A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Legutóbb frissítve: 2022. április 4.

Tartalomjegyzék és navigáció

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) szerint

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) szerint

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Filmtv.) szerint

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (Dtv.) szerint

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szerint

NMHH rendeletek szerint

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) szerint

Frekvenciagazdálkodás – általános

12. § A Hatóság a frekvenciagazdálkodással kapcsolatban:
a) közzéteszi a rádiófrekvencia-használatra vonatkozó rádiófrekvencia sáv felhasználási és kiosztási követelményeket és feltételeket;
b) közzéteszi a rádiófrekvencia használati jogának megszerzésére vonatkozó feltételeket, eljárási szabályokat, továbbá a díjakkal és illetékekkel kapcsolatos információkat;
c) közzéteszi a szolgáltatásnyújtási célú rádiófrekvenciák, valamint azonosítók használati jogának megadásával kapcsolatos döntéseket; valamint
d) gondoskodik az a)-c) pont alatti információk rendszeres, naprakész nyilvántartásáról és a vonatkozó adatbázis fejlesztéséről.

Együttműködés a Gazdasági Versenyhivatallal

20. § (4) A Hatóság és a versenyhatóság az együttműködésük részleteit rögzítik, évente felülvizsgálják, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, ideértve az együttműködés eredményeként létrehozott módszertanokat is.

Együttműködés a fogyasztóvédelmi hatósággal

21. § (4) A Hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság az együttműködésük részletes szabályairól – évente felülvizsgálatra kerülő – megállapodást kötnek. A megállapodást a Hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

Együttműködés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal

22. § (2) A Hatóság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az együttműködésük részletes szabályaira – évente felülvizsgálatra kerülő – megállapodást kötnek. A megállapodást a Hatóság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

Együttműködés a miniszterrel

22/A. § (4) A Hatóság és a miniszter az együttműködésük, valamint ennek keretében az adatátadás és -felhasználás részletes szabályairól – évente felülvizsgálatra kerülő – megállapodást kötnek. A megállapodást a Hatóság és a miniszter a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

Közzététel

43. § (2) A Hatóság internetes honlapján – a személyes adatok és az eljárásban zártan kezelt adatok védelmére tekintettel – közzéteszi:
a) a 62-65. §-ok szerinti piacmeghatározás, jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása tárgyában folytatott eljárásban hozott;
b) a jelentős piaci erejű szolgáltatókra e törvény szerint megállapított egyes kötelezettségek teljesítésével és megszegésével összefüggésben folytatott eljárásban hozott;
c) az 54. § szerinti piacfelügyeleti eljárásban hozott;
d) jogszabály alapján kizárólag versenyeztetési eljárás (árverés, pályázat) eredményeként megszerezhető frekvenciahasználati jogosultság hasznosítása tárgyában lefolytatott pályázati vagy árverési eljárásban hozott véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatát.

Piacfelügyelet

54. § (7) A Hatóság évente – az Elnök és a Hivatal piacfelügyeleti tevékenységét egységesen tartalmazó – beszámolót készít a piacfelügyeleti tervében foglaltak teljesítéséről, piacfelügyeleti tevékenységének eredményéről, megállapításairól, valamint a piacfelügyeleti döntések alapján felmerülő jogszabály-módosítási javaslatokról. A beszámolót a Hatóság annak – Elnök általi – elfogadásától számított tizenöt napon belül internetes honlapján közzéteszi.

Felügyeleti terv

54/B. § A Hatóság az előző év tapasztalatainak figyelembevételével – az Elnök és a Hivatal felügyeleti tervét egységesen tartalmazó – a következő évben tervezett általános hatósági felügyeleti és piacfelügyeleti eljárásairól éves felügyeleti tervet készít a tárgyévet megelőző év december 1-jéig, és azt tizenöt napon belül az internetes honlapján közzéteszi. A felügyeleti tervet az Elnök hagyja jóvá. A felügyeleti terv az első félév tapasztalatai alapján, a félév végén felülvizsgálható, és az Elnök jóváhagyásával módosítható. A módosított felügyeleti tervet a Hatóság a módosítás jóváhagyásától számított tizenöt napon belül internetes oldalán közzéteszi.

Referenciaajánlat

67/A. § (1) Az Elnök a kötelezett szolgáltató által jóváhagyásra benyújtott referenciaajánlat-tervezetet megvizsgálja, hogy az megfelel-e az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban foglaltaknak.
(4) Az Elnök a jóváhagyás tárgyában hozott határozatot és a referenciaajánlatot a Hatóság internetes oldalán közzéteszi. Az Elnök a jóváhagyás tárgyában hozott határozatában rendelkezik a referenciaajánlat vagy annak egyes részei hatálybalépésének időpontjáról. Az Elnök által jóváhagyott referenciaajánlatot az érintett szolgáltató köteles a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül internetes oldalán nyilvánosságra hozni.

Hírközlési ágazati vizsgálat

69. § (3)  A hatósági ellenőrzés megindításáról az Elnök hirdetmény útján értesíti az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelynek az Ákr. vonatkozó rendelkezéseitől eltérően az ügy tárgyát és rövid ismertetését kell tartalmaznia. A végzés indokolásában meg kell jelölni azt is, hogy mely piaci körülményekre tekintettel szükséges az ágazati vizsgálat megindítása. A végzést hirdetményi úton, a Hatóság hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel, valamint a Hatóság internetes honlapján kell közzétenni. Az eljárást megindító végzést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekintetni.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás bejelentése

76. § (1) Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját az elektronikus hírközlési szolgáltatónak nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hatóságnál.
(7) Hatóság által vezetett nyilvántartás közhiteles, azt a Hatóság közzéteszi, és abba bárki betekinthet.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megszüntetése, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltató megszűnése

78. § Az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megszüntetése, illetve az elektronikus hírközlési szolgáltató megszűnése vagy halála esetében a Hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatót törli az elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásából, a számára kiadott azonosító használatára vonatkozó engedélyeket visszavonja, valamint a törlés tényét közzéteszi.

Az elektronikus hírközlési építmények építési munkáinak engedélyezése – általános közzététel

83. § (1)  Az elektronikus hírközlési építmények létesítéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához, megszüntetéséhez, bontásához – ha jogszabály másként nem rendelkezik – hatósági engedély szükséges. Az engedélyt a Hatóság adja ki.
(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nincs szükség hatósági engedélyre olyan elektronikus hírközlési építmény építési munkáinak végzéséhez, amelyet egy adott vállalkozás vagy személy kizárólag saját igényeinek kielégítésére használ, vagy azon zárt csoportot alkotó felhasználók belső elektronikus hírközlési forgalma bonyolódik, és az építmény nem terjed túl a vállalkozás vagy személy, illetve a zárt csoportot alkotó felhasználók saját ingatlana határán.
(3) A Hatóság biztosítja, hogy internetes honlapján az e § szerinti jogokkal összefüggő jogosultságokra, feltételekre, eljárásokra, díjakra és döntésekre vonatkozó minden lényeges információhoz a minden érdekelt könnyen hozzáférhessen, és ezen információkat rendszeresen felülvizsgálja.

Hírközlési építmény elhelyezése

94. § (5) A Hatóság honlapján keresztül biztosítja, hogy a használati jogokkal összefüggő jogosultságokra, feltételekre, eljárásokra, díjakra és döntésekre vonatkozó minden lényeges információhoz az érdekeltek hozzáférhessenek. A közzétett információkat a Hatóság rendszeresen felülvizsgálja.

Költségalapúság és a díjak ellenőrizhetősége

108. § (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ellenőrzésre alkalmazott módszertan leírását a Hatóság legalább olyan részletességben köteles nyilvánosságra hozni, hogy a főbb költségcsoportok kialakítására és a költségek felosztására, valamint a felosztás időszakára vonatkozó szabályok megismerhetőek legyenek.

A kiskorúak védelme

149/A. § (2) A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) az internethozzáférés-szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára kidolgozott és közzétett ajánlásokkal segíti elő az (1) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő szűrőszoftverek fejlesztését vagy kiválasztását. A Kerekasztal ösztönzi a szolgáltatókat az összehangolt szűrőszoftver-politika kialakítására és elősegíti e tevékenységük körében az önszabályozó jellegű együttműködésüket.

Az egyetemes szolgáltatás finanszírozása

121. § (4) A Hatóság az egyetemes szolgáltatók nettó elkerülhető költség számítása helyességét a 118. § (2) bekezdésben meghatározott elnöki rendelet szerinti eljárásban ellenőrzi, és az ellenőrzés eredményeként hozott döntését honlapján közzéteszi.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) szerint

Jogosultság a médiaszolgáltatásra és a sajtótermékek kiadására – általános rendelkezések

41. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó, Magyarországon letelepedett médiaszolgáltató által nyújtott lineáris médiaszolgáltatás bejelentés és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) általi hatósági nyilvántartásba vétel után végezhető, kivéve azon állami tulajdonban lévő korlátos erőforrásokat igénybe vevő analóg lineáris médiaszolgáltatásokat, amelyek a Médiatanács által kiírt és lebonyolított pályázaton való nyertessé nyilvánítás és szerződéskötés, vagy e törvény 65. §-a szerinti ideiglenes hatósági szerződéskötés alapján végezhetők.
(4) A Hivatal nyilvántartást vezet
a) a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokról,

b) a lineáris rádiós médiaszolgáltatásokról,
c) a médiaszolgáltatási jogosultságot pályázat útján elnyert audiovizuális médiaszolgáltatásokról,
d) a médiaszolgáltatási jogosultságot pályázat útján elnyert rádiós médiaszolgáltatásokról,

e) a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokról,
f) a lekérhető rádiós médiaszolgáltatásokról,
g) a kiegészítő médiaszolgáltatásokról,
h) a nyomtatott sajtótermékekről,
i) az internetes sajtótermékekről és hírportálokról,
j) a közszolgálati médiaszolgáltatók által nyújtott lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásokról, illetve kiegészítő médiaszolgáltatásokról,

k) a médiaszolgáltatások Médiatanács által engedélyezett hálózatba kapcsolódásának tényéről.

(6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásoknak a médiaszolgáltatók, a sajtóterméket alapítók és kiadók nevére, elérhetőségére, valamint a médiaszolgáltatások és a sajtótermékek elnevezésére vonatkozó adatai nyilvánosak, és a Hatóság internetes honlapjáról elérhetők. A Hatóság a médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási tevékenység ellenőrzése céljából a természetes személy médiaszolgáltató, sajtóterméket alapító és kiadó természetes személyazonosító adatait kezeli a nyilvántartásból való törlésig.
49. § (5) * A Hivatal a frekvenciatervet a Médiatanács jóváhagyása előtt legalább tizenöt napra közzéteszi. A közzétételről és annak helyéről a kezdőnapja előtt legalább egy héttel a Hivatal közleményt tesz közzé hirdetményi úton. A frekvenciatervek közzététele alatt és a lezárását követő további öt napon belül a frekvenciatervekre bárki írásban – a Médiatanácshoz címzett – észrevételt tehet.

JBE – mérési módszertan

69. § (4) A Hatóság a közönségarány mérésének módszertanát, illetve a médiaszolgáltatások előző naptári évre vonatkozó éves átlagos közönségarányát internetes honlapján közzéteszi.

Munkaterv, költségvetési terv részei

111. § (1) Az Elnök
i) minden év február 28-ig közzéteszi a Hatóság éves munkatervét és költségvetési tervének főbb mutatószámait, valamint június 30-ig az előző évi gazdálkodásának éves értékelését,

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének beszámolója

119. § (2) A beszámolót nyomtatott formában és a Hatóság, valamint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

Saját bevételekről és annak felhasználásáról, valamint a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról készült kimutatás

134. § (4) A Hatóság saját bevételét képezik a frekvencia díjak, az azonosítók lekötéséért és használatáért, továbbá a hatósági eljárásért fizetett díjak, valamint a felügyeleti díj, amelyeket a Hatóság hatékony, magas szakmai színvonalú működtetésére kell felhasználni. A befolyt saját bevételekről és azok felhasználásáról, valamint a költségvetési hozzájárulás felhasználásáról készült zárszámadást a Hatóság internetes honlapján évente közzéteszi. A Hatóság bevételét képezik a hírközlési és mozgóképszakmai piac szereplőitől befolyó bírságok is, amelyeket a Hatóság kizárólag a (9) bekezdés szerint használhat fel.

A Médiatanács beszámolója

133. § (1) A Médiatanács minden év május 31-ig előterjeszti az Országgyűlésnek a megelőző évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját. (…)
(2) A beszámolót nyomtatott formában, valamint az audiovizuális politikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a Hatóság honlapján közzé kell tenni.

Felügyeleti terv

168/A. § (1) -2 168/A. §  (1) A Médiatanács az előző év felügyeleti tapasztalatainak figyelembevételével éves felügyeleti tervet készít a tárgyévet megelőző év december 1-ig, és azt tizenöt napon belül az internetes honlapján közzéteszi. A Médiatanács biztosítja az általa készített felügyeleti tervek összhangját. A tervek az első félév tapasztalatai alapján a félév végén felülvizsgálhatók, és amennyiben szükséges, a Médiatanács azokat módosíthatja. A módosított felügyeleti tervet a Médiatanács a módosítástól számított tizenöt napon belül internetes honlapján közzéteszi.
(2) A Médiatanács évente beszámolót készít a felügyeleti tervében foglaltak teljesítéséről, felügyeleti tevékenységének eredményéről, megállapításairól, valamint a felügyeleti döntések alapján felmerülő jogszabály-módosítási javaslatokról. A beszámolót a Médiatanács annak elfogadásától számított tizenöt napon belül internetes honlapján közzéteszi.

A Médiatanács ügyrendje

183. § (1) A Médiatanács nem hatósági hatásköreiben, a 132. §-sal összhangban
f) meghatározza és közzéteszi ügyrendjét, (…)

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Filmtv.) szerint

Nyilvántartás vezetése

19. § (1) A Hivatal hatósági hatáskörében az alábbi feladatokat látja el:
c) az e törvény szerinti támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről és természetes személyekről, a moziüzemeltetési tevékenységet folytató természetes, illetve jogi személyekről, a forgalmazói tevékenységet folytató természetes, illetve jogi személyekről, a támogatásra jogosult, és a támogatásban nem részesülő filmalkotásokról, a terjesztésre kerülő, valamint az „art” besorolású filmalkotásokról, továbbá az „art” mozikról és mozitermekről e törvényben, illetve az Elnök rendeletében meghatározott módon a Hivatal hatósági ellenőrzése tevékenysége céljából, közhiteles hatósági nyilvántartást vezet,
19/K. § (5) A Hatóság nyilvántartást vezet
a) a forgalmazói tevékenységet folytató szolgáltatókról, valamint
b) a moziüzemeltető tevékenységet folytató szolgáltatókról.
19/N. § (1) Az e törvény 19/L. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott moziban bemutatásra kerülő filmalkotást a mozgóképszakmai statisztikai adatok előállításának céljából a film forgalmazójának a film magyarországi forgalmazására vonatkozó szerződés megkötését követő harminc napon belül regisztrálnia kell a Hatóság által erre a célra létrehozott online felületen.
(8) Az e § szerinti regisztrációról és a (3)-(6) bekezdésben meghatározott adatokról, azonosítókról a Hatóság nem hatósági, nem közhiteles nyilvántartást vezet.
25/D. § A mozik vagy mozitermek „art” besorolása esetében a Hivatal az e tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul bejegyzi – hivatalból indított eljárásban – az „art” minősítésű mozit vagy mozitermet az „art” mozik és mozitermekről vezetett hatósági nyilvántartásába. Az „art” mozik és mozitermekről vezetett nyilvántartás tartalmazza a 25/A. §-ban foglalt adatokat, továbbá az Elnök rendeletében megállapított további adatokat. A nyilvántartásba vétel részletes szabályait az Elnök rendelete határozza meg.
26/A. § (6) A filmalkotások „art” besorolása esetében a Hivatal az e tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul bejegyzi – hivatalból indított eljárásban – az „art” minősítésűnek besorolt filmalkotást az „art” besorolású filmalkotások nyilvántartásába.
30. § (1) A Hivatal nyilvántartásba vesz minden olyan filmalkotást, amelynek előkészítéséhez vagy gyártásához e törvény szerinti támogatást vesznek igénybe.
31. § (1) A Hivatal, a 20. § (2) bekezdése szerinti filmalkotások kivételével minden terjesztésre kerülő filmalkotást nyilvántartásba vesz.
31/A. § (1) A Hivatal nyilvántartásainak adatai közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek. A Hivatal a honlapján bárki számára ingyenesen, korlátozás nélkül hozzáférhető és kereshető módon közzéteszi a nyilvántartásait. A Hivatal nyilvántartása kialakítása során előnyben részesíti és támogatja az audiovizuális adatgyűjtés területén létező nemzetközi szabványok meghonosítását és alkalmazását (nemzetközi audiovizuális azonosító szám, ISAN).

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény (Dtv.) szerint

A műsorterjesztő adatszolgáltatási kötelezettsége

6. § (10) A Hivatal a (8) bekezdés szerinti adatok benyújtására elektronikus űrlapot rendszeresít, amelyet a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő kezdete előtt legalább 30 nappal közzétesz internetes honlapján. A műsorterjesztő az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus űrlap kitöltésével köteles teljesíteni.

Interaktív digitális televíziós szolgáltatások együttműködési képessége

31. § (4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt feltételek egységes alkalmazásáról a kötelezettek és a kötelezett gyártók egymás között megállapodást köthetnek.
(5) A Hatóság a (4) bekezdésben meghatározott megállapodást közzéteszi.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szerint

Nyilvánosságra hozatal, közhírré tétel

4/D. § (3) A Kerekasztal ajánlásait, állásfoglalásait, továbbá az előző évi tevékenységéről a Hatóság Elnökének évente május 1-jéig készített írásos beszámolóját a honlapján nyilvánosságra hozza.
16/E. § (1) A Hatóság a 14/B. §-ban vagy a Grt. 6. §-ában foglalt rendelkezések megsértése tárgyában hozott véglegessé vált határozatát – az igénybe vevő, illetve az elektronikus hirdetés címzettje személyes adatainak törlése vagy olvashatatlanná tétele mellett – honlapján közhírré teszi, ha 
a) határozatában kétszázezer forint vagy azt meghaladó összegű bírságot szabott ki,
b) a határozat meghozatalára a jogsértő magatartás ismételt tanúsítása miatt került sor,
c) a jogsértő állapot megszüntetését elrendelő, illetve a jogsértő magatartás további folytatását megtiltó határozatát a 16/C. § (2) bekezdése vagy a 16/F. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti eljárása keretében hozta.
(2) A Hatóság – amennyiben azt a 16/C. § (2) bekezdése szerinti eljárása keretében hozta – a honlapján közhírré teszi a 16/D. § (4) bekezdése szerinti végzését.
(5)  (5) A Hatóság a 16/D. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti hatósági szerződésről közleményt tesz közzé a honlapján. A közleménynek tartalmaznia kell:
a) a Hatóság megnevezését,
b) a jogsértő szolgáltató nevét és székhelyét,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) a közérdek védelmében történő megállapodáskötés tényét,
e) a kötelezettségvállalás tartalmát közérthetően összefoglalva, valamint
f) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a hatósági szerződés a Hatóságnál megtekinthető.

NMHH rendeletek

A postai piac szereplőinek adatszolgáltatási kötelezettségéről és a postai szolgáltatók panaszkezelési nyilvántartásának szabályairól 6/2017. (VI. 21.) NMHH rendelet szerint

6. § (1) A 2. §, a 3. § (1) és (2) bekezdés, továbbá az 5. § szerinti adatszolgáltatást az NMHH Adatkapun elérhető elektronikus űrlapon, elektronikus úton, a Hatóság internetes honlapján közzétett formátumban és struktúra szerint kell teljesíteni.

Az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés előírásáról szóló 5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet szerint

4. § (3) A Hatóság a nyilvántartásba vett, bejelentett interfészek műszaki tartalmát honlapján közzéteszi.

A nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet szerint

4. sz. melléklet 1.2. Egyes szolgálatokra a vonatkozó nemzetközi frekvenciakoordinációs dokumentumokat a 2-4. pont tartalmazza. A dokumentumok megnevezése a 8. mellékletben található. A dokumentumok tartalmi kivonatát a Hivatal az NMHH internetes honlapján közzéteszi.

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet szerint

5. § (1) Ha
a) az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatást nem az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban és az előfizetői szerződésben foglalt feltételekkel nyújtja, és ezért, vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban foglalt egyéb okból az Elnök az egyetemes szolgáltatás nyújtása tárgyában megkötött hatósági szerződést véglegessé vált és végrehajtható határozatával felmondja,
b) az egyetemes szolgáltató és az Elnök által az egyetemes szolgáltatás nyújtása tárgyában megkötött hatósági szerződés megszűnik,
c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az egyetemes szolgáltatót vagy az egyetemes szolgáltatónak az egyetemes szolgáltatást érintő szolgáltatását véglegesen törli az elektronikus hírközlő hálózatokról (a továbbiakban: hálózat) és szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásából,
d) az érintett szolgáltatáselem és – amennyiben ez az adott szolgáltatáselemmel összefüggésben értelmezhető – földrajzi számozási terület vonatkozásában az egyetemes szolgáltató kijelölése tárgyában hozott határozat (a továbbiakban: kijelölési határozat) visszavonásra kerül, vagy
e) a kijelölési határozat véglegessé válásától számított három év eltelik,
az Elnök e körülmény bekövetkezésétől számított 60 napon belül a Hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztéssel és a Hatóság internetes honlapján az érintett szolgáltatáselem vagy szolgáltatáselemek vonatkozásában ajánlati felhívást tesz közzé. A közzététel időpontjának a hirdetmény Hatóság internetes honlapján történő hozzáférhetővé tételének időpontja számít.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról szóló 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet szerint

6. § A Hatóság az elismerések adományozásáról és visszavonásáról szóló közleményt a Hatóság honlapján és a Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet szerint

8. § (12) A hatóság honlapján közzéteszi, és változás esetén módosítja
a) a CEPT T/R 61-01 Ajánlás „A CEPT engedély és a CEPT országok nemzeti engedélyei közötti megfelelőségi táblázat” című II. függeléke 2. oszlopának tartalmát, valamint „A nem CEPT országok nemzeti engedélyei és a CEPT engedély közötti megfelelőségi táblázat, valamint a CEPT igazgatások által a jelen ajánlásnak megfelelően kibocsátott engedélyek tulajdonosaira érvényes működési jogosultságok nem CEPT országokban” című IV. függeléke 2. és 4. oszlopának tartalmát,
b) a CEPT ECC/REC/(05)06 Ajánlás „A CEPT Novice engedély és a CEPT országok nemzeti Novice engedélyei közötti megfelelőségi táblázat” című II. függeléke 2. oszlopának tartalmát, valamint „A nem CEPT országok nemzeti Novice engedélyei és a CEPT Novice engedély közötti megfelelőségi táblázat, valamint a CEPT igazgatások által a jelen ajánlásnak megfelelően kibocsátott Novice engedélyek tulajdonosaira érvényes működési jogosultságok nem CEPT országokban” című IV. függeléke 2. és 4. oszlopának tartalmát.
14. § (3) A hatóság a hívójel jegyzéket internetes honlapján közzéteszi. Amennyiben a rádióamatőr nem járult hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, teljes neve helyett csak a keresztneve, címeként csak a település neve kerül a közzétett jegyzékbe.

Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet szerint

11. § (1) Az építési engedélyt az elvégezni kívánt munka egészére kell kérni a Hatóság honlapján közzétett kérelem-adatlapon.
25. § A véglegessé vált engedélyekről, a nyilvántartásba vett bejelentésekről, valamint a Hatóság honlapján közzétett kérelem és bejelentés adatlapokon feltüntetett adatokról a Hatóság nyilvántartást vezet.

A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet szerint

8. § (4) A Hatóság a frekvenciahasználati jogosultság, jog átruházását, valamint haszonbérbe adását jóváhagyó határozatát internetes oldalán közzéteszi.

A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet szerint

3. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az állami támogatást igénylő mozgóképszakmai szervezetekről, illetve természetes személyekről vezetett hatósági nyilvántartását a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.
6. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja, 26/A. § (6) bekezdése és 31. § (1) bekezdése alapján a Magyarország területén terjesztésre kerülő filmalkotásokról és az „art” besorolású filmalkotásokról vezetett egységes hatósági nyilvántartását a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.
7. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja, 26/B. § (2) bekezdése, 27. § (4) bekezdése, 30. § (1) bekezdése, 31/H. §-a és 32. § (4) bekezdése alapján az állami támogatásra jogosult filmalkotásokról és az állami támogatásban nem részesülő filmalkotásokról vezetett egységes hatósági nyilvántartását a (2)-(3) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.
10. § (1) A Hivatal az Mktv. 19. § (1) bekezdés c) pontja és 25/D. §-a alapján a Magyarország területén üzemeltetett „art” mozikról, illetve „art” mozitermekről vezetett hatósági nyilvántartását a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal a honlapján közzéteszi.

A z elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet szerint

6. § (1) A Hivatal a 4. § (5) bekezdése szerinti űrlapot az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül köteles elkészíteni és internetes honlapján, valamint ügyfélszolgálatain elérhetővé tenni.

A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet szerint

4. § (1) A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
k) a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint – amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához – a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon;
13. § (1) Rádióengedélyt a Hatóság kérelemre ad ki.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
e) a hatósági nyilvántartáshoz, a tényállás tisztázásához, különösen a díjfizetés megállapításához, a zavarszámításhoz, a lefedettségvizsgálathoz, valamint – amennyiben nemzetközi vagy operatív frekvenciakoordinációs megállapodás alapján nemzetközi frekvenciakoordináció kell a frekvencia használatához – a nemzetközi frekvenciakoordinációhoz szükséges adatokat a Hatóság internetes honlapján elérhető űrlapon, kivéve, ha a frekvenciakijelöléshez adott adatszolgáltatásban nincs változás;
18. § (1) Az NFFF szerint egyszerűsített rádióengedélyezési eljárás alá tartozó frekvencia használatára vonatkozó igényt az ügyfélnek nyilvántartásba vétel céljából be kell jelentenie a Hatóságnak.
(2) Az ügyfél bejelentését a Hatóság internetes honlapján elérhető elektronikus űrlapon – az ügyfélkapun történt azonosítást követően – nyújthatja be a (3) bekezdés szerinti adatok, nyilatkozatok megadásával.

A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet szerint

6. § (3) A Hatóság honlapján tájékoztathatja a nyilvánosságot, illetve a szolgáltatóknak határozatával tájékoztatási kötelezettséget írhat elő, amennyiben mérlegelése szerint a hálózatbiztonsági esemény nyilvánosságra hozatalának hiánya a közérdeket sértené vagy veszélyeztetné.

Az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről szóló 3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet szerint

3. § (2) A szolgáltatók kötelesek az általuk felügyelt hálózatot olyan műszaki képességekkel ellátni, illetve az üzenethálózattal való együttműködését úgy biztosítani, hogy a hálózat – előre nem látható és el nem hárítható külső akadály felmerülése kivételével – alkalmas legyen:
b) a segélyhívó fél hívásának azonosításához szükséges adatok átadására, illetve a helymeghatározási adatok a) pont szerint kapcsolt segélyszolgálati állomás kapcsolatos címére történő továbbítására.
3. § (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti segélyhívó fél hívásának azonosításához szükséges adatok átadásának és a helymeghatározási adatoknak a segélyszolgálati állomások kapcsolatos címére történő továbbításának – szolgáltatókkal egyeztetett – lehetséges műszaki megvalósítási módjait a Hatóság a honlapján közzéteszi.

A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet szerint

10. § (2) A hatóság a szolgáltatók részére köteles, honlapján elérhetővé tenni a műszaki leírásokat.
(3) A KRA ügyfélszolgálat és KRA hibabejelentő elérhetőségét a hatóság honlapján közzéteszi.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet szerint

5. § (3) A Hatóság a szolgáltatás minőségére vonatkozó érvényes nemzeti, európai és nemzetközi – különösen ETSI és ITU-T – szabványok, ajánlások listáját internetes oldalán közzéteszi.

10. § (6) A Hatóság az adatok benyújtására elektronikus űrlapot rendszeresít, amelyet a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő kezdete előtt legalább 15 nappal közzétesz internetes honlapján. A szolgáltató e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus űrlap kitöltésével is teljesítheti.

A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet szerint

3. § (1) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el.
(2) A nem polgári célú frekvenciagazdálkodásra vonatkozó adatot, tájékoztatást, nyilvántartást és letöltési lehetőséget a Hivatal az NMHH internetes honlapján teszi közzé.

Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet szerint

1. melléklet 3.4. Harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai
3.4.3. A használat feltételei
Az egyes harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számaihoz kapcsolódó – jogszabályon és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusán alapuló – használati feltételeket a hatóság a honlapján teszi közzé.

Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet szerint

3. § (3) A hatóság honlapján közzéteszi:
a) az egyes konkrét, 116 kezdőszámú harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai – jogszabályon és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusán alapuló – használatának és kijelölésének feltételeit,
b) az egyes 137 kezdőszámú lelki segítő és támogató számokat és a számhoz tartozó szervezet nevét, legfontosabb adatait és honlapjának elérhetőségét,
c) az egyes, 135 és 136 kezdőszámú adománygyűjtő számokat és a hozzá tartozó adománygyűjtő szervezet illetve adománygyűjtést közvetítő szervezet nevét, legfontosabb adatait és honlapjának elérhetőségét,
d) a 18 kezdőszámú közérdekű tájékoztató és támogató szolgáltatások számait, a számokon nyújtott szolgáltatásokat és használatuk jogszabályon alapuló feltételeit,
e) a 135 illetve 136 kezdőszámú számtartományokban az elektronikus hírközlési szolgáltatók által elszámolható legmagasabb hívásköltséget,
f) a 116, valamint a 137 kezdőszámú számtartományban az elektronikus hírközlési szolgáltatók által elszámolható legmagasabb hívásköltséget,
g) az emelt díjas, díjkorlátos szolgáltatás igénybevétele esetén a hívó fél által fizetendő legmagasabb díjat,
h) az egyes földrajzi számozási területekhez tartozó települések felsorolását.