Az elektronikus hirdetésküldés szabályai

Az elektronikus hirdetésküldés azon szabályait, melyek megtartását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) ellenőrzi, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti.

Természetes személynek csak előzetes hozzájárulással

A Grt. 6. § (1) bekezdése szerint, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, elektronikus hirdetés természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján (e-mail, sms, mms, fax) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz az elektronikus hirdetés címzettje előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

A „tájékozott” hozzájáruló nyilatkozat megszerzése

Ez a hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben az elektronikus hirdetés, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését. [Grt. 6. § (2)]

Nyilvántartás-vezetési kötelezettség a hozzájárulásokról

Az elektronikus hirdető, az elektronikus hirdetési szolgáltató és az elektronikus hirdetés közzétevője a nála hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól, kötelezően a nevükről és elektronikus elérhetőségükről nyilvántartást vezet. [Grt. 6. § (5)] A hozzájárulás jogszabály által megkívánt előzetességének bizonyításához ezen nyilvántartásban szükséges még a hozzájárulások időpontjának rögzítése is. A nyilvántartásban rögzített személyes adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

A hozzájárulás visszavonása

Az elektronikus hirdetés küldéséhez való hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére elektronikus hirdetés a továbbiakban nem közölhető. [Grt. 6. § (3)]

A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve az elektronikus hirdetés küldésének megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen. /Grt. 6. § (6)/ A hozzájárulás visszavonására biztosított ezen e-mail címről és postai levelezési címről az elektronikus hirdetésben egyértelműen és szembetűnően tájékoztatni kell a címzetteket. [Grt. 6. § (7)].