Felügyeleti díj

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 134. § szerint a Hatóság hírközlési hatósági tevékenységével összefüggésben felmerült költségeinek fedezésére az elektronikus hírközlési és a postai szolgáltatók felügyeleti díjat kötelesek fizetni. A részletes szabályokat a felügyeleti díjról szóló 7/2016 (X. 14.) NMHH rendelet (felügyeleti díjrendelet) tartalmazza.

Az Mttv. és a felügyeleti díjrendelet alapján a szolgáltatók felügyeleti díjjal kapcsolatos kötelezettségei a következők:

  • Évenkénti adatszolgáltatás az elektronikus hírközlési, illetve a postai tevékenységből elért belföldi nettó árbevételről
  • Felügyeleti díj megfizetése félévente
  • A szolgáltatási tevékenység befejezésekor a még fennmaradó felügyeleti díj megfizetése

A felügyeleti díj mértéke

  1. az egyetemes hírközlési szolgáltatást nem nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatók elektronikus hírközlési szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevételének 0,212 %-a,
  2. a postai szolgáltató postai szolgáltatásból származó előző évi nettó árbevételének 0,113 %-a,
  3. egyetemes hírközlési szolgáltató esetében az elektronikus hírközlési szolgáltatásából származó előző évi nettó árbevételének 0,2 %-a.

A Hatóság a szolgáltató nyilvántartásba vételekor tájékoztatja a szolgáltatót a felügyeleti díj mértékéről és megfizetésének módjáról.

A felügyeleti díjkedvezmény

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók felügyeleti díjkedvezményben részesülhetnek, ha a szolgáltatásminőségre vonatkozó hálózati minőségi célértékeknek való megfelelést a miniszter által erre a célra kijelölt tanúsító szervezettel tanúsíttatják, vagy ISO szabványoknak megfelelő, tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkeznek és a célértékek teljesülését nyilatkozattal igazolják. A kedvezmény mértéke a szolgáltatónál a kijelölt szervezet, illetve a minőségirányítási rendszer tanúsítását végző szervezet tevékenysége során felmerült igazolt költség 50%-a, de legfeljebb az elektronikus hírközlési szolgáltatási tevékenységből elért árbevétel után fizetendő felügyeleti díj 5%-a lehet. A jogosult szolgáltató a kedvezményt a fizetendő felügyeleti díjból levonással érvényesítheti, ha a kedvezmény legalább az 5.000 Ft-ot eléri.

Évenkénti árbevételi adatszolgáltatás

A felügyeleti díjrendelet szerint az elektronikus hírközlési és postai szolgáltatók kötelesek a Hatóság számára minden év május 31-ig – a Hatóság külön felhívása nélkül – adatot szolgáltatni az előző évben belföldön elért, az elektronikus hírközlési, vagy postai szolgáltatásból származó, végleges éves nettó árbevételük összegéről, mely a felügyeleti díj alapja. Adatszolgáltatást minden olyan évről be kell nyújtani, amikor a szolgáltató a Hatóság nyilvántartásában elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatóként szerepelt, akkor is, ha az adott szolgáltatásból valamelyik évben nem ért el árbevételt.

A felügyeleti díj megfizetése

A felügyeleti díjat félévente egyenlő részletekben a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni.
A díjfizetési kötelezettség teljesítésének segítésére a Hatóság számlákat állít ki. A számlák kibocsátása az adatszolgáltatási határidőhöz van igazítva, így az első és második negyedéves időszakról júniusban, a harmadik és negyedik negyedéves időszakról pedig decemberben küldi ki a számlákat a Hatóság Pénzügyi Osztálya a szolgáltatók részére.

A szolgáltatási tevékenység befejezése

A szolgáltatási tevékenység befejezésekor a Hatóság a még fizetendő felügyeleti díjat a tevékenységét befejező szolgáltató számára kiszámlázza, a fizetési kötelezettségnek a számlán szereplő határidőig kell eleget tenni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a végszámlák, a törlési eljárás befejezését követően, de legkésőbb a törlést követő számlázási időszak számláival kerülnek kiállításra.

A felügyeleti díj visszatérítése

A felügyeleti díj felhasználása célhoz kötött. Amennyiben egy adott évben a Hatóság felügyeleti bevételei meghaladják a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához szükséges kiadások összegét, a többletet a Hatóság az adott évről szóló éves beszámolójának elfogadását követően a teljesített befizetések arányában a szolgáltatók között felosztja és a fizetendő díjban jóváírja. A visszatérítés mértéke legfeljebb az adott évben ténylegesen befizetett felügyeleti díj összege lehet. A visszatérítés automatikusan történik, az érintetteket a Hatóság értesíti.

További információ

A felügyeleti díjjal, az adatszolgáltatással és a díj megfizetésével kapcsolatban további információt kérhetnek a Hatóság Hírközlés-felügyeleti Főosztályától a felugyeleti_dij@nmhh.hu email címen vagy a hatóság ügyfélszolgálatán.

Jogszabályok

  • 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet a felügyeleti díjról
  • 2003. évi C. törvény (Eht.) Az elektronikus hírközlésről