Számmezőátadási kérelem – útmutató

Legutóbb frissítve: 2023. október 18.

A számmezőátadást a kijelölési engedély jogosultja (átadó szolgáltató) kérelmezheti az olyan, hordozott számokat tartalmazó számmező esetében, amelyben lévő számok egyikén sem nyújt a kérelmező előfizetői szolgáltatást. A hatóság a számmezőt – eltérő megállapodás hiányában – annak a szolgáltatónak (átvevő szolgáltató) adja át, amely a kérelem beérkezésének időpontjában az adott számmezőben a legtöbb hordozott számmal rendelkezik. Legtöbb hordozott szám egyezőség esetén a hatóság ezen szolgáltatók közül annak a szolgáltatónak adja át a számmezőt, amely a hordozható számok tartományában – a kijelölt számmezők és a hordozott számok figyelembe vételével – a legtöbb szám használati jogával rendelkezik. Az így meghatározott átvevő szolgáltató köteles átvenni a számmezőt az egyeztetett időpontban.

Számmezőátadás két szolgáltató megállapodása esetén is kérelmezhető. Ebben az esetben a kijelölési engedély jogosultjának (átadó szolgáltató) hozzájárulásával a számmezőátadást az a szolgáltató (átvevő szolgáltató) kérelmezheti, amely a számmezőt át kívánja venni.

A számmezőátadási eljárás a számmező átadó szolgáltatótól való visszavonását és egyidejűleg az átvevő szolgáltató részére való kijelölését eredményezi.

Az engedélyezési eljárásért, valamint az azonosítóhasználat jogáért jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni.

A számmezőátadási kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

  • a kérelmező adatait:
    • a kérelmező nevét (cégnevét),
    • a kérelmező címét (székhelyét),
    • az ügyintéző nevét, telefonszámát, e-mail címét,
  • megállapodás esetén az átadó szolgáltató hozzájárulását,
  • az átadás-átvételre kért számmező megjelölését,
  • a hatósági eljárási díj (10 000 Ft) befizetését igazoló bizonylatot, illetve feladóvevényt.

A számmezőátadás időpontja megjelölhető a kérelemben, de ezt az egyeztetést követően a hatóság határozza meg.

A kérelmek benyújtása

Az azonosítógazdálkodással kapcsolatos hatósági ügyekben I. fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának Azonosítógazdálkodási Osztálya jár el.

Az azonosítóengedélyezési kérelem elektronikus úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus ügyintézési felületén, az Adatkapun keresztül, Nyilatkozattételi űrlapon nyújtható be. A kérelmek elektronikus benyújtásáról részletes információk érhetők el az alábbi linkre kattintva:

Tájékoztató az NMHH Adatkapu működéséről.

Adatkapu regisztráció hiányában az azonosítóengedélyezési kérelem az általános célú kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével is benyújtható a https://epapir.gov.hu felületen. A kérelem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, mint címzett szerv kiválasztását követően a beadványok a Hatóság máshova nem sorolt ügyeire rendszeresített űrlapon nyújtható be.

A Hatóság e-Papír űrlapjaira vonatkozó részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

E-Papír a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.

A kérelmek benyújtásának egyszerűsítése és egységesítése érdekében javasoljuk, hogy kérelméhez használja az Azonosítóengedélyezési kérelem című nyomtatványt.

Eljárási díj

A Nemzeti- Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 11. §-ában foglaltak szerint a hivatal azonosítókkal kapcsolatos hatósági eljárásaiért fizetendő díj összege eljárásonként 10.000,- Ft.

A kérelmezőnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára.

A banki átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kell feltüntetni. Ha a díjfizetésre kötelezett előzetesen befizető-azonosítót igényelt, a közlemény rovatban elegendő a befizető-azonosítót feltüntetni. A díjfizetés megtörténtének igazolását - a bankszámla megterhelést tartalmazó napi bankkivonatot - a kérelemhez csatolni kell.

A természetes személy kérelmező a díj megfizetését a Hatóság fenti számlaszámára készpénz-átutalási megbízás útján is teljesítheti, ez esetben a közlemény rovatban kötelező feltüntetnie az eljárás tárgyát. A készpénz-átutalási megbízás útján történő díjfizetés esetén a díjfizetés igazolását – a feladóvevény másolatot – kell a kérelemhez csatolni.

A befizető-azonosító a https://e-nmhh.nmhh.hu/e-nhh/4/urlapok/esf00126/index.html linken elérhető Befizetési azonosító (a továbbiakban: BA) igénylő űrlap beküldésével igényelhető. Az eljárások díjainak megfizetése során kérjük, hogy a közlemény rovatban mindig a generált BA számra (formátuma: NMHH-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx) legyenek szívesek hivatkozni és azt az eljárást megindító kérelemben is szíveskedjenek feltüntetni.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő számmezőátadási eljárásokban 60 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szüneteltetésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Kérelem elutasítása

A hatóság elutasítja azon szolgáltató számmező átvételére vonatkozó kérelmét, amely azonosítót kijelölési engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ, vagy az azonosítóhasználati díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, az azonosítóhasználat érdekében előírt együttműködési kötelezettségének vagy a számhordozásra vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.