A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feladatai a bizalmi szolgáltatások területén

Legutóbb frissítve: 2017. május 10.

A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban eIDAS rendelet) és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüt.) alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feladatai a bizalmi szolgáltatások területén a következők:

 • Bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a nem minősített és a minősített szintű bizalmi szolgáltatások nyújtóit;
 • A bejelentést követően, illetve a szolgáltató működésének teljes időtartama alatt felügyeli, hogy a szolgáltató megfeleljen az eIDAS rendelet, az Eüt. és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, a szolgáltató saját szabályzatai, illetve általános szerződési feltételei által megkövetelt feltételeknek;
 • Minősített szolgáltató esetében rendszeresen, de legalább évente egyszer megvizsgálja, hogy a minősített szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges jogszabályokban előírt technikai, személyi és szervezeti feltételeket teljesíti-e;
 • A feltételeket nem teljesítő szolgáltatókkal szemben az Eüt.-ben meghatározott szankciókat alkalmazza;
 • Fogadja a szolgáltatóktól a szolgáltatások szüneteltetésére vagy megszüntetésére vonatkozó bejelentéseket, valamint gondoskodik arról, hogy a tevékenységét megszüntető szolgáltató teljesítse az Eüt. szerinti kötelezettségeit;
 • Gondoskodik az eIDAS rendelet szerinti bizalmi lista közzétételéről;
 • Együttműködik az adatvédelmi hatóságokkal, és indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja őket a minősített bizalmi szolgáltatóknál végzett ellenőrzések eredményéről, amennyiben a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértése merül fel;
 • Nyilvántartást vezet a bejelentett bizalmi szolgáltatókról és az általuk nyújtott bizalmi szolgáltatásokról, valamint ennek részeként az Eüt. szerinti azon átvevő bizalmi szolgáltatókról, akik a bizalmi szolgáltatási tevékenység megszűnését követően biztosítják a megszüntetni kívánt bizalmi szolgáltatással összefüggő, a nyilvánosság számára elérhető nyilvántartások folyamatos elérhetőségét, illetve azon minősített archiválási szolgáltatásokról, amelyeket a bizalmi szolgáltatók megőrzési kötelezettségének ellátására használnak;
 • Nyilvántartást vezet a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító kijelölt szervezetekről, évente ellenőrzi a kijelölés feltételeinek való megfelelést;
 • Nyilvántartást vezet a kijelölt tanúsító szervezetek által tanúsított minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközökről;
 • Figyelemmel kíséri a bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos technológiai és kriptográfiai algoritmusok fejlődését. Határozatba foglalja a bizalmi szolgáltatók által szolgáltatásaik során használható biztonságos kriptográfiai algoritmusokat és az azok meghatározott paraméterekkel történő alkalmazására vonatkozó követelményeket;
 • Az általa vezetett közérdekű nyilvántartásokat a nyilvánosság számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi elektronikus úton is.