OP/21905-31/2022. számú határozat a Proemptor Egyéni Cég által a Magyar Telekom NyRt.-vel szemben indított jogvitás eljárásban

Közzétéve: 2023. július 19.

Ügyiratszám: OP/21905-31/2022.
Ügyintéző: dr. Démy-Gerő Brigitta
Telefon: 06 1 457 7987
E-mail: demy-gero.brigitta@nmhh.hu
Tárgy: döntés elektronikus hírközlést érintő jog sérelme tárgyában indult jogvitás eljárásban
Melléklet:

Határozat

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) jogvitás ügyben eljáró tanácsa (a továbbiakban: „eljáró tanács”) a Proemptor Egyéni Cég (székhelye: 1107 Budapest, Szállás utca 21. D1. ép.; a továbbiakban: „Kérelmező”, képviseli: Menyhárt Ügyvédi Iroda, Dr. Menyhárt Zsolt ügyvéd, 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.) által a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; a továbbiakban: „Kérelmezett”) szemben kezdeményezett, a Hatósághoz 2022. szeptember 22-én érkezett, OP/21905-1/2022., OP/21905-2/2022. iktatószámú, valamint 2022. szeptember 26-án érkezett, OP/21905-3/2022. iktatószámú kérelme (a továbbiakban: „Kérelem”), és az azt módosító, a Hatósághoz 2022. október 19. napján érkezett OP/21905-6/2022. iktatószámú kérelme (a továbbiakban: „Módosított Kérelem”) alapján elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban, illetve az annak alapján kötött hálózati szerződésben meghatározott, elektronikus hírközlést érintő jog, jogos érdek sérelme tárgyában indult jogvitás eljárásban

megállapítja,

hogy Kérelmezett

  1. megsértette a hozzáférési referenciaajánlatának (a továbbiakban: „MARUO”) 3. Melléklet Szolgáltatások XXII. L2 Nagykereskedelmi Hozzáférés Szolgáltatás Fejezet 1.3. pontjában foglalt kötelezettségét azzal, hogy 2020. június 19-én GPON hálózati lefedettség hiányára hivatkozva elutasította Kérelmező 1101 Budapest, Kőbányai út 36. Emelet, ajtó: N/É címre benyújtott L2 WAP nagykereskedelmi szolgáltatásra irányuló igénybejelentését,
  2.  megsértette a MARUO 5.A. Melléklet III. Kiegészítő Szolgáltatásokra, valamint Felhordó Hálózati Szolgáltatások biztosítására vonatkozó Egyedi Szerződések megkötése és módosítása egy Átengedési Keretszerződés hatálya alatt cím III. 2.1.2. pontjában, valamint III.2.2. pontjában szereplő előírásait azzal, hogy Kérelmező a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13. szám alatt (DATAPLEX) történő Egyedi Hozzáférési Link szolgáltatásra irányuló igénybejelentése kapcsán a MARUO-ban teljeskörűen felsorolt információkon túl, egyéb információk megadásához kötötte az igénybejelentés teljesítését és így nem a MARUO-ban megengedett indokok alapján utasította el Kérelmező igénybejelentését.
  3. megsértette a MARUO-ban foglalt szolgáltatási feltételeket azzal, hogy Kérelmező 2020. november 16-i előfizetői hozzáférési kábelhely megosztásra és kapcsolódó felhordó hálózati szolgáltatásra irányuló igénybejelentését a MARUO 5.A. Melléklet II.6.2. pontjában, valamint III.3.2. pontjában meghatározott lehetséges elutasítási okokon kívüli okból utasította el.

A megállapított jogsértés alapján az eljáró tanács

megtiltja,

hogy Kérelmezett jelen határozat véglegessé válását követően

  1. Kérelmező 2020. november 16-i igénybejelentésével azonos tartalmú, a Kérelmező által jelen határozat véglegessé válását követően újból előterjesztett Egyedi Hozzáférési Link szolgáltatásra irányuló igénybejelentése esetén a MARUO 5.A. Melléklet III. Kiegészítő Szolgáltatásokra, valamint Felhordó Hálózati Szolgáltatások biztosítására vonatkozó Egyedi Szerződések megkötése és módosítása egy Átengedési Keretszerződés hatálya alatt cím III. 2.1.2. pontjában felsorolt információkon túl, egyéb információk megadásához kösse az igénybejelentés teljesítését, illetve, hogy a MARUO ugyanezen cím II.2.2. pontjában szereplő egyéb, műszaki oknak nem minősülő okból utasítsa el Kérelmező igénybejelentését,
  2. Kérelmező 2020. november 16-i igénybejelentésével azonos tartalmú, a Kérelmező által jelen határozat véglegessé válását követően újból előterjesztett előfizetői hozzáférési kábelhely megosztásra és kapcsolódó felhordó hálózati szolgáltatásra irányuló igénybejelentése esetén a MARUO 5.A. Melléklet II.6.2. pontjában, valamint III.3.2. pontjában meghatározott lehetséges elutasítási okokon kívüli okból utasítsa el Kérelmező igénybejelentését.

Az eljáró tanács fentieken kívül Kérelmező Módosított Kérelmének egyéb pontjai tekintetében a Módosított Kérelmet

elutasítja.

Az eljáró tanács elrendeli a jogvitás eljárás igazgatási szolgáltatási díjaként befizetett 87 500 Ft, azaz nyolcvanhétezer-ötszáz forint Kérelmező részére történő megfizetését, amely iránt az eljáró tanács jelen határozat véglegessé válásától számított nyolc (8) napon belül intézkedik.

A jogvitás eljárás igazgatási szolgáltatási díján kívül a Kérelmező és Kérelmezett maga viseli a jogvitával kapcsolatban felmerült egyéb költségeit.

A határozattal szemben közigazgatási per kezdeményezhető, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc (30) napon belül kell az eljáró tanácshoz benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: „E-ügyintézési tv.”) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

A döntés teljes szövege az alábbi PDF-dokumentum formájában tölthető le.

  1. Az Elnök 2018. december 4-én kelt, PC/7652-19/2018. számú határozatával jóváhagyott és tartalmában megállapított, valamint a 2019. november 6-án kelt, PC/16593-31/2018. számú határozatával és a 2022. március 22-én kelt, PS/22814-6/2021. számú határozatával módosított referenciaajánlat.