Azonosítóátadási kérelem – útmutató

Legutóbb frissítve: 2023. október 18.

Azonosítóátadás olyan szolgáltatásátadás esetén kérelmezhető, amelyet a hatóság a szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába bejegyzett. Az azonosítóátadást az átvevő szolgáltató kezdeményezheti, legkésőbb a szolgáltatásátadás bejegyzését követő 30 napon belül.

Azonosítóátadás kérelmezhető továbbá az üzleti hálózati (SHS=38) és gépek közötti szolgáltatás (SHS=71) számmezőre, valamint a 14cd(e) díjmentes szolgáltatás rövid számra, ha a számhasználó az azonosító megtartásával szolgáltatót változtat. Ilyenkor az azonosítóátadást a számhasználó megbízása alapján az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltató hozzájárulásával kérelmezheti a hatóságtól.

Az engedélyezési eljárásért, valamint az átadott azonosítók használatáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A szolgáltatást átvevő szolgáltató által benyújtott azonosítóátadási kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező adatait:
  • a kérelmező nevét (cégnevét),
  • a kérelmező címét (székhelyét),
  • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a szolgáltatást átadó szolgáltató nevét (cégnevét), címét (székhelyét);
 • az átadásra kért azonosító megjelölését,
 • számhasználó megbízása alapján kezdeményezett azonosítóátadás esetén az átadó szolgáltató hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot,
 • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A hatóság a kérelemben meghatározott azonosítókat - az érintett szolgáltatókkal egyeztetett átadási időpontban - a szolgáltatást átadó szolgáltatótól visszavonja és ezzel egyidejűleg a szolgáltatást átvevő szolgáltató részére kijelöli. Az azonosítóátadás nem érinti a számmezőbőlaz átadásban nem érintett szolgáltatóhoz hordozott számokat.

A kérelmek benyújtása

Az azonosítógazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben I. fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának Azonosítógazdálkodási Osztálya jár el.

Az azonosítóengedélyezési kérelem elektronikus úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus ügyintézési felületén, az Adatkapun keresztül, Nyilatkozattételi űrlapon nyújtható be. A kérelmek elektronikus benyújtásáról részletes információk érhetők el az alábbi linkre kattintva:

Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről.

Adatkapu regisztráció hiányában az azonosítóengedélyezési kérelem az általános célú kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével is benyújtható a https://epapir.gov.hu felületen. A kérelem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mint címzett szerv kiválasztását követően a beadványok a Hatóság máshova nem sorolt ügyeire rendszeresített űrlapon nyújtható be.

A Hatóság e-Papír űrlapjaira vonatkozó részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

E-Papír a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.

A kérelmek benyújtásának egyszerűsítése és egységesítése érdekében javasoljuk, hogy kérelméhez használja az Azonosítóengedélyezési kérelem című nyomtatványt.

Eljárási díj

A Nemzeti- Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege eljárásonként 10.000,- Ft.

A kérelmezőnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

A banki átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. Ha a díjfizetésre kötelezett előzetesen befizető-azonosítót igényelt, a közlemény rovatban elegendő a befizető-azonosítót feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelést tartalmazó napi bankkivonatot - a kérelemhez csatolni kell.

A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. A készpénz-átutalási megbízás útján történő díjfizetés esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevény másolatot – kell a kérelemhez csatolni.

A befizető-azonosító a https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00126/index.html linken elérhető Befizetési azonosító (a továbbiakban: BA) igénylő űrlap beküldésével igényelhető. Az eljárások díjainak megfizetése során kérjük, hogy a közlemény rovatban mindig a generált BA számra (formátuma: NMHH-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx) legyenek szívesek hivatkozni és azt az eljárást megindító kérelemben is szíveskedjenek feltüntetni.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő azonosítóátadási eljárásokban 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Kérelem elutasítása

A hatóság elutasítja azon szolgáltató azonosító átvételére vonatkozó azonosítóátadási kérelmét, amely azonosítót kijelölési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ, vagy az azonosítóhasználati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, az azonosítóhasználat érdekében előírt együttműködési kötelezettségének vagy a számhordozásra vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.