A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság alaptevékenysége, alapító okirata, szervezete és stratégiája

Az Eht.-ben (az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény) meghatározott legfontosabb tevékenységek:

 • nyilatkozik a hatáskörével összefüggő, elektronikus hírközlésre vonatkozó jogszabályok megalkotásának, illetőleg módosításának szükségességéről, közreműködik a hatáskörével összefüggő jogszabályok előkészítésében;
 • a szabályozói, szakmapolitikai, piacélénkítési és pályáztatási döntések megalapozása érdekében felméri és folyamatosan elemzi a hírközlési és az ehhez kapcsolódó informatikai piac működését;
 • a szabályozói és hírközlés-politikai döntések és elemzések módszertani megalapozása érdekében, továbbá a hírközlési ágazat felhasználóbarát információ szolgáltatásának biztosítása érdekében folyamatosan értékeli a hírközlési piac helyzetét, és erről összehasonlító elemzéseket készít;
 • megállapítja az érintett piacokat, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, illetve annak hatékonyságát, azonosítja az egyes érintett piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat, valamint meghatározza a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségeket; valamint eljár az egyes kötelezettségek teljesítésével, illetve megszegésével összefüggésben;
 • eljár az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály megsértése miatt, illetve szerződéskötéssel kapcsolatos jogviták esetén indított eljárásokban;
 • eljár hálózati szolgáltatásokkal összefüggésben kialakult árpréssel kapcsolatos ügyekben;
 • közzéteszi a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, adatokat, döntéseket;
 • a gazdálkodás körében gyakorolja a rádiófrekvenciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogokat, polgári célú gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák és azonosítók vonatkozásában;
 • koordinálja az elektronikus hírközléssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági és védelmi felkészítési, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok végrehajtását, működteti az informatikai és hírközlési ágazat ügyeleti szolgálatát;
 • eljár az elektronikus hírközlési szolgáltatások bejelentésével, a polgári célú frekvenciagazdálkodással, az azonosítógazdálkodással, a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésével, a zavarelhárítással, a piacfelügyelettel, az ingatlanhasználattal, az elektronikus hírközlési építmények engedélyezésével, az építésfelügyelettel kapcsolatos hatósági ügyekben;
 • eljár a Kormány, illetve a miniszter hatáskörébe nem tartozó, polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos ügyekben;
 • zártcélú hálózatok létesítése, összekapcsolása, fejlesztése, korszerűsítése során a zártcélú hálózatokról szóló jogszabály szerint egyeztet a hálózatgazdákkal;
 • ellenőrzi a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezeteket;
 • ellátja az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működtetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat;
 • közreműködik a Kormány elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi tevékenységének előkészítésében, részt vesz a nemzetközi kötelezettségek végrehajtásában, ellátja a Magyar Köztársaság képviseletét az elektronikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi szervezetekben, kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és más tagállami szabályozó hatóságokkal.

Mttv.-ben (a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény) meghatározott legfontosabb tevékenységek:

 • ellátja az egyéb jogszabályban foglalt elektronikus hírközlési és postai hatósági feladatokat;
 • vezeti az Mttv-ben meghatározott hatósági nyilvántartásokat;
 • meghatározza a nyilvántartásba vétel útján médiaszolgáltatás nyújtására jogot szerzett médiaszolgáltatók médiaszolgáltatási díját;
 • felügyeli az e törvényben foglalt:
  • a politikai reklámra, közérdekű közleményre és a társadalmi célú reklámra vonatkozó,
  • a közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatásban közzétett reklámra és közérdekű közleményre vonatkozó,
  • a hallási fogyatékkal élők számára hozzáférhetővé tett műsorszámokra vonatkozó,
  • a médiaszolgáltató, a sajtótermék kiadója és a kiegészítő szolgáltatást nyújtó tulajdoni viszonyaiban és más adataiban bekövetkezett változásokkal, azok bejelentésével és az egyes adatok közzétételével kapcsolatos,
  • a lineáris médiaszolgáltató tulajdonosi szerkezetére és a tulajdonosi összefonódásra vonatkozó
  • az erőszakos vagy a nyugalom megzavarására alkalmas tartalmakra vonatkozó rendelkezések és a vallási, hitbeli meggyőződést védő
  • a reklámra és a televíziós vásárlásra vonatkozó
  • a médiaszolgáltatások és műsorszámok támogatására vonatkozó rendelkezések érvényesülését;
 • ellátja a szolgáltatás megkezdésének elmaradása esetén a médiaszolgáltatási jogosultság megszűnésével, megszűntetésével kapcsolatos feladatokat;
 • ellenőrzi a közszolgálati médiaszolgáltatások továbbítására vonatkozó kötelezettségek érvényesülését;
 • a médiaszolgáltatások felajánlásának kötelezettsége körében ellenőrzi az általános szerződési keretfeltételekre vonatkozó előírások érvényesülését;
 • ellátja az Mttv-ben, illetve egyéb jogszabályban meghatározott feladatait.

Dtv.-ben (a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény) meghatározott legfontosabb tevékenységek, különösen:

 • eljár a műsorterjesztési szolgáltatások bejelentésével kapcsolatos ügyekben, valamint azokat piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi;
 • nyilvántartást vezet a műsorterjesztőkről, valamint a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtókról; 
 • ellátja a rugalmas frekvenciagazdálkodás eszközeivel a műsorszórásra felosztott frekvenciák frekvenciahasználati jogosultság, frekvenciák kijelölése, valamint a rádióengedély tekintetében hatáskörébe utalt feladatokat;
 • az Eht.-ben meghatározott piacelemzési eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával felülvizsgálja a műsorterjesztők számára előírt versenyt biztosító rendelkezések betartását;
 • ellátja a digitális rádió és televízió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultsággal kapcsolatos pályázati eljárással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat.

Pt.-ben (a postáról szóló 2003. évi CI. törvény) meghatározott legfontosabb tevékenységek:

 • eljár a postai szolgáltatások bejelentésével, engedélyezésével, a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésével, a piacfelügyelettel, a postai berendezések engedélyezésével, az üzletszabályzat jóváhagyásával kapcsolatos, valamint egyéb hatósági ügyekben;
 • ellátja a postával kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott egyes honvédelmi, rendvédelmi és nemzetbiztonsági feladatokat, valamint az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatást;
 • ellátja az egyetemes postai szolgáltatások költségszámításával és számviteli szétválasztásával összefüggő ellenőrzési feladatokat;
 • részt vesz az Egyetemes Postaegyesület kongresszusain;
 • dönt a postai szolgáltatók közötti együttműködés tekintetében felmerült vitás kérdésekben.

Eat.-ben (az elektronikus aláírásról 2001. évi XXXV. törvény) meghatározott legfontosabb tevékenységek:

 • nyilvántartásba veszi az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó személyeket (szervezeteket), valamint a minősített szolgáltatókat;
 • a szolgáltatók működésének időtartama alatt folyamatosan vizsgálja, illetőleg ellenőrzi, hogy a szolgáltatók megfelelnek-e az Eat., a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, a szolgáltatási szabályzat, illetve az általános szerződési feltételek előírásainak; a követelmények nem teljesítése esetén az Eat. 21-23. § szerinti intézkedéseket és szankciókat alkalmazza;
 • nyilvántartásokat vezet, és ezeket közcélú távközlő hálózatok segítségével bárki számára hozzáférhető és folyamatosan elérhető módon közzéteszi.

Eker.-ben (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) meghatározott legfontosabb tevékenységek:

 • lefolytatja a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást; jogsértés észlelése esetén az Eker. tv. 16/D§ szerinti intézkedéseket és szankciókat alkalmazza,
 • a kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásban hozott döntését honlapján közzéteszi.