Értesítés általános hatósági felügyeleti eljárás megindulásáról – CD/7271-8/2023. számú végzés: adatbekérés – díjreklamáció kezelése (Tápiógyörgye község, Magyar Telekom)

Közzétéve: 2023. március 28.

Iktatószám: CD/7271-8/2023.
Tárgy: értesítés általános hatósági felügyeleti eljárás megindulásáról, kötelezés adatszolgáltatásra
Ügyintéző: Seres Csaba
Melléklet: kérelem másolata
Készült: 2023. március 29.

Végzés

A Túróczi István Zoltánné jegyző által a Tápiógyörgye Község Polgármesteri Hivatala (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.; a továbbiakban: Kérelmező) képviseletében a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-vel (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; Cg: 01-10-041928; a továbbiakban: Szolgáltató) szemben benyújtott – másolatban mellékelt – kérelemrea Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (a továbbiakban: Hatóság) 2023. március 23-án, CD/7271/2023. iktatószámon általános hatósági felügyeleti eljárás indult. Az eljárásban a Szolgáltató ügyfélnek minősül.
Az eljárás ügyintézési határideje 90 nap, amibe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének időtartama, és – ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának, vagy késedelmének időtartama.

A Hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy – a jelen végzés közlésétől számított – 20 napon belül az alábbiakat bocsássa a Hatóság rendelkezésére:

 • A Kérelmező részére előfizetői szerződés alapján a 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. címen nyújtott, a mellékelt kérelemmel érintett helyhez kötött telefon szolgáltatásra vonatkozó egyedi előfizetői szerződés(eke)t, és a szerződés részét képező általános szerződési feltételek megnevezését.
 • A Kérelmező kérelmében hivatkozott díjreklamációval kapcsolatban (több reklamáció esetén reklamációnként):
  • A reklamáció Szolgáltatóhoz történt beérkezésének dátumát.
  • A reklamáció bejelentésének módjától függően a Kérelmező írásbeli bejelentését, illetve szóbeli bejelentés esetén az ügyfélszolgálat által rögzített hangfelvételt, vagy jegyzőkönyvet.
  • A díjreklamáció kivizsgálására tett intézkedések és azok eredményének részletes ismertetését, különös tekintettel a hálózat védettségére, a számlázási rendszer zártságára és a díjmegállapítás helyességére vonatkozó megállapításokra.
  • A Kérelmező részére a vizsgálati eredményről küldött értesítést tartalmazó iratot, az értesítés dátumát és módját.
  • Jogos reklamáció esetén a döntés alapján tett intézkedés dátumát és az intézkedés ismertetését.
  • A reklamált hívásokra vonatkozóan rögzített adatokat Excel formátumban.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a Szolgáltató a számázást megelőzően észlelte-e a Kérelmezőnél keletkezett szokatlan, kiugró forgalmat, és tájékoztatta-e arról a Kérelmezőt, vagy annak képviselőjét. Ha történt ilyen tájékoztatás, akkor annak módját, dátumát és írásbeli forma esetén a tájékoztató másolatát.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a díjreklamációval érintett alközpont a Szolgáltató tulajdonában, illetve üzemeltetésében van-e.
 • A Szolgáltatónak az üggyel kapcsolatos állásfoglalását.

Az eljárás szabályainak megsértése esetén a Hatóság bírsággal sújthatja, ismételt jogsértés esetén sújtani köteles a Szolgáltatót. Az eljárási bírság legmagasabb összege a Szolgáltató hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,1%-a. Árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság legfeljebb 10 000 000 Ft.

Az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság 3 000 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja, ismételt jogsértés esetén sújtani köteles a szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.

A végzés ellen jogorvoslattal az eljárást lezáró érdemi határozat, vagy ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.

Indokolás

A Hatóság a Kérelmező 2023. március 23-án benyújtott kérelme alapján, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 10. § (2) bekezdés szerinti 10. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt hatáskörében, az Eht. 53. § (1) bekezdése alapján általános hatósági felügyeleti eljárást folytat a Kérelmező kérelmében hivatkozott díjreklamáció Szolgáltató általi kezelése jogszerűségének vizsgálata tárgyában.

Az Eht. 35. § (4) bekezdése szerint a Hatóság amennyiben a tényállás tisztázása szükségessé teszi az ügyfelet nyilatkozattételre, valamint adatszolgáltatásra kötelezheti e kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetében alkalmazható jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett.

Amennyiben az ügyfél az eljárás szabályait megsérti, így különösen, ha téves vagy hamis adatot közöl, az ügy elbírálása szempontjából lényeges adatot elhallgat, felvilágosítást nem vagy nem határidőn belül ad meg, az elektronikus hírközlési tevékenységével kapcsolatos iratokba való betekintést, illetve az eljárás lefolytatását egyéb módon akadályozza, vagy az eljárás során olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzódását, a valós tényállás feltárásának meghiúsítását eredményezheti az Eht 38. § (1) bekezdése értelmében a Hatóság bírsággal sújthatja, illetve ismételt jogsértés esetén sújtani köteles.

Az Eht 38. § (2) bekezdése szerint az eljárási bírság legmagasabb összege a Szolgáltató hírközlési tevékenységgel kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi nettó árbevételének 0,1 %-a. Árbevételi adatok vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság legfeljebb 10 000 000 Ft.

Az Eht. 38. § (5) bekezdése alapján az eljárás akadályozása, illetve az adatszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság 3 000 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújthatja, ismételt jogsértés esetén sújtani köteles a Szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.

A fellebbezésről szóló tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény 112. §-án alapul.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta:  Németh József hatósági irodavezető Aranyosné dr. Börcs Janka a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

A végzést kapja:

 • Magyar Telekom Nyrt., Müllner Krisztián csop. vez. (Cégkapu)
 • Irattár