A honlapok által üzemeltetett "meghívó", és „ajánlja ismerősének” funkcióról

A magyar honlapokon is egyre elterjedtebb reklámtechnika, hogy az adott honlap üzemeltetője lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók ismerőseiket „meghívják” az oldalra és ezért egyes honlapok üzemeltetői „jutalmazzák” is a meghívót küldő felhasználót.

Az NMHH jogilag aggályosnak tartja, hogy a honlapok félig vagy egészen automatizáltan - esetenként ellenszolgáltatás fejében - meghívók, ajánló üzenetek küldését teszik lehetővé, mivel ez a Grt. rendelkezései alapján az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályokba ütközik.

A Grt. 6. § (1) bekezdése szerint, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, elektronikus hirdetés természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján (e-mail, sms, mms, fax) kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz az elektronikus hirdetés címzettje előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Az Ekertv. 14. § (1)-(2) bekezdései szerint elektronikus hirdetés bármely információs társadalommal összefüggő szolgáltatás vagy - a beszédcélú telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján közölt:

  • Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti gazdasági reklám, vagy
  • társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, vagy
  • olyan közlés, amely kizárólagos célja az e-hirdetésküldéshez való hozzájárulás kérése.

A Grt. 3. § d) pontja szerint gazdasági reklámnak minősül az olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

A honlapok által működtetett "meghívó", és „ajánlja ismerősének” funkció használatával továbbított elektronikus levelek - tartalmuk szerint - az adott honlap népszerűsítésére, ismertségének növelésére irányulnak azért, hogy a honlap üzemeltetője által a honlapon kínált termékek értékesítését, szolgáltatások igénybevételét előmozdítsák, így a Grt. 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámnak minősülnek. Mivel pedig elküldésükre elektronikus levélben, vagyis információs társadalommal összefüggő szolgáltatás útján kerül sor, az Ekertv. 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján elektronikus hirdetések.

Ezért a honlapok által működtetett "meghívó", és „ajánlja ismerősének” funkció használatával továbbított elektronikus levelek természetes személyek részére történő elküldéséhez is a Grt. 6. § (1) bekezdése szerint a természetes személy címzettek előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása szükséges. Azonban ezen előzetes hozzájárulást a "meghívó", és „ajánlja ismerősének” funkciót használó személyek nem adhatják meg egy másik személy, a címzett nevében.

Ez adatvédelmi szempontból is jogsértő gyakorlat, mivel az Adatvédelmi Biztos állásfoglalása alapján a személyes adatnak minősülő e-mail cím kezeléséhez senki nem járulhat hozzá más nevében, márpedig a "meghívó", és „ajánlja ismerősének” funkciókat működtető portál adatot kezel, az ezen funkciók segítségével küldött elektronikus levelek címzetteinek adatát, elektronikus levelezési címét.

Az Ekertv. 14. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az elektronikus hirdetés fogalma alóli kvázi-kivételt jelent például egy honlapon, újságban vagy más felületen megjelenő e-mail cím, értesítési cím, de nem érthető idetartozónak például az elektronikus levélben küldött elektronikus hivatkozás (link). Ugyanakkor az Ekertv. 14. § (3) bekezdésének b) pontja sem ad lehetőséget arra, hogy a honlapok félig vagy egészen automatizált meghívó rendszert működtessenek, mivel ebben az esetben nem teljesülne a „vállalkozástól, szervezettől vagy személytől független közlés” követelménye.

Az elektronikus hirdetések szabályai alól kivételt jelent a magánjellegű közlés is, amelynek fogalmát a törvény úgy határozza meg, hogy „a gazdasági vagy szakmai tevékenység, vagy közfeladat körén kívül eső célból” eljáró személy által információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével történő közlés, ideértve az ilyen módon tett szerződési nyilatkozatokat is. Amennyiben az automatizált meghívót a felhasználó a meghívót felkínáló oldal népszerűsítése céljából, magánjellegű közlés nélkül, előre „legyártott” szöveggel küldi el, úgy eljárásának célja nem esik kívül a gazdasági tevékenység körén, ezért közlése nem minősülhet magánjellegűnek.

Összefoglalva tehát, nem jogsértő az, amikor egy felhasználó születésnapi meghívót továbbít személyes elektronikus levelezési címéről egy ismerősének, mivel ez a magánjellegű közlés kategóriájába esik.

Ugyanakkor az elektronikus kereskedelemre és az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések alapján jogsértő az a gyakorlat, amelynek során egyes honlapok félig vagy egészen automatizált rendszerben, ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, meghívók küldését teszik lehetővé a honlap, vagy az ott elérhető szolgáltatás népszerűsítése céljából. Ekkor az NMHH a Grt. 6. § (1) bekezdésének megsértését állapítja meg.