Eljárási tájékoztató az elektronikus hírközlési szolgáltató és a szolgáltatás(ok) törléséről

Legutóbb frissítve: 2023. április 20.

1. Ügytípus megnevezése

Elektronikus hírközlési szolgáltató és/vagy szolgáltatás(ok) törlése

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály
Hírközlési Szolgáltatások Nyilvántartási Osztálya

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.: 997.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673 Telefax: (1) 468-0680

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő–csütörtök: 8:00 – 16:00
 • Péntek: 8:00 – 13:30

3. Illetékesség

Országos

4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Törlést kérő bejelentés az eljáró szervhez (lásd a 2.pont), amelynek tartalmaznia kell, hogy adott szolgáltató mely szolgáltatását vagy szolgáltatásait, vagy önmagát mint szolgáltatót kívánja töröltetni, mely földrajzi területen, mely időponttól, és a kérés rövid indokolását.

A bejelentés alapján - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 78. § szerint - az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának

 • megszüntetése,
 • illetve az elektronikus hírközlési szolgáltató megszűnése
 • vagy halála esetében

a Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót törli az elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásából, a Hatóság a számára kiadott azonosító használatára vonatkozó engedélyeket visszavonja, valamint a törlés tényét közzéteszi.

Az ügyintézéshez NMHH Adatkapun keresztül elérhető űrlap áll rendelkezésre, amely a kapcsolódó tartalmak alatt elérhető.

5. Ügyintézési határidő

A Hatóság eljárásainak ügyintézési határideje - amennyiben e törvény eltérő szabályokat nem állapít meg - hatvan nap. (Eht. 31. § (1) bekezdés)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 118. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

6. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke és a díjfizetés módja

A nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárás díja 0 Ft.

7. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

A törlés bejelentéséhez nem kapcsolódik formanyomtatvány.

8. Vonatkozó jogszabályok

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

9. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

Ügyfelet megillető jogok

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg az Ákr. alapján:

 • iratbetekintési jog, másolat vagy kivonat készítésének joga,
 • nyilatkozattételi jog és bizonyítási indítvány tételének joga,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • tájékoztatási jog,
 • nyelvhasználat joga,
 • törvény által védett adatok védelméhez való jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik az Ákr. alapján:

 • jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.