Piacelemzési eljárások

Az Európai Unió elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó keretszabályozásának az Eht.-ban implementált szabályai az NMHH szabályozó hatóságként jelenik meg az elektronikus hírközlési piacon. A piacelemzési eljárás célja, hogy szabályozás eszközével a piac folyamataiba való ex ante (előzetes, jogsértést meg nem kívánó) beavatkozást jogilag kellően körülhatárolt, a szükséges elemzést és egyeztetéseket magában foglaló eljárás előzze meg.

Az NMHH Elnökének hatáskörébe tartozó piacelemzési eljárás egy több, egymásra épülő szakaszból álló közigazgatási hatósági eljárás, melyben az Elnök széleskörű mérlegelési jogkörrel rendelkezik. A piacelemzési célú hatósági eljárás vonatkozásában az Eht. sajátos, az európai uniós keretszabályozáson alapuló hatósági eljárási szabályokat állapít meg.

A piacelemzési eljárást az Elnöknek rendszeresen, legalább 3 évente le kell folytatnia, ugyanakkor – amennyiben valamely érintett piacon fennálló verseny megítélése szempontjából jelentős körülmény jut az NMHH tudomására – az Elnök soron kívül, haladéktalanul is lefolytathat az adott piac(ok)on piacelemzést.

Az Elnök a piacelemzési célú adatszolgáltatás során rendelkezésére bocsátott adatok és egyéb adatok (így különösen statisztikai adatok, piackutatások adatai, az NMHH által hivatalosan ismert tények) elemezésével, értékelésével, az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján előzetes szabályozás alá vonható érintett elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról szóló 2014. október 9-i 2014/710/EU számú bizottsági ajánlásban foglaltakra is figyelemmel azonosítja az elektronikus hírközlési szolgáltatások azon piacait, melyek jellemzői indokolják az ágazatspecifikus szabályozást, elemzi az érintett piacokon fennálló versenyt, annak hatékonyságát, továbbá megvizsgálja, hogy az érintett szolgáltatási piacon milyenek a versenyviszonyok.

Ha a piacelemzés alapján azt állapítja meg, hogy az adott érintett piacon a verseny nem kellően hatékony, akkor ezen jelentős piaci erővel rendelkező (JPE) szolgáltató(ka)t azonosít, valamint a feltárt, versenyt korlátozó akadályok által indokolt, azokkal arányos legalább egy aszimmetrikus kötelezettséget előír a JPE szolgáltatóval vagy szolgáltatókkal szemben, vagy a velük szemben korábban már előírt kötelezettséget fenntartja, illetve módosítja.

A tényállás teljeskörű feltárásához szükséges döntéselőkészítő tevékenységen túl az Elnök köteles az eljárás keretein belül a piacelemzési eljárás eredményeként hozott határozatának tervezetét az érdekeltekkel, valamint - figyelemmel a piacelemzési határozatok előremutató, a versenyt befolyásoló jellegére - az Európai Bizottsággal is egyeztetni.