Eljárási tájékoztató a tengeri és belvízi mozgó állomások engedélyezéséről

Legutóbb frissítve: 2021. június 29.

1. Ügytípus megnevezése
Tengeri és belvízi mozgó állomások engedélyezése.
2. Eljáró szerv

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály
Frekvenciaengedélyezési Osztály

Cím 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Levelezési cím 1376 Budapest, Pf. 997.
Telefon (+36-1) 4680500
Telefax (+36-1) 4680508
E-mail feo@nmhh.hu
3. Illetékesség
Országos.
4. Illetékes ügyintéző(k)

Horváth Ágnes

(+36-1) 4680537

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a hajólevél másolatát,
 • hívójel kijelölő határozat másolatát,
 • kitöltött és aláírt adatlapokat,

Rádióengedély megszüntetéséhez benyújtott aláírt kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a berendezések sorsának igazolását.

Az aláírt kérelmet postai úton, vagy személyes az ügyfélszolgálaton, vagy elektronikusan az Adatkapun keresztül lehet megküldeni.

6. Útmutató

A hajóállomások rádióberendezései rádióengedély alapján tarthatók üzemben. A rádióengedély kiadását mozgó állomások esetében nem előzi meg frekvenciakijelölési határozat kiadása.

A kérelmeket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (NMHHH) kell megküldeni (levélcím: 1376 Budapest, Pf.: 997.). A frekvenciakijelölési határozatot, vagy a rádióengedélyt az NMHHH frekvenciaengedélyezési osztálya adja ki.
 
7. Tájékoztató

A Hatóság eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályok által előírt célok megvalósítása érdekében, az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. A kérelemre indult eljárást a jogszabályokban meghatározott feltételek esetén folytathatja le.

A kérelemre indult eljárásban az ismert ellenérdekű, illetve amennyiben azt az ügyfél kéri, akkor az érintett ügyfeleket a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül értesíti a Hatóság.

A Hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Amennyiben ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) fenti rendelkezései értelmében a tényállás tisztázása a közigazgatási szerv feladata és törvényi kötelessége.

Az engedélyezési eljárás során a Hatóság azt vizsgálja, hogy a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai, műszaki és tartalmi követelményeknek.

A tengeri és belvízi mozgó állomások rádióberendezéseinek engedélyezési eljárását a Hatóság a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet alapján folytatja le.

Az engedélyezési eljárást a jogosult kérelem (kérelmenként 1 db „Partner adatlap tengeri és belvízi mozgó rádióengedély kérelmekhez”, úszó járművenként 1 db „úszó jármű adatlap”-ot és berendezésenként 1-1 db „Berendezés-adatlap tengeri és belvízi mozgó rádióengedély kérelmekhez”) benyújtásával kezdeményezheti. Az űrlapok használata benyújtott kérelmek esetében kötelező.

A Hatóságnak a kérelmet el kell utasítania az Eht. 55.§ (8) bek. c) pontja alapján, amennyiben a kérelmezőnek lejárt határidejű tartozása áll fenn a Hatósággal szemben.

A jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.
A rádióengedély megjelölt időpontig érvényes abban az esetben, ha egyéb körülmények az engedélyben előírtnál korábbi időpont meghatározását nem teszik szükségessé. A Hatóság a rádióengedélyt frekvenciagazdálkodási okból, vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja. A rádióengedély módosításának eljárása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

A kiadott rádióengedély után frekvenciahasználati díjat kell fizetni a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet 10.§ alapján. A díjfizetési kötelezettség a rádióengedély véglegessé válásától, annak megszűnésének vagy megszüntetésének napjáig áll fenn. Rádióengedély érvényességének meghosszabbítása esetén a kiadott rádióengedély után a díjfizetési kötelezettség folyamatosan kerül megállapításra.

Rádióengedély megszüntetésre vonatkozó kérelem esetében a díjfizetési kötelezettség a hiánytalan kérelem beérkezését követő napig áll fenn, függetlenül a megszüntető határozat kiadásának és véglegessé válásának idejétől. A kiadott rádióengedély nem átruházható. A jármű, melynek tartozéka a rádióberendezés, eladása/vétele után a korábbi tulajdonosnak kérnie kell a kiadott rádióengedély megszüntetését, és az új tulajdonosnak a rádióengedély kiadását. Tekintettel arra, hogy a frekvenciahasználati díjat a kiadott rádióengedély után kell megfizetni, így a díjfizetési kötelezettség visszamenőleges törlésére nincs lehetőség az alapján, hogy a járművet már korábban eladták.

A Hatóság hivatalból indult eljárás során visszavonja azokat az okiratokat, amely után nem fizetik meg a frekvenciadíjat, egyben átadja követelését a NAV-nak közadók módjára történő behajtásra.
 
8. Ügyintézés határideje

Az Eht. 55.§ (4) bekezdése alapján a frekvenciahasználati joggal kapcsolatos hatósági eljárás határideje 42 nap.

Az Eht. 55.§ (5) bekezdése szerint a frekvenciagazdálkodási hatósági eljárás az ügy eldöntéséhez szükséges műszaki vizsgálatok és a nemzetközi koordináció befejeződéséig felfüggeszthető.

Az ügyintézési határidő és a határidő számítása az Ákr. 50.§ szerint:

„Az ügyintézési határidő

(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján kezdődik.

(2) Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b)

c) teljes eljárásban hatvan nap.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

(4) Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

(5) Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.”

9. Az eljárásában az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az Ákr. szerint a rádióengedélyezési eljárása során az ügyfeleket megillető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a Tájékoztató részletesen tartalmazza az egyes eljárási cselekményeknél.

10. Igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási illetékek mértéke és lerovásának, befizetésének módja

A frekvenciakijelölés és a rádióengedély kiadásának eljárás díja 0 Ft. A másodfokú eljárás díja 5 000 Ft., amelynek befizetés igazolását a fellebbezéshez kell csatolni.

11. A tengeri és belvízi járművek rádióberendezéseinek engedélyezéséhez kapcsolódó hatályos jogszabályok
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, (Eht.)
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, (Ákr.)
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) számú NMHH rendelet,
 • a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet (NFFF),
 • a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet,
 • a rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet,
 • a 0 Hz -300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet,
 • a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet.