Bizalmi szolgáltatások és szolgáltatók nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése, a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos változások bejelentése

Legutóbb frissítve: 2023. április 28.

Eljáró szerv

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (továbbiakban: Hatóság, illetve NMHH), E-szolgáltatás-felügyeleti osztály

 • Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
 • Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 75.
 • Telefon: (+36-1) 457-7100
 • Telefax: (+36 -1) 356-5520
 • E-mail: e-alairas@nmhh.hu

A bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos hatósági eljárásokkal kapcsolatban az NMHH E-szolgáltatás-felügyleti osztályától kérhetnek felvilágosítást.

A nem minősített és minősített bizalmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal összefüggő információk a hatóság elektronikus nyilvántartási rendszerében megtekinthetők.

Illetékesség

Országos

Ügyfélszolgálat, elérhetőség

 • NMHH Központi Ügyfélszolgálat, 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
 • Telefon: (+36-1) 468-0673 (NMHH központi tájékoztatási telefonszám)
 • Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
 • E-mail: info@nmhh.hu

A telefonszám hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 között, pénteken 8.00-13.30 között hívható.

Az NMHH-ügyfélszolgálatok elérhetőségeire és nyitvatartási rendjére vonatkozó további információk a Hatóság honlapján megtekinthetők.

Folyamatban lévő hatósági ügyben kérjük, az adott ügy ügyintézőjénél érdeklődjenek!

Ügyintézés határideje

A Hatóság bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos eljárásaira az [1] Ákr. rendelkezései az [5] E-ügyintézési törvényben megfogalmazott eltérésekkel alkalmazandók.

Az ügyintézési határidő a bejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon, illetve hivatalból indított eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik. Ha az [4] eIDAS rendelet vagy annak közvetlenül alkalmazandó uniós végrehajtási aktusa eltérően nem rendelkezik, a Hatóság a döntését a kérelem előterjesztésétől számított két hónapon belül köteles meghozni, valamint az [4] eIDAS rendelet szerinti bizalmi listát legkésőbb egy hónapon belül frissíti.

Ha a bejelentés a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, a Hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. A hiánypótlásra a Hatóság több alkalommal felhívhatja az ügyfelet.

Az eljárási határidőbe nem számít be:

 • az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama
 • az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama

Igazgatási szolgáltatási díjak mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A bizalmi szolgáltatók a Hatóság nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért a [9]  rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat kötelesek megfizetni az alábbiak szerint. 

 • Nem minősített bizalmi szolgáltatás bejelentése esetén a Hatóság által közzétett nem minősített bizalmi szolgáltatási kategóriájú szolgáltatásonként háromszázezer forint, változásbejelentési eljárás esetén százötvenezer forint;
 • Minősített bizalmi szolgáltatás bejelentése esetén az [4] eIDAS rendelet szerinti minősített bizalmi szolgáltatásonként, valamint az [5] E-ügyintézési tv. szerinti nemzeti minősített bizalmi szolgáltatási kategóriájú szolgáltatásonként egymillió forint, változásbejelentési eljárás esetén háromszázezer forint;
 • Szolgáltatás megszüntetésével kapcsolatos bejelentés (törlés) esetén minősített bizalmi szolgáltatásonként hetvenötezer forint.

A bizalmi szolgáltatónak a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetnie a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a díjfizetésre kötelezett nevét, adószámát és az eljárás tárgyát fel kell tüntetni, valamint a díjfizetés megtörténtét igazoló bizonylatot csatolni kell a bejelentéshez.

Ha a díjfizetésre kötelezett előzetesen befizetési-azonosítót igényelt, a közlemény rovatban, valamint az eljárást megindító kérelemben elegendő a befizetési-azonosító számot feltüntetni NMHH-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx formátumban.

A befizetési-azonosító igénylése a „Befizetési azonosító igénylő űrlap” beküldésével kezdeményezhető a következő linken: https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00126/index.html

További részletek a befizetési-azonosítóról itt érhetők el: Befizetési azonosítót vezet be az NMHH a díjfizetéses eljárásainál

Ha egy beadványban terjesztenek elő több kérelmet, az igazgatási szolgáltatási díjat kérelmenként kell megfizetni. Ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás indul, az igazgatási szolgáltatási díjat ismét meg kell fizetni. A bejelentés elutasítása vagy a kérelem visszavonása esetén a befizetett díj nem téríthető vissza.

Ha eljárás kezdeményezése nélkül történt díjfizetés, valamint ha a [9] rendeletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizettek, a díj befizetője kérheti a túlfizetés visszatérítését. Ha a túlfizetést a Hatóság észleli, annak visszatérítéséről hivatalból intézkedik.

 • Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés indokát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. Ha a kérelem megalapozott, a díj visszatérítését a Hatóság a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti a visszatérítési kérelem beérkezését követő 30 napon belül.
 • Hivatalból történő visszatérítés esetén azt a Hatóság a visszatérítésre okot adó körülmény észlelésétől számított 30 napon belül a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonaton, a postai készpénz-átutalási megbízás feladását igazoló szelvényrészen vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

Az ügyintézéshez használt formanyomtatványok

 • Bejelentő lap: nem-minősített bizalmi szolgáltatás
 • Megfelelőségi nyilatkozat: nem-minősített bizalmi szolgáltatás - [6] rendelet, 2. melléklet
 • Bejelentő lap: minősített bizalmi szolgáltatás
 • Megfelelőségi nyilatkozat: minősített bizalmi szolgáltatás - [6] rendelet, 1. melléklet

1. Bizalmi szolgáltatás nyilvántartásba vétele

A Magyarországon letelepedett bizalmi szolgáltatónak a bizalmi szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó szándékát a Hatóság honlapján elektronikusan közzétett űrlapon (Bejelentő lap) be kell jelentenie. Amennyiben a szolgáltató arról nyilatkozik, hogy szolgáltatását minősített szolgáltatóként kívánja nyújtani, a szolgáltatás nyújtására irányuló szándékát legalább 30 nappal a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie a Hatóságnál.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a szolgáltató nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét;
 • a folytatni kívánt bizalmi szolgáltatás megjelölését;
 • a szolgáltatás nyújtásának helyét és a szolgáltatás megkezdésének időpontját;
 • ha a szolgáltató létrejötte cég- vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban való bejegyzéshez kötött, a vonatkozó nyilvántartás megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát vagy egyéb az adott nyilvántartás szerinti azonosítóját.

 A bejelentéshez az alábbiakban részletezett iratokat és dokumentumokat kell csatolni.

 • Bejelentő lap
 • Megfelelőségi nyilatkozat
 • A bejelentő képviseletében eljáró személy eljárási jogosultságának igazolása
 • Szolgáltatási rend (tanúsítványszolgáltatás esetében hitelesítési rend)
 • Szolgáltatási szabályzat
 • A szolgáltatások nyújtása kapcsán alkalmazott általános szerződési feltételek (üzletszabályzat)
 • Tanúsítványszolgáltatás, valamint minősített archiválási szolgáltatás esetén a fogyasztók részére elérhetővé tett szolgáltatási kivonat
 • A nyilvántartásba vételi eljárás [9] rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolás
 • A [8] rendelet szerinti felelősségbiztosítás, valamint a felelősségbiztosítás megkötését igazoló okirat vagy, ha a szolgáltató állami költségvetési szerv, annak igazolása, hogy a nyújtott bizalmi szolgáltatásokkal összefüggésben okozott, [8] rendelet szerinti károk és költségek fedezetéről a költségvetése terhére gondoskodott
 • A bizalmi munkakörök elhatárolását alátámasztó dokumentumok

Minősített szolgáltatás esetében a fentieken túl a bejelentéshez csatolni kell:

 • a [8] rendelet szerinti pénzügyi követelmények teljesítését igazoló okiratot
 • a bejelentett szolgáltatás nyújtására vonatkozó követelményeknek való megfelelést igazoló, a [4] eIDAS rendelet szerinti megfelelőségértékelési jelentést
 • a bizalmi szolgáltató, illetve a szolgáltató bizalmi munkakört betöltő alkalmazottja szakképzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, vagy ha az adott szakképzettség valamely állami szerv jogszabály alapján rendszeresített nyilvántartásában is szerepel, a szakképzettség megnevezését és az azt igazoló okirat számát
 • a bizalmi szolgáltató, illetve a szolgáltató bizalmi munkakört betöltő alkalmazottja szakmai tapasztalatát igazoló részletes szakmai önéletrajzát
 • a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a vezető tisztségviselője büntetlen előéletű és nem áll a bejelentett szolgáltatás végzését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a szolgáltató bizalmi munkakört betöltő alkalmazottja büntetlen előéletű és nem áll a bejelentett szolgáltatás végzését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a szolgáltatónál bizalmi munkaköröket betöltő személyek munkaviszonyban állnak a bejelentővel
 • A bizalmi listán való közzétételhez szükséges adatlap

A bizalmi szolgáltatásokkal összefüggő ügyintézés történhet:

 • személyesen az NMHH Központi Ügyfélszolgálatán
 • írásban az NMHH E-szolgáltatás-felügyeleti osztályának címezve

A benyújtott bejelentéseket a Hatóság megvizsgálja, és a jogszabályokban előírt feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos kérelem benyújtóját megfelelő határidővel a hiányok pótlására szólítja fel.

Amennyiben a Hatóság megállapítja, hogy a bejelentés a hiánypótlást követően sem felel meg a fenti követelményeknek, vagy a hiánypótlási határidő eredménytelenül telt el, akkor a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasítja és erről a bejelentőt írásban értesíti.

A Hatóság a szolgáltatási rendet, a szolgáltatási szabályzatot, az általános szerződési feltételeket, a szolgáltatási kivonatot, valamint a bejelentéshez csatolt, igazoló iratokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a külön jogszabályban felsorolt követelményeknek. Amennyiben megállapítja, hogy a benyújtott dokumentumok a követelményeket nem, vagy nem teljes körűen elégítik ki, akkor a bejelentőt az előzőek szerint hiánypótlásra hívja fel.

Amennyiben a kérelem, illetve mellékletei megfelelnek a követelményeknek, a Hatóság a szolgáltatást nyilvántartásba veszi és erről határozatot hoz. A határozat ellen a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint fellebbezésnek van helye.

A minősített bizalmi szolgáltató és a minősített bizalmi szolgáltatás jogerős nyilvántartásba vételét követően a Hatóság a „minősített” státust feltünteti az [4] eIDAS rendelet szerinti bizalmi listákon. A minősített bizalmi szolgáltatás nyújtása ezt követően kezdhető meg.

A meghatározott résztvevők közötti megállapodásokon alapuló, kizárólag zárt rendszerekben alkalmazott bizalmi szolgáltatások nyújtását nem kell bejelenteni a Hatóság számára.

2. Bizalmi szolgáltatás nyújtását érintő változások bejelentése

A szolgáltató a bejelentett adatokhoz képest a működésében vagy a bizalmi szolgáltatás nyújtásában beálló változásokat köteles bejelenteni, csatolva az adatváltozást alátámasztó azon iratokat, amelyeket a szolgáltatás bejelentésekor is kötelező csatolni.

Minősített bizalmi szolgáltatást esetében a szolgáltatónak a változás bekövetkeztét legalább 30 nappal megelőzően értesítenie kell a bizalmi felügyeletet a tervezett változásokról.

Ha a bejelentés a bizalmi szolgáltatási rend, hitelesítési rend, a szolgáltatási szabályzat, az általános szerződési feltételek, illetve a szolgáltatási kivonat módosítását is tartalmazza, a módosított dokumentumok változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát is csatolni kell.

Amennyiben a Hatóság ellenőrzése során a szolgáltató működésében változást tapasztal, vagy az más módon a tudomására jut, a szolgáltatót felhívja a változás bejelentésére és a szükséges iratok csatolására.

Bejelentés változásbejelentési eljárásban

A szolgáltató - a változásbejelentési eljáráson kívül bejelenthető adatok kivételével - a Hatóság honlapján elektronikusan közzétett űrlapon (Bejelentő lap) szereplő adatokat érintő változást az űrlap erre vonatkozó rovatainak kitöltésével köteles bejelenteni.

Minősített bizalmi szolgáltató a bejelentéshez csatolni köteles az [5] E-ügyintézési tv. 95. § (2) bekezdése szerinti éves helyszíni ellenőrzést megelőzően benyújtandó megfelelőségértékelési jelentést és az adott éves változásokról szóló összefoglalót.

Bejelentés változásbejelentési eljárás nélkül

Az érintett adatok és dokumentumok a következők:

 • ha a szolgáltató személye egyébként nem változott és abban jogutódlás sem történt: a szolgáltató neve, lakcíme, szervezet esetén székhelye, valamint a szolgáltatás nyújtásának helye;
 • a nyilvántartásba vételi eljárásban nevesített, csatolt iratok és dokumentumok.

3. Bizalmi szolgáltatás megszüntetése

Amennyiben a bizalmi szolgáltató meg kívánja szüntetni egy bizalmi szolgáltatásának nyújtását, erről legkésőbb a tevékenység megszüntetésekor, minősített bizalmi szolgáltató esetén pedig legalább a megszüntetést 60 nappal megelőzően értesítenie kell a bizalmi felügyeletet, a bizalmi szolgáltatási ügyfeleket, valamint az általa kibocsátott és még vissza nem vont elektronikus aláírás és bélyegző tanúsítványokban megjelölt (bizalmi szolgáltatási ügyfélnek nem minősülő) igénybe vevőket.

Ha a bizalmi szolgáltató más bizalmi szolgáltatás nyújtását továbbra is folytatja, akkor köteles gondoskodni a megszüntetni kívánt bizalmi szolgáltatással összefüggő, a nyilvánosság számára elérhető nyilvántartásainak folyamatos elérhetőségéről.

Amennyiben a bizalmi szolgáltató a továbbiakban nem nyújt bizalmi szolgáltatást az értesítésben meg kell jelölnie azt a vele legalább azonos besorolású bizalmi szolgáltatót, amely a megszűnése után az [5] E-ügyintézési törvény szerinti megőrzési időn belül - 10 évig, vagy a tíz éven belül megindult jogvita jogerős lezárásáig - biztosítja a megszüntetni kívánt bizalmi szolgáltatással összefüggő, a nyilvánosság számára elérhető nyilvántartások folyamatos elérhetőségét. Így különösen a szolgáltató által korábban kibocsátott tanúsítványok érvényességéről vagy visszavont állapotáról tájékoztató nyilvántartásokhoz való hozzáférést.

A bizalmi szolgáltató köteles az átvevő bizalmi szolgáltatónak a hozzáférési kötelezettség alá eső nyilvántartási adatokat, valamint a visszavont tanúsítványokkal kapcsolatos minden adatot (beleértve a személyes adatokat is) átadni, továbbá köteles a nyilvántartások átvétele és működtetése kapcsán felmerülő költségeket az átvevő szolgáltatónak megtéríteni.

Ha a megszüntetendő bizalmi szolgáltatás minősített bizalmi szolgáltatás, az átvevő bizalmi szolgáltató is csak olyan bizalmi szolgáltató lehet, aki ugyanilyen bizalmi szolgáltatásra vonatkozóan minősített bizalmi szolgáltatóként a Hatóság nyilvántartásában szerepel.

Az elektronikus aláírással vagy bélyegzővel kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltató tevékenysége befejezésekor az informatikai rendszerében foglalt adatairól teljes körű, időbélyegzővel ellátott mentést kell készítenie. A mentett adatállományokat védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől és módosítástól, továbbá biztosítani kell, hogy az adatok a megőrzési időn belül az arra jogosult személyek számára hozzáférhetőek és értelmezhetőek legyenek. A bizalmi szolgáltató a megőrzési kötelezettségét minősített archiválási szolgáltatás útján is teljesítheti.

A tanúsítványszolgáltató a bejelentés napjától kezdve nem bocsáthat ki az adott bizalmi szolgáltatás kapcsán új tanúsítványt és a tevékenység megszüntetését legalább 20 nappal megelőzően köteles az általa kibocsátott és még érvényes tanúsítványokat visszavonni.

A bizalmi tevékenységét befejező archiválási szolgáltató, a bejelentési kötelezettséget követően minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzőt köteles elhelyezni vagy elhelyeztetni az érvényességi láncon, és azt a bizalmi szolgáltatási ügyfélnek át kell adnia. Az érvényességi láncot ezt követően visszaállíthatatlan módon törölni kell az archiválási szolgáltató informatikai rendszeréből.

A szolgáltatás nyújtásának megszüntetésére irányuló hatósági bejelentés tartalmazza:

 • a szolgáltatás megszüntetése időpontját
 • az átvevő bizalmi szolgáltató megnevezését
 • a szolgáltatás nyújtását megszüntető szolgáltató megőrzési kötelezettségének eleget tevő minősített archiválási szolgáltató megnevezését, ha a bizalmi szolgáltató megőrzési kötelezettségének minősített archiválási szolgáltató igénybevételével tesz eleget

A bejelentéshez csatolni kell az [5] E-ügyintézési törvényben meghatározott követelmények teljesítéséről szóló, az átvevő bizalmi szolgáltatóval kötött megállapodást.

Ha a bizalmi szolgáltató ellen felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indult, a bizalmi szolgáltató haladéktalanul köteles erről és a felszámolóról vagy végelszámolóról tájékoztatni a Hatóságot. A Hatóság az eljárás időtartama alatt jogosult a felszámolótól, végelszámolótól vagy a kényszertörlési eljárást lefolytató cégbíróságtól a felszámolás, végelszámolás vagy a kényszertörlési eljárás állásáról tájékoztatást kérni. Ha a bizalmi szolgáltató a zárómérleg benyújtásáig nem teljesíti az [5] E-ügyintézési törvény szerinti, a szolgáltatás megszüntetésére vonatkozó kötelezettségeit, a Hatóság jelöli ki az átvevő bizalmi szolgáltatót.

Bizalmi szolgáltatás nyilvántartásból való törlése esetén a Hatóság ellenőrzi, hogy a szolgáltató eleget tett-e az [5] E-ügyintézési törvény szerinti kötelezettségének. Amennyiben a szolgáltató nem gondoskodott a megszüntetni kívánt bizalmi szolgáltatással összefüggő, a nyilvánosság számára elérhető nyilvántartásainak folyamatos elérhetőségéről, illetve az általa korábban kibocsátott tanúsítványok érvényességéről vagy visszavont állapotáról tájékoztató nyilvántartásoknak, legalább azonos besorolású, másik bizalmi szolgáltató részére való átadásáról, akkor a Hatóság haladéktalanul elrendeli a bizalmi szolgáltató által kibocsátott tanúsítványok visszavonását, gondoskodik e tény közzétételéről, valamint kijelöli az átvevő bizalmi szolgáltatót.

Minősített bizalmi szolgáltatás esetén a Hatóság elsősorban minősített bizalmi szolgáltatót jelöl ki átvevő bizalmi szolgáltatóként. Ha a bizalmi szolgáltatás megszűnésekor a hatósági nyilvántartásában nincs megfelelő bizalmi szolgáltató, az átvevő bizalmi szolgáltató feladatait a Hatóság látja el.

A Hatóság előzőekkel kapcsolatos költségeit a bizalmi szolgáltatási tevékenységet befejező szolgáltató köteles a Hatóság erről szóló felszólításától számított 15 napon belül megtéríteni. Ha a szolgáltató e költségeket a megadott határidőn belül nem téríti meg, a Hatóság a költségek megtérítésére felhasználhatja a bizalmi szolgáltató által jogszabály alapján e célból biztosított pénzügyi biztosítékot.

A Hatóság a bizalmi szolgáltatás nyújtásának megszüntetése esetén nyilvántartásából törli a bizalmi szolgáltatást, a bizalmi szolgáltató megszűnése esetén pedig törli valamennyi, az adott bizalmi szolgáltató által nyújtott, a nyilvántartásában szereplő bizalmi szolgáltatást.

A bizalmi szolgáltató nyilvántartásból való törlését a Hatóság is elrendelheti, amennyiben felügyeleti jogkörében jár el és az [4] eIDAS rendelet, valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabályok követelményeinek teljesítése más módon nem biztosítható.

Az [4] eIDAS rendelet és az [5] E-ügyintézési törvény szerinti főbb bizalmi szolgáltatások

 • elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző tanúsítványszolgáltatás: a szolgáltató az előfizetői szerződés alapján természetes személy esetén aláíró, jogi személyek esetén bélyegző tanúsítványt bocsát az elektronikus aláírást, illetve bélyegzőt használó előfizető rendelkezésére, amely igazolja az érintett természetes, illetve jogi személy nevét, és amelynek segítségével az elektronikus dokumentumokon elhelyezett aláírás, illetve bélyegző ellenőrizhető. A szolgáltató gondoskodik arról is, hogy amennyiben az előfizető, vagy az aláíró ezt kéri, akkor a tanúsítványt felfüggessze vagy visszavonja, ezzel akadályozva meg az elveszett, ellopott, vagy más módon illetéktelen kézbe került aláíró eszközzel a visszaélést.
 • elektronikus aláírás és bélyegző érvényesítése: a szolgáltató az előfizető által megjelölt adaton vagy dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy bélyegző érvényességét ellenőrzi, valamint az ellenőrzés eredményéről igazolást állít ki.
 • elektronikus időbélyegzés: a szolgáltató az előfizető által megjelölt adathoz vagy dokumentumhoz időbélyegzőbe foglalva hozzákapcsolja az időbélyegzés hiteles időpontját. Később ezzel igazolható, hogy az adat, illetve a dokumentum ebben az időpontban már létezett, és azóta nem változott.
 • ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás: egy vagy több bizalmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, amelynek keretében nagy biztonsággal azonosítják az adat küldőjét és fogadóját, az adatok küldésének és fogadásának dátumát és időpontját, valamint kizárják a továbbított adatok észrevétlen megváltoztatásának lehetőségét.
 • weboldal-hitelesítés: a szolgáltató az előfizetői szerződés alapján természetes vagy jogi személyek számára olyan tanúsítványt állít ki, amely a weboldalt az érintett természetes, illetve jogi személyhez kapcsolja, és amelynek segítségével a weboldal hitelessége ellenőrizhető.
 • elektronikus archiválási szolgáltatás: a szolgáltató vállalja az elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok, illetve a hozzá benyújtott, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumok (vagy az azokról készült, a dokumentumra jellemző elektronikus adat) hiteles, az elektronikus aláírások, bélyegzők megbízhatóságát a technológiai érvényességi időn túlra is kiterjesztő megőrzését, és erről igény esetén igazolást állít ki. A szolgáltató vállalhatja azt is, hogy a megőrzési idő alatt a dokumentum megjeleníthetőségéről (olvashatóságáról) is gondoskodik.

Az archiválás szolgáltatás az [5] E-ügyintézési törvény alapján magában foglalja az [4] eIDAS rendelet szerinti az elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok megőrzése szolgáltatást, ezért utóbbiról a Hatóság külön nyilvántartást nem vezet.

A szolgáltatásokat bármely, Magyarországon letelepedett, a feltételeket teljesítő természetes vagy jogi személy nyújthatja, aki, vagy amely a Hatóság nyilvántartásában az adott szolgáltatás tekintetében szerepel. A minősített bizalmi szolgáltatók azt követően indíthatják el a minősített bizalmi szolgáltatást, hogy a „minősített” státust feltüntették az [4] eIDAS rendelet szerinti bizalmi listán.

A nem magyarországi szolgáltatók nyilvántartásba vétel nélkül is nyújthatnak szolgáltatást magyarországi személyek, vagy szervezetek számára. Amennyiben külföldi bizalmi szolgáltató nyújt Magyarországon az [4] eIDAS rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatásokat, ahhoz akkor kapcsolódnak az [4] eIDAS rendelet szerinti joghatások, ha a szolgáltató az Európai Unió valamely tagállamában letelepedett, vagy ha az Európai Unión kívüli, harmadik országban letelepedett szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vonatkozásában az [4] eIDAS rendelet 14. cikke szerinti feltételek teljesülnek. Egyéb esetekben a nem magyarországi szolgáltató szolgáltatása az azt felhasználó felek egymás közötti viszonyában, a köztük lévő megállapodás alapján rendelkezik joghatással.

Hatályos jogszabályok

 • [1] 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 • [2] 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.)
 • [3] 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • [4] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet)
 • [5] 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (E-ügyintézési tv.)
 • [6] 470/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről
 • [7] 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről
 • [8] 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
 • [9] 25/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyeletnek fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről
 • [10] 541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet - a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről