Tájékoztató a 960 MHz feletti műholdas állandóhelyű szolgálat állomásainak engedélyezéséről

Legutóbb frissítve: 2017. december 20.

1. Ügytípus megnevezése:
A 960 MHz feletti műholdas állandóhelyű szolgálat állomásainak engedélyezése.
2. Eljáró szerv:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály
Frekvenciaengedélyezési Osztály

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: +361 4680500 *
Telefax: +361 4680508
Ügyfélszolgálat, elérhetőség

3. Illetékesség:
országos
4. Illetékes ügyintéző(k):
Páli Zoltán +361 4680543
Villám Attila +361 4680554
5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) Elvi építési engedély kérelem:

 • a kérelmező/létesítő azonosítási adatait (cég elnevezése, telephely közigazgatási címe, levelezési címe, adószáma)
 • az állomás létesítésének célját;
 • frekvenciasávot;
 • a telephelyek (állomások) címét és EOV koordinátáját.
 • műhold azonosítóját

b) Frekvenciakijelölési határozat kérelem:

 • a kérelmező/engedélyes azonosítási adatait (cég elnevezése, telephely közigazgatási címe, levelezési címe, adószáma és egyszámlaszámát),
 • a frekvenciadíj fizetőjének nyilatkozatát azonosítási adatait és egyszámlaszámát –ha nem azonos az engedélyessel,
 • a rendszertechnikai terv adatait elektronikus formátumban,
 • a rendszertechnikai terv eredeti példányát a tervező eredeti névaláírásával ellátva,
 • a frekvencia felhasználás célját, műszaki indokolását.

c) Rádióengedély kérelem:

 • a kérelmező/engedélyes azonosítási adatait, egyszámla számát,
 • a frekvenciadíj fizetőjének nyilatkozatát azonosítási adatait és egyszámlaszámát –ha nem azonos az engedélyessel,
 • az üzemeltetni kívánt hálózat adatait elektronikus formában,
 • a frekvencia felhasználás célját, műszaki indokolását,
 • a berendezések típusát, darabszámát (ideértve a tartalék rádióberendezéseket is),
 • a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben, valamint
 • a használatbavételi eljárás jegyzőkönyvének másolatát;
 • közcélú hálózat létesítőjének / üzemeltetőjének nyilatkozatát a magasságkorlátozás bejegyzéséről, illetve ennek hiányában a később esetlegesen bekövetkező minőségromlás tudomásul vételéről;
 • engedélyes nyilatkozatát, hogy rendelkezik érvényes és végrehajtható használatba vételi engedéllyel az építési engedély köteles antenna vagy antenna tartóval létesült rádióállomások esetében, vagy a telephely tulajdonosának nyilatkozatát, amelyben hozzájárult nem építési engedély köteles antenna vagy antennatartó telepítéséhez;
 • az üzembe helyező mérési jegyzőkönyvét vagy nyilatkozatát arról, hogy a hálózat üzembe helyezése a frekvenciakijelölési határozatnak, illetve az ott fel nem sorolt paraméterek esetében a rendszertechnikai tervnek megfelelően történt.

c) Rádióengedély megszüntetéséhez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a berendezések sorsának igazolását.

d) Alkalmi rádióengedély

Rendezvények hírközlési igényeinek biztosításához (pl. Forma-1, sportesemények) az NMHHH rövid érvényességi idejű rádióengedélyt ad ki, amelynek érvényességi ideje nem lehet több 30 napnál.

Az alkalmi rádióengedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • kitöltött adatlap, (kapcsolódó dokumentumként a tájékoztató mellett megtalálható)
 
6. Útmutató

A rádióberendezések rádióengedély alapján tarthatók üzemben. Rádióengedély frekvenciakijelölés alapján adható. A frekvenciakijelölési határozatot a hatóság frekvencia felhasználási rendszertechnikai terv dokumentáció alapján ad. A rendszertechnikai terv elkészítéséhez szükséges adatokat a hatóság külön eljárás keretében adja meg. A rövid érvényességi idejű rádióengedélyeket a hatóság a frekvenciakijelöléssel egybeszerkesztve állítja ki.

A tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • A felhasználni kívánt műhold adatai:
  • műhold üzemeltető megnevezése;
  • műhold megnevezése és pályaadatai;
  • a felhasználni kívánt transzponderek megnevezései és frekvenciasávjai.
 • Az űrtávközlési földi állomás földrajzi adatai:
  • földrajzi koordináták (WGS-84, EOV);
  • tengerszint feletti magasság;
  • antenna irányszöge (eleváció, azimut).
 • Az állomás esetleges típusengedélye.
 • Az állomás rádiótechnikai és jel-út blokkvázlata.
 • Kimenő jel(ek) teljesítmény adatai (Pki, EIRP).
 • Kimenő jelek frekvenciái és modulációs adatai tételesen:
  • vivőfrekvenciák,
  • sávszélességek,
  • modulációk.
 • Bemenő jel(ek) vételi küszöb paraméterei (határérzékenység, zajhőmérséklet, zajtényező, BER).
 • Bemenő jelek frekvenciái és modulációs adatai tételesen:
  • vivőfrekvenciák,
  • sávszélességek,
  • modulációk.
 • Modemek adatai tételesen
  • rendeltetés,
  • rádiófrekvenciás oldal adatai (frekvencia, sávszélesség),
  • moduláció,
  • átviteli kapacitás.
 • Adóoldali interferencia számítás
 • Nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatok.

Kiszámítandó az állandóhelyű űrtávközlési földi állomás zavaró hatása a földfelszíni mikrohullámú összeköttetésekre. Ezen számításokra nincs szükség a Ku sávban, viszont szükség van az interferenciaszámítások elvégzésére a C és Ka sávban, ha ott azonos frekvencián földfelszíni összeköttetések üzemelnek.
A zavaró hatás csökkenti az azonos frekvencián üzemelő földfelszíni mikrohullámú összeköttetések fading tartalékait. Meghatározandó ez a fading tartalék-csökkenés rendre minden egyes számításba jöhető mikrohullámú összeköttetésre vonatkozóan.

Kritériumok:

 • az űrtávközlési földi állomás által bármelyik földfelszíni mikrohullámú összeköttetésben (szakaszban) okozott fading tartalék csökkenés nem haladhatja meg a 0,4 dB értéket.
 • az űrtávközlési földi állomás belépése által nem növekedhet meg annyira egyetlen földfelszíni mikrohullámú összeköttetés (szakasz) fading tartalék csökkenése sem, hogy túllépje a 4 dB értéket, figyelembe véve valamennyi mikrohullámú jelforrás zavaró ráhatását.

Amennyiben ezen két fenti feltétel valamelyike nem teljesül, úgy az engedélyezéshez járulékosan szükséges az adott (jelentős zavarást szenvedő) mikrohullámú földfelszíni összeköttetés engedélyesének írásbeli beleegyezése arról, hogy hajlandó tűrni a kritériumokon túlmenő zavarást. Ezt a tűrési beleegyezést az adott földfelszíni összeköttetés megbízhatóság-számítási dokumentációjával kell alátámasztani.
(A vizsgálathoz szükséges azonos frekvencián üzemelő földfelszíni mikrohullámú rendszerek adatait - az engedélykérő írásbeli kérelmére - az NMHHH szolgáltatja.)

Vevőoldali interferencia-számítás

Vevőoldali interferencia-számítás során az alábbi esetekben szükséges része a frekvenciaengedélyezési tervnek:

 • a földi állomás adó-vevőként működik;
 • a földi állomás csak vevőként működik, de az engedélykérő interferencia védelmet igényel más azonos-csatornás jelforrások zavaró hatásaival szemben.

Nincs szükség vevőoldali interferencia számításra az alábbi esetekben:

 • a földi állomás csak adóként működik;
 • a földi állomás csak vevőként működik, belföldi összeköttetést valósít meg és az engedélykérő írásban kinyilvánítja, hogy nem igényel semmiféle mikrohullámú zavarvédelmet. Ez esetben a külső jelforrásokból eredő interferenciák és vételi minőségromlások teljes felelősségét az engedélykérő, illetve a földi vevőállomás üzemeltetője vállalja.

Mindig szükség van vevőoldali interferencia számításra, ha az alábbi esetek bármelyike teljesül:

 • a földi állomás adóként és vevőként is működik,
 • a földi állomás nemzetközi összeköttetést valósít meg;
 • az engedélyes hatósági biztosítékot kíván a földi vevőállomás zavarmentességére vonatkozóan.

A vevőoldali interferenciaszámítás során meghatározandó a műholdas földi állomás vevőjében a földfelszíni mikrohullámú rendszerektől elszenvedett zavartatás, a fading tartalék csökkenés, illetve a maradék fading tartalék.
(Maradék fading tartaléknak azt a tartalékot nevezzük, amely földfelszíni állomások interferenciás hatásával szemben zavarási tartalékként rendelkezésre áll. Ennek minimum 4 dB-nek kell lennie).

Megjegyzés: A 4 dB maradék fading tartalékot a már meglévő zavarforrásokon túlmenően a később belépő zavaró hatással rendelkező mikrohullámú adók is igénybe veszik oly módon, hogy egy-egy zavarforrás által okozott fading tartalék csökkentő hatás nem lehet több, mint 0,4 dB. Amennyiben ez a feltétel teljesül, úgy az NMHHH a védelmet kívánó földi állomás engedélyesével nem hajt végre külön egyeztetést, hanem a belépő új adók interferencia számításának ellenőrzése után kiadja az új adóknak a rádióengedélyt. Ha a belépő új adó zavarhatása a földi vevőállomásra olyan, hogy a fading tartalék-csökkenés meghaladja a 0,4 dB-t, akkor az új adó csakis az űrtávközlési földi állomás engedélyesének hozzájárulásával kaphatja meg a frekvenciakijelölési határozatot. Amennyivel túllépi a fading tartalék csökkenés a 0,4 dB értéket, annyival növelendő az űrtávközlési földi vevőállomás maradék fading tartalék kontingense a kiinduló értéken (amely az ilyen típusú növekedések nélkül 4 dB) felül.

A nemzetközi koordináció elvégzéséhez az engedélykérőnek a Nemzetközi Rádiószabályzat 9. cikkében és 7-as függelékében meghatározott számítási algoritmus alapján kell a számításokat elvégezni, illetve dokumentálni.

A dokumentációnak tartalmaznia kell a alábbiakat:

 • Fizikai horizont (az elevációs szög az azimut szög függvényében) 5 fokonként.
 • Egyezetési határvonal az állomás adójára és vevőjére az AP-7 szerinti /1/, illetve /2/ terjedési módszer alkalmazásával.
 • Kitöltött -7 számú függelék 2. pontjában foglalt adatlapok.

Az NMHHH a koordinációs számítások ellenőrzése után elvégzi a nemzetközi koordinációs eljárást a koordinációs övezet országaival, és tájékoztatja az ITUI-BR-t. A frekvenciakijelölési határozat kiadásának (egyik) feltétele a nemzetközi koordináció sikeres lezárulása.

A Nemzetközi Rádiószabályzat 9. cikk alapján a nemzetközi koordináció ideje 4 hónap. A nemzetközi koordináció idejére az NMHHH az államigazgatási eljárást felfüggeszti és erről a kérelmezőt határozatban értesíti. A sikeres koordinációt követően az engedélyesnek kérnie kell az ITU alapnyilvántartásba való bejegyzését.

Az engedélyes kérésére lehetőség van ideiglenes frekvenciakijelölési határozat kibocsátására a nemzetközi koordinációs eljárás befejezése előtti időtartamra. Ennek feltétele az, hogy a nemzetközi koordináció kivételével a frekvenciakijelölési határozat kiadásának valamennyi (az 5b. pontban megadott) feltétel teljesül. Ha valamely okból a nemzetközi koordináció sikertelen, akkor az ideiglenes frekvenciakijelölési határozatot az NMHHH visszavonja. A koordináció sikeres befejezésekor az NMHHH a frekvenciakijelölési határozat ideiglenességi korlátozását feloldja.

Ha a kérelem tartalmi és formai szempontból megfelelő, a kérés indokolt és műszakilag is teljesíthető, akkor az NMHHH elvi építési engedélyt ad ki.
Az engedély tartalmazza a rendszertechnikai terv tartalmi, formai követelményeit, rögzíti az átadás-átvételi eljárásra való értesítési kötelezettséget. A kérelmező adathordozón történő adatkommunikációhoz szükséges szoftver az NMHH honlapjáról letölthető.

Az elvi építési engedély megszerzése után a kérelmezőnek el kell készíttetnie a rendszertechnikai tervet. Az elkészült tervet, amelyet a terv készítője aláírásával látott el, a fent említettekkel együtt el kell juttatni az NMHHH-hoz a fent említett módon. Az NMHHH a tervet ellenőrzi. Ha szükséges, akkor lefolytatja a koordinációt a kormányzati frekvenciagazdálkodó szervekkel, valamint a nemzetközi megállapodásokban meghatározott módon az érintett országok távközlési igazgatásaival. (Mivel a koordináció több hónapot is igénybe vehet, ezért annak idejére az engedélyezési eljárást felfüggeszti, amelyről a kérelmező értesítést kap.) Sikeres koordináció esetén kiadja a frekvenciakijelölési határozatot.

A berendezések üzemeltetésre való előkészítése után a berendezések üzemeltetéséhez rádióengedélyt kell kérni.

A kérelmeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (NMHHH) kell megküldeni (levélcím: 1376 Budapest, Pf.: 997.), a rádióengedélyt az NMHHH frekvenciaengedélyezési osztálya adja ki.
 
7. Tájékoztató

A Hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

A kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű illetve amennyiben azt az ügyfél kéri, akkor az érintett ügyfeleket a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül értesíti a Hatóság.

A Hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során a Hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartami követelményeknek.

Az állomások rádióberendezéseinek engedélyezési eljárását a Hatóság a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet alapján folytatja le.

Az engedélyezési eljárást a jogosult aláírt kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

A jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást a változást követő harminc napon kérni kell a kiadott frekvenciakijelölés vagy rádióengedély módosítását a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

A rádióengedély a rádióengedélyben megjelölt időpontig érvényes. A Hatóság a rádióengedélyt frekvenciagazdálkodási okból, vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja. A rádióengedély módosításának eljárása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A kiadott rádióengedély után frekvenciahasználati díjat kell fizetni a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet alapján. A díjfizetési kötelezettség a rádióengedély véglegessé válásától annak megszüntetésének vagy megszűnésének napjáig áll fenn. Rádióengedély érvényességének meghosszabbítása esetén a kiadott rádióengedély után a díjfizetési kötelezettség folyamatosan kerül megállapításra.

Rádióengedély megszűntetésre vonatkozó kérelem esetében a díjfizetési kötelezettség a hiánytalan kérelem beérkezésének napjáig áll fenn, függetlenül a megszüntető határozat kiadásának és véglegessé válásának idejétől.

A Hatóság hivatalból indult eljárás során visszavonja azokat az okiratokat, amely után nem fizetik meg a frekvenciadíjat, egyben átadja követelését a NAV-nak közadók módjára történő behajtásra.
 
8. Ügyintézés határideje

Az Eht. 55.§ (4) bekezdése alapján a frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap.

Az Eht. 55.§ (5) bekezdése szerint a frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás az ügy eldöntéséhez szükséges műszaki vizsgálatok és a nemzetközi koordináció befejeződéséig felfüggeszthető.

Az ügyintézési határidő és a határidő számítása az Ákr. 50.§ szerint:

„Az ügyintézési határidő

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(2) Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b)

c) teljes eljárásban hatvan nap.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

(4) Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”

9. Az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény eljárási alapelveiben rögzített jogosultságon és kötelezettségen túlmenően a rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a Tájékoztató részletesen tartalmazza az egyes eljárási cselekményeknél.

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

Az NMHHH frekvenciakijelöléssel kapcsolatos, a műszaki terv elkészítéséhez szükséges tervezési adatszolgáltatási eljárásának díja 15 000 Ft. A frekvenciakijelölés és a rádióengedély kiadásának díja 0 Ft., a másodfokú eljárás díja 5 000 Ft.

Az eljárási díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.
 
11. A műholdas állomások rádióberendezéseinek engedélyezéséhez kapcsolódó hatályos jogszabályok
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 • a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF),
 • a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) számú NMHH rendelet,
 • a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet,
 • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet;
 • a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet,
 • a 0 Hz-300 GHz frekvenciájú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet.