Az NMHH nyilvános válasza az Európai Bizottságnak

Közzétéve: 2021. február 19.

Az NMHH a transzparencia jegyében ezúton nyilvánosságra hozza az Európai Bizottságnak írt válaszát a Klubrádió ügyében. A médiahatóság ezzel arra a – sajtóba szinte azonnal kikerült – levélre reagál, amelyet az Európai Bizottság február 12-én küldött a témában a magyar hatóságokhoz. A levél szövege az alábbiakban olvasható, illetve pdf-formátumban letölthető.

Ügyiratszám: K-50537-2/2021.
Roberto Viola
főigazgató úr részére
Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóság
Európai Bizottság
Brüsszel (Belgium)
Tárgy: A Klubrádió médiaszolgáltatási jogosultsága

Tisztelt Főigazgató Úr!

Köszönettel megkaptam 2021. február 12-i, a Klubrádió médiaszolgáltatási jogosultsága tárgyában írt levelét.

Mint azt már korábban is kifejtettem, az Önök által is jól ismert uniós joganyag, illetve az azon alapuló magyar jogszabályok értelmében sincs olyan törvényes lehetőség, amely jelen helyzetben a Klubrádió számára ideiglenes médiaszolgáltatási lehetőséget biztosítana.

Meggyőződésem, hogy egy jogszabályokkal, az egyenlő elbánás elvével ellentétes eljárás lefolytatása a Bizottságnak sem állhat érdekében, mivel az nem felelne meg a mindannyiunknak fontos jogállamisági kritériumoknak.

Vissza kívánok utalni arra, hogy a Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága megbízott igazgatója, Vesa Terava részére küldött 2020. november 12-i válaszomban részletesen kifejtettem az ügyről és hátteréről a jogi álláspontunkat, amelyet 2021. januárban és februárban a Bizottsággal folytatott egyeztetések során megismételtünk és valamennyi, a Bizottság részéről felmerült kérdésre kimerítő választ adtunk.

Mindezek miatt sajnálatosnak tartjuk, hogy a Bizottságtól érkezett jelenlegi megkeresés korábbi érveinkre nem reagál, az objektív tényeket figyelmen kívül hagyja.

A fentiekre tekintettel indokoltnak tartom, hogy összefoglaló jelleggel megismételjem az üggyel kapcsolatos tényeket.

Fenntartom azon álláspontunkat, hogy a levelében említett irányelvi hivatkozások nem alkalmazhatóak a Klubrádió esetében.

A Klubrádió ugyanis nem elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt, hanem rádiós médiaszolgáltatást. Az ügyben felmerült kérdések tehát nem elektronikus hírközlés-szabályozási kérdések, a Médiatanács hírközlési szempontú frekvenciagazdálkodási feladatokat nem láthat el.

Továbbra is fenntartom, hogy mind a hazai szabályozás, mind a Médiatanács eljárása minden szempontból megfelel az uniós és a magyar jogszabályok által garantált jogállami elveknek.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) rendelkezéseinek megfelelően a médiaszolgáltatási jogosultság pályázat nélküli megújítása egy kivételes eljárás, egy olyan kedvezmény, amely kizárólag akkor alkalmazható, ha a megújítást kérő médiaszolgáltató kérelem előtti működése során minden jogszabályt betartott.

A megújítás feltételeként az Mttv. 48. § (7) bekezdése arányos követelményt támaszt, amikor nem minden, hanem kizárólag a súlyos vagy ismételt jogsértés jelent kizáró okot. Ez álláspontom szerint arányos és méltányos kritérium, mivel az állami tulajdonban lévő analóg frekvencia korlátos erőforrás, ennek biztosítása médiaszolgáltatás céljára újabb pályáztatás nélkül kivételes jog az általános, versenyeztetésen alapuló jogszerzéssel szemben. Megjegyzem, hogy ismert olyan uniós tagállam, ahol a magyarhoz hasonló, pályázat nélküli jogszerzés kizárt, csak újabb pályázattal lehet jogot szerezni médiaszolgáltatásra.

Ahogyan azt már többször kifejtettem, az Mttv.-ben előírtak a magyar jogban közel 25 éve változatlanok, a Klubrádió több mint húsz éve nyújt médiaszolgáltatást, így a fennálló jogi szabályozási környezet a Klubrádió számára is ismert volt.

Ennek ellenére a Klubrádió 2014 és 2021 közötti működése során 6 esetben követett el jogsértést, ebből kétszer ismételten, tehát 365 napon belül kétszer követte el – ismételte meg – ugyanazt a jogsértést, maradt el az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével.

A Médiatanács a Klubrádiónak már előzetesen levélben jelezte, hogy megújítási kérelme törvényi akadályba ütközik. A Klubrádió ennek ellenére mégis benyújtotta műsorszolgáltatás meghosszabbítására vonatkozó kérelmét. A hatályos jogi szabályozás értelmében a Médiatanácsnak előbb erről a meghosszabbítás iránti kérelemről kellett döntenie. Ez az eljárás tehát akadálya volt annak, hogy mindaddig, amíg a kérelem alapján az eljárást le nem folytatta, a Médiatanács pályázatot indítson a Klubrádió által használt frekvencia használatára, amely pályázatot a Klubrádió még azelőtt elnyerhetett volna, hogy médiaszolgáltatási jogosultsága lejárt volna.

A meghosszabbítás iránti eljárásában a törvényi szabályozás értemében már nincs lehetőség a korábbi jogsértések felülmérlegelésére, felülbírálatára. Fontos tény ugyanakkor, hogy a Klubrádió – megújítást kizáró – ismételt jogsértései nem tekinthetőek csekély súlyúnak: a Klubrádió összesen 18 hónap tekintetében nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének, amely akadályozta az uniós jogszabályok szerint is kötelező törvényi kötelezettségek ellenőrzését. Mindezek alapján megállapítható, hogy a Klubrádió esetében nem álltak fenn a jogszerű működés feltételei.

Az Mttv. az arányosság és fokozatosság követelményének, valamint az objektív és átlátható szankcióalkalmazás elvének megfelelően egyértelműen rendelkezik arról, hogy az elkövetett jogsértésnek milyen következményei vannak, e körben tehát a Médiatanács nem rendelkezik mérlegelési lehetőséggel. Az adatszolgáltatási kötelezettség megsértése esetén a Médiatanács bírságot szab ki.

A törvény alapján kizárólag a bírságösszeg megállapítása körében van mozgástere a testületnek. A bírság összege mindkét esetben alacsony volt, ennek oka viszont nem az volt, hogy a jogsértések nem voltak jelentősek, hanem az, hogy a Médiatanács figyelemmel volt a Klubrádió anyagi helyzetére, és nem kívánt a rádió működését ellehetetlenítő vagy azt megnehezítő szankciót alkalmazásával élni.

Önmagában tehát a bírság összegéből a jogsértés súlyára nem lehet következtetni. Ugyanakkor fontos tény az is, hogy a jogsértéseket és azok súlyát maga a Klubrádió is elismerte azzal, hogy nem kért jogorvoslatot a határozatok ellen, azok kiszabásakor.

A médiaszolgáltatási jogosultság pályázat nélküli meghosszabbítását a hatályos törvény kizárja, a Klubrádió megújítási kérelméről való döntéshozatal során a Médiatanácsnak nem volt mérlegelési lehetősége.

A Fővárosi Törvényszék 2021. február 9-én hozott ítéletében egyértelműen megerősítette, hogy a Médiatanács jogszerű döntést hozott azzal, hogy a fennálló tények alapján nem hosszabbította meg a Klubrádió jogosultságát.

A fent írtak tehát egyértelmű és objektív feltételek, melyek alkalmazásával bármilyen politikai kérdéstől, pártállástól függetlenül a Médiatanács bizonyítható módon egységesen jár el, és kizárja azokat a megújítás kedvezményéből, akik a vonatkozó törvényi feltételeket nem teljesítik.

Korábbi levelemben részletesen és tételesen bemutattam, hogy számos más rádió esetében is megtagadta a Médiatanács a médiaszolgáltatási jogosultság meghosszabbítását, többek között a Klubrádióéhoz hasonló esetben is, amikor szintén a havi adatszolgáltatási kötelezettség ismételt megszegése volt a kizáró ok.

Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a Médiatanács a Klubrádió frekvenciájára új pályázatot írt ki, amelyből a Klubrádiót nem zárta ki, sőt a pályázati feltételek alapján előnyt élvez, pusztán azon okból, hogy ezen a frekvencián szolgáltatta műsorát.

A pályázati eljárásból kizárt két pályázó időközben visszavonta a bírósági keresetét, így a Médiatanács folytatja a pályázati eljárást, amelyen jelenleg kizárólag a Klubrádió vesz részt.

Tisztelt Főigazgató Úr!

Bízom benne, hogy együttműködésünk a továbbiakban szakmai alapon folytatódhat, ennek keretében a továbbiakban is minden szükséges információt készek vagyunk a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

Budapest, 2021. február 19.

Üdvözlettel,

Dr. Karas Monika


Az NMHH nyilvános válasza az Európai Bizottságnak (az eredeti, aláírt levél szkennelt PDF-másolata)