Eljárási tájékoztató a kiegészítő médiaszolgáltatás bejelentéséről

Legutóbb frissítve: 2023. április 20.

1. Ügytípus megnevezése

Kiegészítő médiaszolgáltatás bejelentése

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala
Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztály
Hírközlési Szolgáltatások Nyilvántartási Osztálya

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest 62. Pf.: 997.
Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673 Telefax: (1) 468-0680

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő–csütörtök: 8:00 – 16:00
 • Péntek: 8:00 – 13:30

3. Illetékesség

Országos

4. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 41. és 47. §-a szerint a Magyarországon letelepedett médiaszolgáltató által nyújtott kiegészítő médiaszolgáltatást be kell jelenteni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához (a továbbiakban: Hivatal).

A kiegészítő médiaszolgáltatás nyilvántartásba vételét annak médiaszolgáltatója kezdeményezheti.

A kiegészítő médiaszolgáltatások nyilvántartásba vételére a lekérhető médiaszolgáltatások nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A bejelentés az Adatbejelentő formanyomtatványon tehető meg, amely letölthető a Kapcsolódó tartalmak menüpont alatt.

Az Adatbejelentő nyomtatvány helyes kitöltéséhez szükséges alapvető fogalmakat, valamint az Mttv. rendelkezéseit az Adatbejelentő melléklete tartalmazza. A bejelentőnek nyilatkoznia kell, hogy vele kapcsolatban nem áll fenn az Mttv. 45. § (2) szerinti összeférhetetlenségi ok, illetve az a médiaszolgáltatás nyilvántartásba vétele esetén sem keletkezne.

Az Mttv. 45. § (6) bekezdése alapján a lekérhető médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójának tizenöt napon belül be kell jelentenie a Hivatalhoz, ha a nyilvántartásban szereplő adataiban változás következett be. Amennyiben a médiaszolgáltató személyében következik be változás, az eredeti bejelentést tevő médiaszolgáltatónak kezdeményeznie kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását. Az erre irányuló eljárásra az Mttv. 45. § (1)-(4) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.

Amennyiben a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat a médiaszolgáltató megsérti, a Hivatal - az Mttv. 185. § (2) bekezdésben foglalt elvek figyelembe vételével - egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A kiegészítő médiaszolgáltatásokra vonatkozó nyilvántartásnak a médiaszolgáltatók nevére, elérhetőségére, valamint a médiaszolgáltatások elnevezésére vonatkozó adatai nyilvánosak és a Hatóság internetes honlapján a Kapcsolódó tartalmak menüpont alatt elérhetőek.

Az ügyintézéshez NMHH Adatkapun keresztül elérhető űrlap áll rendelkezésre, amely a kapcsolódó tartalmak alatt elérhető.

5. Ügyintézési határidő

A kiegészítő médiaszolgáltatást a Hivatal harminc napon belül nyilvántartásba veszi.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 118. § (3) bekezdése szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

6. Igazgatási szolgáltatási díj mértéke és a díjfizetés módja

A kiegészítő médiaszolgáltatás bejelentésekor igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A fizetendő díj összege 3000,- Ft. A díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. Ha a díjfizetésre kötelezett előzetesen befizető-azonosítót igényelt, a közlemény rovatban elegendő a befizető-azonosítót feltüntetni.

A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a fenti számlaszámára készpénzátutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljárás tárgyát.

A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonatot - a kérelemnek tartalmaznia kell. A természetes személy kérelmező készpénzátutalási megbízás útján történő díjfizetése esetén a díjfizetésének igazolását - a feladóvevényt - a bejelentésnek tartalmaznia kell. (5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 2. §, 18. § (2)-(3) bekezdés)

A befizető-azonosító a https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00126/index.html linken elérhető Befizetési azonosító igénylő űrlap beküldésével igényelhető. A Hatóság kéri, hogy a befizetéskor – legyen az banki vagy postai – a Szolgáltató legyen szíves feltüntetni a közlemény rovatban a generált BA számot (formátuma: NMHH-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx).

7. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

Az „ Adatlap kiegészítő médiaszolgáltatás bejelentéséhez” letölthető a Kapcsolódó tartalmak menüpont alatt.

8. Vonatkozó jogszabályok

 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

9. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek:

Ügyfelet megillető jogok

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg az Ákr. alapján:

 • iratbetekintési jog, másolat vagy kivonat készítésének joga,
 • nyilatkozattételi jog és bizonyítási indítvány tételének joga,
 • jogorvoslathoz való jog,
 • tájékoztatási jog,
 • nyelvhasználat joga,
 • törvény által védett adatok védelméhez való jog.

Ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik az Ákr. alapján:

 • jóhiszeműen köteles eljárni, magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, a döntéshozatal és a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.