Értesítés másodfokú döntésről – MD/17261/2022: Budapest, Háros, MÁV-állomás, új antennatartó oszlop

Közzétéve: 2022. november 28.

Másodfokúdöntés-előkészítő Osztály
Iktatószám: MD/17261-12/2022.
Tárgy: közlemény
Ügyintéző: Vadonné dr. Kertész Veronika
E-mail: kertesz.veronika@nmhh.hu
Tel.: 06-1-457-7140

Közlemény

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elnöke (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a jelen közleménnyel közhírré teszi, hogy a Hatóság Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) EE/17261-5/2022. számú, Budapest Háros MÁV állomás (Budapest hrsz: 224999/11) új 30,0 m magasantennatartó oszlop építése elektronikus hírközlési építményre (a továbbiakban: Építmény) vonatkozó használatbavételi engedély megadására irányuló kérelmet elutasító és fennmaradási engedélykérelem benyújtására kötelező határozata (a továbbiakban: elsőfokú határozat) ellen a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság építtető (1134 Budapest Váci út 45., Cg.: 01 10 044180, 11906522#cegkapu) képviseletében eljáró EL-CO TECH Elektromos-Kommunikációs Technológiák Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11., Cg.: 13 09 065450, 10756056#cegkapu) által benyújtott fellebbezés alapján 2022. szeptember 30. napján indult másodfokú eljárásban 2022. november 25. napján meghozta az MD/17261-11/2022. számú másodfokú határozatot (a továbbiakban: másodfokú határozat).

A másodfokú határozatban a másodfokú hatóság elbírálta a fellebbezést és megállapította, hogy az elsőfokú hatóság jogszabályszerű és megalapozott döntést hozott az elsőfokú határozatban azzal, hogy az Építmény használatba vételére vonatkozó engedélykérelmet az építési tevékenységnek a hírközlési e-napló vezetésének hiánya miatti jogszerűtlensége okán elutasította és fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására kötelezéssel élt.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta.

A másodfokú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozással kizárólag az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője indíthat közigazgatási pert. A Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevelet a határozat közlésétől számított harminc napon belül kell az elsőfokú hatósághoz benyújtani. A tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevelet az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások részletes szabályairól szóló 2015. évi. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 9. § (1) bekezdése szerinti felperes és jogi képviselő kizárólag elektronikus úton, a jogszabályban meghatározott módon terjesztheti elő.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet.

Hatásterület megállapítására az eljárás során nem került sor, de mivel az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, a másodfokú hatóság tárgyi végzésről készült közleményt közhírré teszi.

A közlemény megtalálható a Hatóság Honlapján (nmhh.hu), illetve a Hatóság hirdetőtábláján (NMHH Központi Ügyfélszolgálat 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.).

A másodfokú hatóság hatáskörét és illetékességét az Eht. 44. § (1) bekezdése, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111. § (2) bekezdés n) pontja alapozta meg.

A másodfokú határozat ellen való fellebbezés kizártságáról történő tájékoztatás az Ákr. 116. §-án, a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségéről szóló tájékoztatás az Ákr. 114. §-án és az Eht. 44. § (3) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (3) bekezdés a) pontjának aa) alpontján, a 39. § (1) és (6) bekezdésén, a 48. § (1) bekezdésének l) pontján, az 50. § (1) bekezdésén és a 77. § (2) bekezdésén, továbbá a 29. § (1) bekezdésére figyelemmel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-án, valamint az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdésén alapul. A közhírré tételre az Ákr. 89. §-a vonatkozik.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Dr. Beke Nándor szabályozási igazgató, Dr. Koltay András a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke nevében és megbízásából Budapesten, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Kifüggesztés napja: 2022. november 28.
Levétel napja: 2022. december 13.