Méltánytalan fizetési felszólítások miatt új elvi ajánlásokra volt szükség

Közzétéve: 2022. október 21.

Az elmúlt években számos olyan panasz érkezett a Nemzeti Média -és Hírözlési Hatóság (NMHH) Média- és Hírközlési Biztos hivatalába, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak az előfizetők fizetési késedelmének kezelésével kapcsolatos méltánytalan intézkedéseit kifogásolta. Sérelmezték a fizetési felszólításokat, az azokért felszámított díjat és annak mértékét. A panaszosok az egyéni érdeksérelmek orvoslásán felül a szolgáltatói gyakorlat megváltoztatását várták.

A tárgyban a Biztos korábban több szolgáltatóval folytatott le egyeztetési eljárást, arra is volt példa, hogy egy szolgáltató a biztosi javaslatok mentén módosította Általános Szerződési Feltételeit. A szolgáltatók gyakorlata azonban nem egységes és nem méltányos.

A szolgáltató maga határozza meg a szolgáltatások nyújtására és az intézkedések alkalmazására vonatkozó, jogszabályban nem rögzített konkrét feltételeket, amelyeknek az előfizető sok esetben csak nehezen tud megfelelni.

A nagyobb szolgáltatók a fizetés elmaradása esetében felszólítást küldenek, a felszólításért díjat, nem egy esetben eljárási díjat számítanak fel a számlában, többen a számlát egyben fizetési felszólításnak minősítik. Volt olyan szolgáltató, amelyik a tartozásról történő értesítésért  tájékoztatási díjat számított fel és az is előfordult, hogy a szolgáltató egy késedelem miatt több egymást követő alkalommal küldött díjköteles felszólítást illetve nem biztosított fizetési póthatáridőt.

Az előfizetők többsége feltételezhetően rendeltetésszerűen, jóhiszeműen veszi igénybe a szolgáltatásokat és megfizeti azok díját. Nyilván előfordul, hogy egy számlaösszeget az előfizető figyelmetlenségből vagy akár szándékosan nem fizet be határidőben. A fizetés elmaradását, késedelmét azonban sok esetben maga a szolgáltató okozza, mert nem küldi meg időben a számlát, illetve nem működik az online fizetéshez szükséges felülete. A fogyasztótól nem várható el a számlafizetésre történő, minden helyzetnek megfelelő felkészülés.

Az irányadó szabályozás szerint a szolgáltatók a fizetés elmaradása esetében arányos, az egyenlő elbánás követelményének megfelelő, előzetesen közzétett intézkedéseket tehetnek, biztosítva, hogy az előfizető előzetesen értesítést kapjon a nemfizetésből eredő jogkövetkezményekről. A jogszabály ugyanakkor rögzíti azt is, hogy a szolgáltató nem számolhat fel külön díjat a szolgáltatás nyújtásával szükségképpen együtt járó, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó, a szokásos mértéket meg nem haladó költségű szolgáltatási elem címén.

A szabályozás a szolgáltatással összefüggő egyes konkrét szolgáltatói intézkedésért fizetendő egyszeri díjak között az értesítés, a tájékoztatás és a felszólítás tekintetében díjat nem határoz meg, nem tartalmaz utalást arra, hogy azok díjkötelesek lehetnek.

A Biztos az előfizetői jogviszony természetéből adódóan a szolgáltatókkal szemben aszimmetrikus pozícióban lévő fogyasztók érdekeinek védelme, az érdeksérelmek megelőzése és az előfizetői fizetési késedelemmel kapcsolatos szolgáltatói intézkedések tekintetében a kiszámítható, egységes és méltányos gyakorlat kialakítása céljából hozta meg az ajánlásokat.