Azonosítókijelölési kérelem – útmutató

Legutóbb frissítve: 2023. október 18.

Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással vonja vissza.

Azonosítókijelölési kérelmet a kérelmező a hatóság által közzétett szabad, illetve pihentetett állapotú, valamint a részére lekötött azonosítóra vonatkozóan nyújthat be.

A hatóság az eljárásokat a kérelmek beérkezésének sorrendjében folytatja le, és döntését határozat formájában adja meg.

Az engedélyezési eljárásért, valamint az azonosítóhasználat jogáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A mentők (104), tűzoltóság (105), rendőrség (107) hívószámára, valamint az egységes európai segélyhívószámra (112) vonatkozóan a hatóság nem ad ki kijelölési engedélyt, azok használata a telefonszolgáltatók részére kijelölés nélkül kötelező. Az előtétek kijelölés nélkül használhatók.

A kijelölés iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a kijelölni kért azonosító megjelölését, a nyújtani kívánt szolgáltatás megnevezését, rövid leírását, jelzéspont kód esetében a jelzéspont egyedi nevét,
 • határozott időtartamra szóló kijelölési kérelem esetén az azonosítóhasználat megszűnésének időpontját,
 • pihentetett állapotú azonosítóra vonatkozó kérelem esetén a kérelmező írásbeli nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy az azonosító korábbi használatából eredően a számhasználatban zavarok merülhetnek fel, ami számhasználói panaszokra adhat okot,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató MNC kijelölése iránti kérelme esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, valamint a tervezett szolgáltatás leírását,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=31 számozási tartományból kért kijelölése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről,
 • frekvenciahasználati engedéllyel nem rendelkező mobil szolgáltató SHS=20, 30, 50 és 70 számozási tartományból kért kijelölése esetén legalább egy frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltató nyilatkozatát a szolgáltatás nyújtásához szükséges hálózati együttműködésről, valamint a számozási tartományhoz vagy résztartományhoz hozzárendelt, frekvenciahasználati engedéllyel rendelkező és mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatónak a számok használatára vonatkozó hozzájárulását,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A határozatlan időtartamra szóló azonosítóhasználati jogosultság visszavonásig érvényes, a határozott időtartamra szóló jogosultság a kijelölési engedélyben megjelölt időpontban visszavonás nélkül megszűnik.

A kijelölési engedély más szolgáltatóknak át nem engedhető.

A kérelmek benyújtása

Az azonosítógazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben I. fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának Azonosítógazdálkodási Osztálya jár el.

Az azonosítóengedélyezési kérelem elektronikus úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus ügyintézési felületén, az Adatkapun keresztül, Nyilatkozattételi űrlapon nyújtható be. A kérelmek elektronikus benyújtásáról részletes információk érhetők el az alábbi linkre kattintva:

Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről.

Adatkapu regisztráció hiányában az azonosítóengedélyezési kérelem az általános célú kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével is benyújtható a https://epapir.gov.hu felületen. A kérelem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mint címzett szerv kiválasztását követően a beadványok a Hatóság máshova nem sorolt ügyeire rendszeresített űrlapon nyújtható be.

A Hatóság e-Papír űrlapjaira vonatkozó részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

E-Papír a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.

A kérelmek benyújtásának egyszerűsítése és egységesítése érdekében javasoljuk, hogy kérelméhez használja az Azonosítóengedélyezési kérelem című nyomtatványt.

Eljárási díj

A Nemzeti- Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege eljárásonként 10.000,- Ft.

A kérelmezőnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

A banki átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. Ha a díjfizetésre kötelezett előzetesen befizető-azonosítót igényelt, a közlemény rovatban elegendő a befizető-azonosítót feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelést tartalmazó napi bankkivonatot - a kérelemhez csatolni kell.

A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. A készpénz-átutalási megbízás útján történő díjfizetés esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevény másolatot – kell a kérelemhez csatolni.

A befizető-azonosító a https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00126/index.html linken elérhető Befizetési azonosító (a továbbiakban: BA) igénylő űrlap beküldésével igényelhető. Az eljárások díjainak megfizetése során kérjük, hogy a közlemény rovatban mindig a generált BA számra (formátuma: NMHH-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx) legyenek szívesek hivatkozni és azt az eljárást megindító kérelemben is szíveskedjenek feltüntetni.

Ügyintézési határidő

Az azonosítókijelölési eljárásokban az ügyintézési határidő 21 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Kérelem elutasítása

A hatóság elutasítja azon szolgáltató újabb lekötésre, kijelölésre, valamint – azonosító átvételére irányuló – számmezőátadási és azonosítóátadási kérelmét, amely azonosítót kijelölési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ, vagy az azonosító használati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, az azonosítóhasználat érdekében előírt együttműködési kötelezettségének vagy a számhordozásra vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.