdetmény – az NMHH árverést hirdet a 32 GHz-es frekvenciasáv rádióspektrum-használati jogosultságaira

Közzétéve: 2023. február 10.

Az eljárás összes dokumentuma

1. Az árverés (a továbbiakban: árverési eljárás) hivatalból, jelen hirdetmény közzétételének napján, 2023. február 10-én indul. Az árverési eljárás ügyszáma: K/230/2023.

2. Az árverési eljárás hatósági ügy és hatósági eljárás, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) hatósági hatáskörébe tartozik.

Az árverési eljárásra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.), valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai megfelelően alkalmazandók.

Az árverési eljárás általános szabályait a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Ápszr.) szabályozza.

3. Az árverési eljárás részletes szabályait és feltételeit a Kiíró által kialakított kiírási dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) határozza meg.

4. A Dokumentáció a Kiíró honlapján bárki számára megtekinthető, ingyenesen letölthető, azonban az Ápszr. 8. § (1) bekezdésében foglalt, a Dokumentációval kapcsolatos írásbeli kérdésfeltevés lehetősége csak a Dokumentációban meghatározottak szerint regisztrált személyek, szervezetek részére biztosított.

A regisztrációra a Hirdetmény közzététele napjától kezdődően a jelentkezési határidő lejártáig van lehetőség. A Dokumentációval kapcsolatban a jelentkezési határidő lejártát megelőző tizedik napig írásban beérkezett kérdésekre a Kiíró nyolc napon belül válaszol úgy, hogy a válasz megadásától a jelentkezési határidő lejártáig még legalább két nap álljon rendelkezésre.

A regisztráció együttes feltétele, hogy a regisztrációt kezdeményező a Kiíró honlapjáról letölthető Adatlapot kitöltse és a kitöltött Adatlapot megküldje a Kiírónak a Dokumentáció (40) bekezdésében foglalt bármely elérhetőségére, valamint igazolja a regisztrációs díj megfizetését. Bármelyik feltétel elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen.

A Kiíró a Dokumentációban foglalt feltételeknek megfelelően regisztráltakat regisztrációs nyilvántartásba veszi, és ennek tényéről tájékoztatja a regisztráltakat. A hiányos vagy egyéb módon nem megfelelő regisztrációról a Kiíró a hiányosságok megjelölésével tájékoztatja a regisztrációt kezdeményezőt.

A regisztrációs díj 100 000 Ft + áfa, tehát mindösszesen 127 000 Ft (azaz százhuszonhétezer forint).

A regisztrációs díjat a Kiírónak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell átutalni, az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni: „Regisztráció 32GHz”.

5.  Az árverési eljárás tárgya

Az árverési eljárás tárgyát a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (a továbbiakban: NFFF) alapján az alábbi frekvenciatartomány képezi:

  • 31,8-33,4 GHz frekvenciasáv (32 GHz-es frekvenciasáv)

Az árverési eljárásban a következő értékesítési egységekre lehet licitálni:

A frekvenciasáv elnevezéseAz értékesítési egységek darabszámaAz értékesítésre kínált frekvenciamennyiség összesen
32 GHz 24 db duplex 28 MHz-es értékesítési egység 24x2x28 MHz, azaz összesen (2x672 MHz)

A rádióspektrum-használati jogosultságot szerző nyertes résztvevő – az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése esetén – rádióállomást, rádiórendszert tervezés alapján telepíthet, valamint a rádióspektrum-használatra vonatkozó egyedi engedély alapján, az abban foglaltaknak megfelelően jogszerűen üzemeltethet, melyet elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására használhat.

Az árverési eljárás tárgyát képező frekvenciasáv leírását és a használat részletes feltételeit a Dokumentációban, így különösen annak az 1. mellékletében foglalt előírások, valamint a rádióspektrum-használatra vonatkozó jogszabályok (különösen az NFFF) tartalmazzák.

6. A rádióspektrum-használati jogosultság szerzésére vonatkozó mennyiségi (szerzési) korlátokat az NFFF és a Dokumentáció tartalmazza.

7. A rádióspektrum-használati jogosultság időtartama, a felhasználói blokkok használatba vételének kezdő időpontja, használhatósága:

Az árverési eljárás eredményeképpen megszerezhető rádióspektrum-használati jogosultságok időtartama az Eht. 55. § (9b) bekezdése alapján 15 év.

A 15 év kezdete az Ápszr. 22. § (2) bekezdésében foglalt kizárólagos jog megszerzésének napja.

A rádióspektrum-használati jogosultság időtartama versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül egy alkalommal 5 (öt) évvel meghosszabbítható a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet 34/C. §-ában részletezett szabályok szerinti eljárásban, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén.

Az árverési eljárás során megszerzett rádióspektrum-használati jogosultság, jog átruházható, haszonbérbe adható, a másodlagos kereskedelmére vonatkozó eljárási szabályokat a rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX.19.) NMHH rendelet tartalmazza.

8. Egy értékesítési egység kikiáltási ára:

A 32 GHz-es frekvenciasávban 1 (egy) darab értékesítési egység kikiáltási ára 50.000.000 Ft (azaz ötvenmillió forint).

Az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak, a fizetendő teljes árverési díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §-a alapján – az árverési eljárás közhatalmi tevékenységi jellegére tekintettel – mentes az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség alól.

9. Az árverési eljárásra jelentkező 10.000.000 Ft + áfa, tehát mindösszesen 12.700.000 Ft (azaz tizenkétmillió-hétszázezer forint) összegű részvételi díjat köteles megfizetni a Dokumentáció 3.7 pontjában foglalt szabályok szerint.

10.   A jelentkezőknek a Jelentkezést – a Dokumentációban részletezett alaki és tartalmi követelmények figyelembevételével – kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően a Kiíró által erre a célra rendszeresített űrlapon nyújthatják be 2023. március 13-án 09:00 órától 12:00 óráig.

Az űrlapon történő benyújtással kapcsolatos részletes technikai (informatikai) tájékoztatást a Dokumentáció 4. Melléklete tartalmazza.

11. Az árverési eljárásban való részvétel személyi feltételeit, valamint a jelentkezés alaki érvényességi feltételeit és kötelező tartalmi elemeit az Ápszr. és a Dokumentáció tartalmazza.

Budapest, 2023. február 10.