Tájékoztató a postai szolgáltatók éves, rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól szóló 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet szerint

Legutóbb frissítve: 2023. február 23.

1. Ügytípus megnevezése

Postai szolgáltatók éves, rendszeres postapiaci adatszolgáltatása a 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet szerint

2. Eljáró szerv

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
Postafelügyeleti osztály

Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 75.
Telefon: (1) 457-7255 Telefax: (1) 468-0682

Ügyfélszolgálat: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Telefon: (1) 468-0673. Telefax: (1) 468-0680. E-mail: info@nmhh.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00, Péntek: 8.00-13.30

3. Illetékesség

országos

4. Útmutató a 2022. évről szóló, 2023. március 31-ig teljesítendő elektronikus postapiaci adatszolgáltatáshoz

A 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint a postai szolgáltatónak a Rendeletben meghatározott adatokat a tárgyévet követő év március 31. napjáig a hatóság honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell szolgáltatnia a hírközlési hatóság részére.

Az adatszolgáltatás felépítése és a szolgáltatandó adatok köre a postai szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogosultság megszerzéséhez (törvényi kijelölés, hatósági engedély, a hatósághoz címzett előzetes bejelentés) igazodik. A törvényi kijelölés (vagy hatósági engedély) és előzetes bejelentés alapján is szolgáltatás-nyújtási jogosultságot szerzett szolgáltató több elektronikus űrlapot köteles kitölteni. A több, de egyaránt előzetes bejelentéshez kötött, ún. egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatást ellátó (futárposta, expressz, egyéb) szolgáltatók egy űrlapot, annak azonban az - előzetes bejelentésük tartalma alapján - ellátott minden szolgáltatásra vonatkozó adatát kötelesek kitölteni.

A szolgáltató az adatszolgáltatást elektronikus úton teljesítheti az NMHH ADATKAPUN keresztül történő űrlap kitöltésével, ügyfélkapu (mo.hu) igénybevételével.

Az NMHH ADATKAPU elérhetőség: https://nmhh.hu/tart/report/12/Postafelugyelet menüpont alatt található.

5. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok

Az elektronikus adatszolgáltatás megtételéhez a postai szolgáltató azon dokumentumai szükségesek, amelyek alapján a következő adatok kitölthetőek:

a) a postai szolgáltatás és a nem postai szolgáltatás nyújtásából származó nettó árbevételre, a szolgáltató által ellátott postai szolgáltatások mennyiségére, a postai szolgáltatás nyújtásának költségére és a jövedelmezőségre vonatkozó adatok szolgáltatástípusonkénti bontásban,

b) a postai szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben (a továbbiakban: Postatv.) és az abban foglalt felhatalmazás alapján a Postatv. végrehajtása tárgyában alkotott jogszabályokban, az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben, az általános szerződési feltételekben, a szolgáltatási engedélyben meghatározott vagy a bejelentésben vállalt ellátási és minőségi követelmények teljesítésére – így különösen az átfutási időre, elveszésre, sérülésre – vonatkozó adatok, valamint

c) a postai szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárgyi és személyi feltételek teljesítésére vonatkozó adatok.

6. Az elektronikus ügyintézés technikai szabályai

A szolgáltatók a Rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a hírközlési hatóság „Adatkapu”-ján, kormányzati ügyfélkapus jelszavukkal (mo.hu) belépve, űrlap kitöltésével tudják teljesíteni, melyhez a hírközlési hatóságnál előzetes regisztráció szükséges.

Az első ízben adatot szolgáltatók számára az adatszolgáltatás menete a következő:

 • A Postai szolgáltató által meghatalmazott személy szolgáltathatja az adatokat a Hatóság felé. A meghatalmazott személynek előzetesen a mo.hu Kormányzati Portálhoz ún. Ügyfélkapuval kell rendelkeznie. Az Ügyfélkapu igénylésével kapcsolatban a mo.hu internetes weboldalon találnak további információkat.
 • Az NMHH Adatkapu használatához https://nmhh.hu/cikk/429/Tajekoztato_az_NMHH_Adatkapu_mukodeserol menüpontnál található nyomtatványokat le kell tölteni, értelemszerűen ki kell tölteni és a hivatalosan aláírt példányokat postai úton be kell küldeni az NMHH ügyfélkapcsolati címére (1376 Budapest, Pf. 997.) A dokumentumok személyesen is leadhatóak a hatóság kijelölt ügyfélszolgálatánál (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.)
 • Az "Adatkapu"-ról és a „Képviselő” regisztrációjáról további információ, letölthető megbízás és nyilatkozat nyomtatvány található a https://nmhh.hu/cikk/429/Tajekoztato_az_NMHH_Adatkapu_mukodeserol menüpontnál.
 • A Hatósághoz beérkezett regisztrációs dokumentumok alapján a postai szolgáltató elektronikus úton kapja meg az értesítést arról, hogy regisztrációja érvényes.
 • Az elektronikus értesítés megküldésének időpontjával az elektronikus adatbeküldésre az NMHH Adatkapuja készen áll.

A visszatérő adatszolgáltatók számára az adatszolgáltatás menete a következő:

Az előző évben megadott regisztráció nyomán, amennyiben az adatszolgáltatáshoz használandó felhasználónév és jelszó változatlan, közvetlenül az NMHH Adatkapu-ra történő belépéssel https://nmhh.hu/tart/report/256/Postapiaci_adatszolgaltatas_marcius_31-ig lehet kezdeményezni az aktuális évi adatszolgáltatás űrlapjának kitöltését.

Az Ügyfélkapus adatokban történt változás esetén a regisztrációt a Hatóság felé meg kell újítani.

7. Tájékoztató

Az adatok és dokumentumok benyújtásának határideje minden év március 31-e.

Amennyiben a szolgáltató a kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatóság végzésben szólítja fel a kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidővel. A hatóság a kötelezettséget a szolgáltató által bejelentett és nyilvántartásba vett szolgáltatásai alapján állapítja meg. (A postai szolgáltatások nyilvántartásának elérhetősége: https://nmhh.hu/csomageslevel/szolgaltatok-listaja)

Amennyiben a Rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek a megadott határidőre a szolgáltató a felhívásra nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hatóság a mulasztás miatt általános hatósági felügyeleti eljárást indít. A hatóság a Postatv. 68.§ (2) bekezdése b) pontja szerint a postai szolgáltatással kapcsolatos értékesítésből származó előző üzleti évi nettó árbevétel 0,3%-ig terjedő mértékű bírságot szabhat ki. Árbevétel vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke 50 000 000 Ft-ig terjedhet.

8. Az ügyintézéshez használt formanyomtatvány(ok)

9. Az adatszolgáltatási időszakban hatályos jogszabályok

Európai Uniós jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Magyar jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
 • 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
 • 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet a postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól