Eljárási tájékoztató a rádióamatőr engedélyek kiadásáról

Legutóbb frissítve: 2018. március 6.

1. Ügytípus megnevezése
Rádióamatőr engedélyek kiadása
2. Eljáró szerv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály
Frekvenciaengedélyezési Osztály

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: +361 4680500
Telefax: +361 4680508
E-mail:feo@nmhh.hu
Ügyfélszolgálat, elérhetőség

3. Illetékesség
Országos
4. Illetékes ügyintéző(k)
Kiss Nándor +361 4680551
5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Egyéni rádióamatőr engedély kiadására irányuló kérelemhez

 • Kitöltött és aláírt formanyomtatvány,
 • vizsgabizonyítvány másolata, ha az külföldön került kiállításra, vagy ha az 1998. január 1. előtt került kiállításra Magyarországon és 2009. szeptember 30-a óta még nem került bemutatásra,
 • 18. év alatti kérelmező esetében a törvényes képviselő hozzájárulása.

Közösségi rádióamatőr engedély kiadására irányuló kérelem esetén

 • a társadalmi szervezet/oktatási intézmény azonosító adatai,
 • társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata,
 • kitöltött és aláírt adatalap,
 • a képviseletet ellátó, aláírásra jogosult természetes személy azonosító adatai és aláírása,
 • a HAREC fokozatú irányító kezelő adatai, elektronikus vagy telefonos elérhetőséggel, egyéni rádióamatőr engedélyének hívójele.

Különleges rádióamatőr engedély kiadására irányuló kérelem esetén

 • adatalap a különleges állomás adatairól,
 • érdekképviseleti szerv (MRASz) állásfoglalása ( a rádióamatőr engedély minden megújításkor is mellékelni kell, mert az MRASZ véleménye csak az engedély időbeli hatályára szól).
 
6. Útmutató

Rádióamatőr állomás üzemeltetéséhez rádióamatőr engedély szükséges.

A kiadott rádióamatőr engedély szerint az amatőrállomás

 1. egyéni,
 2. közösségi, vagy
 3. különleges lehet.

Közösségi rádióamatőr engedély az irányító kezelő rádióamatőr vizsgabizonyítvány fokozatának felel meg. Közösségi rádióamatőr engedély érvényességi ideje nem lehet hosszabb, mint a felelős kezelő egyéni rádióamatőr engedélyének érvényessége.

Egyéni rádióamatőr engedély kiadható természetes személynek, amennyiben rendelkezik rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal.

Közösségi rádióengedély kiadható

 • Társadalmi szervezetnek, amelynek alapszabályában a rádióamatőr tevékenység szerepel, és amely irányító kezelőt kijelöl, vagy
 • Oktatási intézménynek, ha irányító kezelőt kijelöl.

Különleges rádióamatőr engedély kiadható annak a HAREC fokozatú rádióamatőr vizsgabizonyítvánnyal rendelkező rádióamatőrnek vagy rádióamatőr közösségnek, aki

 • beszédüzemű, távíró vagy digitális adásmódú rádióamatőr átjátszó, kapu vagy jeladó állomást, vagy
 • rádióamatőrök számára műszaki és forgalmi információkat sugárzó, közösség által működtetett rádióamatőr állomást, vagy
 • a nemzeti és nemzetközi rádióamatőr versenyeken, évfordulókon és rendezvényeken részt vevő, alkalmi rádióamatőr állomást szándékozik működtetni.

A tájfutó különleges rádióamatőr állomás kivételével, minden különleges rádióamatőr állomás rádióamatőr engedély kérelméhez MRASz véleményt is be kell nyújtani.

A különböző rádióamatőr engedélyek a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben és a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet 3. számú melléklet 9. fejezetében foglalt megfelelő frekvenciák használatra jogosítanak.
 
7. Tájékoztató

A Hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

A Hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során a Hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartami követelményeknek.

A rádióamatőr szolgálat engedélyezési eljárását a Hatóság a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet alapján folytatja le.

Az engedélyezési eljárást a jogosult kitöltött és aláírt adatlap benyújtásával kezdeményezheti.

Az engedély meghosszabbítását annak jogosultja írásban kérheti a Hatóságtól a rádióamatőr engedély lejárata előtt  legfeljebb 60 nappal.

A rádióamatőr engedélyben foglalt adatok megváltozása esetén 30 napon belül kérni kell a rádióamatőr engedély módosítását.
 
8. Ügyintézés határideje

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény 55.§ (4) bekezdése alapján az eljárás lefolytatásának határideje 42 nap.

Az ügyintézési határidő és a határidő számítása az Ákr. 50.§ szerint:

„Az ügyintézési határidő

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(2) Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b)

c) teljes eljárásban hatvan nap.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

(4) Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek
A rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rögzítette.
 
10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A rádióamatőr engedély kiadására irányuló hatósági eljárás díja 0 Ft., a másodfokú eljárás díja 5 000 Ft.

11. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

A szükséges űrlapokat kapcsolódó anyagként e dokumentum mellett megtalálja.

12. Hatályos jogszabályok
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) számú NMHH rendelet,
 • a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF),
 • a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) számú NMHH rendelet,
 • a rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet;
 • a 0 Hz-300 GHz frekvenciájú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet.