Közlemény használatbavételi engedély véglegessé válásáról – CS/8331-5/2024. számú határozat: Nagygyimót, FTTH-hálózat építése meglévő, Invitel-tulajdonú oszlopsoron

Közzétéve: 2024. május 23.

Iktatószám: CS/8331-8/2024
Tárgy: közlemény hatósági döntésről
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Telefonszám: 36/99/518-531
E-mail: kirchner.ferencne@nmhh.hu
Készült: 2024. 05. 23.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő közhírré tétel útján történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2024.04.12. napján kelt, CS/8331-5/2024 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta. A határozat 2024.04.30 napján véglegessé vált.

A kifüggesztés és közzététel dátuma:2024.05.23

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 15. nap.

Az eljárás adatai

Az eljáró hatóság: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Az ügy száma: CS/8331/2024

Az ügy tárgya: Nagygyimót, FTTH-hálózat építése meglévő Invitel-tulajdonú oszlopsoron

Kérelmező, építtető: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1013 Krisztina krt. 39.)

Az ügy irataiba a Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben) a 99-518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés h) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntését hirdetményi úton közli, valamint a döntésről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Simon Imre építésügyi csoportvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Sopronban, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.