Gyakran ismételt kérdések

Elektronikus adatok hozzáférhetetlenné tétele

null
1. Mi az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételének a jogi háttere?

Az elektronikus adat hozzáférhetetetlenné tétele nevű büntetőjogi intézkedés részletszabályait számos jogszabályban helyezte el a jogalkotó.

A büntetőjogi intézkedés anyagi jogi szabályait a Btk. 77. §-a tartalmazza. Az intézkedés eljárási szabályait a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 596/A. §-a tartalmazza.

Az intézkedés a büntetőeljárás során kényszerintézkedésként is elrendelhető a Be. 158/D. §-ában írt feltételek alapján.

Az állami adóhatóság által elrendelt ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36/G.-J. §. rendezik.

A hatóság a lentebb ismertetett módon 2014. január 1-től vesz részt a folyamatban, ezért e fenti szabályok ezen időponttól kezdve hatályos változatai az irányadóak.

2. Milyen jogszabály tartalmazza a Hatóság feladatait?

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladatait az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételének kapcsán az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 92/A. §, 159/B.-159/C. §-a és a 2014. január 1-jétől hatályos, az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól szóló 19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

3. Mit jelent az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele, kik a kötelezett szolgáltatók és melyek a kötelezettségeik?

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy az intézkedés lényegében két folyamatot, technikai megoldást takar. Az elektronikus adat eltávolítása nevű jogintézmény elrendelésére a bíróság jogosult, kötelezettjei a tárhelyszolgáltatók, e folyamat szervezésében a Hatóság nem vesz részt. Ebben az eljárásban a tárhelyszolgáltató köteles az elektronikus adatoknak a tárhelyről történő eltávolítására.

Az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásának elrendelésére szintén a bíróság, vagy a külön törvényben meghatározott hatóság jogosult, kötelezettjei azonban az internet-hozzáférés szolgáltatók, a keresőszolgáltatók és gyorsítótár-szolgáltatók. Az internet-hozzáférés szolgáltatókat arra kötelezi a bíróság, illetve az állami adóhatóság, hogy a határozatban specifikált elektronikus adathoz való hozzáférést akadályozzák meg, azt szűrjék ki az internetforgalomból. A keresőszolgáltatók és gyorsítótár-szolgáltatók számára azt a kötelezettséget állapítja meg az Eht., hogy a határozat végrehajtását a hozzáférhetetlenné tett adatra irányuló keresés eredményeként talált vagy a tárolt változat elérhetőségének nem biztosításával elősegítsék.

Hangsúlyozzuk, hogy a két típusú intézkedés közül a Hatóság csak az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásában (a továbbiakban: hozzáférés megakadályozása) működik közre.

4. Ki rendelheti el az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozását?

Az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozását a bíróság rendelheti el a fentebb ismertetett jogszabályokban írt feltételek mellett.

Az állami adóhatóság elrendelheti az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus adatnak, amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele tiltottszerencsejáték-szervezést valósít meg.

5. Mikortól lépnek hatályba a hozzáférés megakadályozásával kapcsolatos kötelezettségek?

A hozzáférés megakadályozásra vonatkozó rendelkezések szakaszosan kerülnek hatályba léptetésre a következő módon. 2013. július 1-től a bíróságok még a Hatóság (az alábbiakban ismertetett) közreműködése nélkül, hirdetményi úton közlik az elektronikus hírközlési szolgáltatókkal a hozzáférés megakadályozásáról szóló határozataikat.

A jogintézmény teljes körű, a Hatóság alábbiakban ismertetett közreműködésével történő hatályba lépése 2014. január 1-jén történt meg, a bíróságok határozatai ettől az időponttól a Hatóság közreműködésével kerülnek kézbesítésre a szolgáltatókhoz.

Az állami adóhatóság által elrendelt ideiglenes hozzáférhetetlenné tételre vonatkozó szabályok 2014. január 2-án léptek hatályba, a határozat szolgáltatók felé való továbbításában a Hatóság szintén ezen időponttól kezdve működik közre.

6. Mi a Hatóság szerepe a folyamatban?

A hatóság 2014. január 1-től szervezi és ellenőrzi az elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adat büntető ügyben elrendelt ideiglenes vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele végrehajtását, valamint 2014. január 2-től az állami adóhatóság által elrendelt hozzáférhetetlenné tétel végrehajtását, az alábbi válaszokban kifejtettek szerint.

A Hatóság feladata továbbá, hogy a bíróság, vagy a hatóság által hiányosan megküldött értesítéssel kapcsolatosan az adatok pótlása érdekében a bíróságot, vagy az állami adóhatóságot elektronikus úton megkeresse, továbbá jelezze, ha a rendelkezés elektronikus hírközlési szolgáltatók általi végrehajtása a megadott adattartalommal kétséges lehet.

7. Hogyan jutnak el a bíróság és az állami adóhatóság határozatai a szolgáltatókhoz, milyen célt szolgál a KEHTA-adatbázis?

A Hatóság működteti a központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisát (a továbbiakban: KEHTA), és a működtetés céljából feldolgozza a KEHTA-ba a bíróság és az állami adóhatóság által bevitt adatokat. A Hatóság ezen adatbázisból továbbítja a hozzáférés megakadályozásáról szóló határozatokat a szolgáltatók számára, e tekintetben a Hatóság „postásnak” tekinthető a folyamatban.

8. Milyen adatokat tartalmaz a KEHTA?
  1. az eljáró bíróság és az állami adóhatóság megnevezését és a határozat számát;
  2. az elektronikus adathoz való hozzáférés megakadályozásáról, illetve a megakadályozás megszüntetéséről szóló rendelkezést;
  3. az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatokat.
9. Kik kötelesek csatlakozni a KEHTA-hoz?

A hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók – a Rendeletben és az Eht.-ben foglalt és alábbiakban részletezett kivételekkel – kötelesek a KEHTA-hoz csatlakozni.

10. Kik mentesülnek a kapcsolódás alól?

Mentesül a KEHTA-hoz való csatlakozási kötelezettség alól az a szolgáltató, amely kizárólag olyan más elektronikus hírközlési szolgáltatón keresztül csatlakozik a Budapesti Adatkicserélő Központhoz (BIX) és a nemzetközi adatkicserélő központokhoz, amely szolgáltató már csatlakozott a KEHTA-hoz.

11. Mi a kapcsolódás módja?

A Rendelet alapján a KEHTA-hoz való kapcsolódást a Hatóság az Adatkapu szolgáltatásán keresztül biztosítja a szolgáltató számára annak Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező, kijelölt KEHTA kapcsolattartóin keresztül. A Hatóság az Ügyfélkapu biztonságos tárhely szolgáltatásán keresztül, elektronikus úton értesíti a szolgáltató KEHTA kapcsolattartóit a büntető ügyben eljáró bíróság, illetve az állami adóhatóság által elrendelt, a hozzáférés megakadályozásáról szóló határozatáról. Az értesítés körében a Hatóság Ügyfélkapu szolgáltatásainak felhasználásával, elektronikusan küldi meg a hozzáférés megakadályozásáról, illetve annak megszüntetéséről szóló bírósági határozatot és a bíróság, illetve a külön törvényben meghatározott hatóság határozatának végrehajtásához szükséges adatokat a szolgáltató KEHTA kapcsolattartói részére. A szolgáltató KEHTA kapcsolattartói számára az Ügyfélkapu külön elektronikus levelet küld, ha a Hatóság a szolgáltató részére a jelen bekezdés szerinti adatokat küldött. A szolgáltató köteles az Ügyfélkapu, illetve a jelen bekezdés szerinti elektronikus levél küldésének folyamatos figyeléséről gondoskodni annak érdekében, hogy a hozzáférés megakadályozásával kapcsolatos kötelezettségének eleget tegyen.

A Hatóság Adatkapu szolgáltatásának elérhetősége:

A regisztrációs űrlapot 2013 novemberében hozzárendelték az Adatkapu-regisztrációval már rendelkező szolgáltatókhoz; erről a szolgáltatók külön értesítést kaptak.

Amennyiben még nem rendelkezik a Szolgáltató Adatkapu hozzáféréssel, úgy erről gondoskodjanak az alábbi linken szereplő információk alapján:

12. Milyen segítséget nyújt a Hatóság a szolgáltatóknak?

A Hatóság a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a kereső- és gyorsítótár-szolgáltató kérésére közreműködik a határozatok végrehajtásához szükséges technikai környezet biztosításában. Ennek keretében a Hatóság az érintett hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatóval és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatóval közigazgatási szerződést köt. A közreműködés keretében a Hatóság a közigazgatási szerződésben meghatározott módon és feltételekkel hozzáférést biztosít az érintett hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató vagy a kereső- és gyorsítótár-szolgáltató részére olyan technikai segítségnyújtó rendszerhez, amely műszaki jellemzőinél fogva alkalmas a hozzáférhetetlenné tétel megvalósítására.

Kérjük, amennyiben közigazgatási szerződést kötésére jogosult és ilyen szerződést kíván kötni, azt jelezze a tsr-info@nmhh.hu elektronikus levélcímen. Ebben az esetben munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot a szükséges jogi és műszaki egyeztetések céljából.

13. Milyen esetekben tekinthető a hozzáférés megakadályozása megfelelőnek technikai szempontból?

A Hatóság ajánlást adott ki a hozzáférés megakadályozására vonatkozó kötelezettség teljesítésének módjára vonatkozó legjobb gyakorlatokról. Az ajánlás szövege innen tölthető le:

14. Hova fordulhat kérdéseivel?

A szolgáltatók kérdéseit a kehta-info@nmhh.hu elektronikus levélcímre várjuk.