Tájékoztató a 960 MHz feletti földfelszíni állandóhelyű szolgálat állomásainak engedélyezéséről

Legutóbb frissítve: 2017. december 20.

1. Ügytípus megnevezése:
A 960 MHz feletti földfelszíni állandóhelyű szolgálat állomásainak engedélyezése
2. Eljáró szerv:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály
Frekvenciaengedélyezési Osztály
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon: +361 4680500
Telefax: +361 4680508
Email: feo@nmhh.hu
Ügyfélszolgálat, elérhetőség
3. Illetékesség:
országos
4. Illetékes ügyintéző(k):
Horváth Zsolt +361 4680679
Páli Zoltán +361 4680543
Szerény László +361 4680649
Villám Attila +361 4680554
5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Az aláírt kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező/létesítő azonosítási adatait (cég elnevezése, telephely közigazgatási címe, levelezési címe, adószáma, természetes személy esetében: névét, születési névét, születési helyét és idejét, anyja nevét, adóazonosító jelét), és

a) Elvi építési engedély kérelem:

 • a hálózat létesítésének célját;
 • a hálózat nyomvonal tervét megfelelő léptékű térképvázlaton (az egyes szakaszok kiértékelhető léptékűek legyenek);
 • az egyes szakaszok hosszát;
 • az egyes szakaszokon átvinni kívánt jelek fajtáját, kapacitását, a hálózat rendszertechnikáját;
 • az esetlegesen előnyben részesített frekvenciasávot;
 • a telephelyek (állomások) címét és EOV koordinátáját, mobil rendszer esetén a mozgáskörzetet;
 • eljárás díj befizetésének igazolását.

b) Frekvenciakijelölési határozat kérelem:

 • engedélyes egyszámlaszámát,
 • a frekvenciadíj fizetőjének nyilatkozatát azonosítási adatait és egyszámlaszámát – ha nem azonos az engedélyessel,
 • a rendszertechnikai terv adatait elektronikus formátumban,
 • a rendszertechnikai terv eredeti példányát a tervező eredeti névaláírásával ellátva,
 • a frekvencia felhasználás célját, műszaki indokolását.

c) Rádióengedély kérelem:

 • engedélyes egyszámlaszámát,
 • a frekvenciadíj fizetőjének nyilatkozatát azonosítási adatait és egyszámlaszámát – ha nem azonosaz engedélyessel,
 • az üzemeltetni kívánt hálózat adatait az előírt elektronikus formában,
 • a frekvencia felhasználás célját, műszaki indokolását,
 • a berendezések típusát, darabszámát (ideértve a tartalék rádióberendezéseket is),
 • a rádióberendezésre vonatkozó gyártói megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát, amennyiben az nem szerepelt valamely korábbi rádióengedélyben,
 • az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc naptári hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt, valamint
 • a használatbavételi eljárás jegyzőkönyvének másolatát;
 • közcélú hálózat létesítőjének / üzemeltetőjének nyilatkozatát a magasságkorlátozás bejegyzéséről, illetve ennek hiányában a később esetlegesen bekövetkező minőségromlás tudomásul vételéről;
 • engedélyes nyilatkozatát, hogy rendelkezik érvényes és végrehajtható használatba vételi engedéllyel az építési engedély köteles antenna vagy antenna tartóval létesült rádióállomások esetében, vagy a telephely tulajdonosának nyilatkozatát, amelyben hozzájárult nem építési engedély köteles antenna vagy antennatartó telepítéséhez;
 • az üzembe helyező mérési jegyzőkönyvét vagy nyilatkozatát arról, hogy a hálózat üzembe helyezése a frekvenciakijelölési határozatnak, illetve az ott fel nem sorolt paraméterek esetében a rendszertechnikai tervnek megfelelően történt;
 • ha a frekvenciakijelölési határozat meglévő rádióhálózat módosításához kapcsolódik, akkor a rádióengedély eredeti példányát.


d) Rádióengedély megszüntetéséhez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a berendezések sorsának igazolását,
 
6. Útmutató

A rádióberendezések rádióengedély alapján tarthatók üzemben. Rádióengedély véglegessé vált frekvenciakijelölés alapján adható. A frekvenciakijelölési határozatot a Hatóság frekvencia felhasználási rendszertechnikai terv dokumentáció alapján ad. A Rendszertechnikai terv elkészítéséhez szükséges adatokat a Hatóság külön eljárás keretében adja meg.

Ha a kérelem tartalmi és formai szempontból megfelelő, a kérés indokolt és műszakilag is teljesíthető, akkor a NMHHH elvi építési engedélyt ad ki.

Az engedély tartalmazza a rendszertechnikai terv tartalmi, formai követelményeit, rögzíti az átadás-átvételi eljárásra való értesítési kötelezettséget. Az adathordozón történő adatkommunikációhoz szükséges szoftver az NMHH honlapjáról letölthető.

Az elvi építési engedély megszerzése után a kérelmezőnek el kell készíttetnie a rendszertechnikai tervet. Az elkészült tervet, amelyet a terv készítője eredeti aláírásával látott el, a fent említettekkel együtt el kell juttatni az NMHHH-hoz a fent említett módon. Az NMHHH a tervet ellenőrzi. Ha szükséges, akkor lefolytatja a koordinációt a nem polgári frekvenciagazdálkodó szervvel, valamint a nemzetközi megállapodásokban meghatározott módon az érintett országok távközlési igazgatásaival. (Mivel a koordináció több hónapot is igénybe vehet, ezért annak idejére az engedélyezési eljárást felfüggeszti, amelyről a kérelmező értesítést kap.) Sikeres koordináció esetén kiadja a frekvenciakijelölési határozatot.

Engedélyes kérelemben tett nem visszavonható nyilatkozata alapján lehetséges a frekvenciakijelölési határozat kiadása a nemzetközi frekvenciakoordináció eredményének megismerése előtt, ha ennek érdekében vállalja, hogy a koordináció eredményének megfelelően saját költségén átalakítja érintett állomások sugárzási paramétereit.

A berendezések üzemeltetésre való előkészítése után a berendezések üzemeltetéséhez rádióengedélyt kell kérni.

A kérelmeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (NMHHH) kell megküldeni (levélcím: 1376 Budapest, Pf.: 997.), a rádióengedélyt az NMHHH frekvenciaengedélyezési osztálya adja ki.
 
7. Tájékoztató

A Hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

A kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű illetve amennyiben azt az ügyfél kéri, akkor az érintett ügyfeleket a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül értesíti a Hatóság.

A Hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során a Hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartami követelményeknek.

Az engedélyezési eljárását a Hatóság a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet alapján folytatja le.

Az engedélyezési eljárást a jogosult kérelem benyújtásával kezdeményezheti.

A Hatóságnak a kérelmet el kell utasítania az Eht. 55.§ (8) bek. c) pontja alapján, amennyiben a kérelmezőnek lejárt határidejű tartozása áll fenn a Hatósággal szemben

A jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

A rádióengedély a rádióengedélyben megjelölt időpontig érvényes. A Hatóság a rádióengedélyt frekvenciagazdálkodási okból, vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja. A rádióengedély módosításának eljárása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A kiadott rádióengedély után frekvenciahasználati díjat kell fizetni a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet alapján. A díjfizetési kötelezettség a rádióengedély véglegessé válásától annak megszűntetésének vagy megszűnésének napjáig áll fenn. Rádióengedély érvényességének meghosszabbítása esetén a kiadott rádióengedély után a díjfizetési kötelezettség folyamatosan kerül megállapításra.

Rádióengedély megszűntetésre vonatkozó kérelem esetében a díjfizetési kötelezettség a hiánytalan kérelem beérkezésének napjáig áll fenn, függetlenül a megszüntető határozat kiadásának és véglegessé válásának idejétől.

A Hatóság hivatalból indult eljárás során visszavonja azokat az okiratokat, amely után nem fizetik meg a frekvenciadíjat, egyben átadja követelését a NAV-nak közadók módjára történő behajtásra.
 
8. Ügyintézés határideje

Az Eht. 55.§ (4) bekezdése alapján a frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap.

Az Eht. 55.§ (5) bekezdése szerint a frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás az ügy eldöntéséhez szükséges műszaki vizsgálatok és a nemzetközi koordináció befejeződéséig felfüggeszthető.

Az ügyintézési határidő és a határidő számítása az Ákr. 50.§ szerint:

„Az ügyintézési határidő

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(2) Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b)

c) teljes eljárásban hatvan nap.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

(4) Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény eljárási alapelveiben rögzített jogosultságon és kötelezettségen túlmenően a rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a Tájékoztató részletesen tartalmazza az egyes eljárási cselekményeknél.

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

Az NMHHH frekvenciakijelöléssel kapcsolatos, a műszaki terv elkészítéséhez szükséges tervezési adatszolgáltatási eljárásának eljárás díja 15 000 Ft. A frekvenciakijelölés és a rádióengedély kiadásának eljárás díja 0 Ft., a másodfokú eljárás díja 5 000 Ft.

Az eljárás díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását a kérelemnek tartalmaznia kell. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét fel kell tüntetni.
 
11. A mikro állomások rádióberendezéseinek engedélyezéséhez kapcsolódó hatályos jogszabályok
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) számú NMHH rendelet,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 • a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF),
 • a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet,
 • a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet,
 • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,
 • a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet,
 • a 0 Hz-300 GHz frekvenciájú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 62/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet.