Tudnivalók a vezetékes telefon-, internet- és televíziós szolgáltatás áthelyezéséről

Közzétéve: 2017. április 19.

Előfizetői hívószámunkat megtarthatjuk, ha vezetékes (helyhez kötött) telefonszolgáltatásra kötött előfizetésünket más földrajzi helyen vesszük igénybe (áthelyezés). Áthelyezéssel a telefon mellett az internet, valamint televíziós szolgáltatásunk is költözhet velünk, ha ennek feltételei adottak. A telefonszámot megtarthatjuk akkor is, ha mobil szolgáltatás tárgyában más szolgáltatóval kötünk szerződést (számhordozás).

Mint minden hírközlési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés során, itt is érdemes külön figyelni a lényeges feltételekre, részletekre. A jelen tájékoztatás a szolgáltatás áthelyezésének kérdésében kíván segítséget nyújtani.

A hírközlési előfizetői szerződéseket érintő panaszok között 2016-ban és 2017-ben a panaszok mintegy 6 %-a érintette az áthelyezés kérdését.

A részletes szabályokat az 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet tartalmazza.

Az áthelyezés általános szabályai

Áthelyezésre kerül sor, ha a telefon, internet vagy televízió szolgáltatást ugyanattól a szolgáltatótól más lakcímen, telephelyen (létesítési címen) kívánjuk igénybe venni – telefonszolgáltatás esetében ugyanazon a hívószámon. Ez utóbbi esetben a számhordozásra vonatkozó szabályok (lásd a kapcsolódó írásoknál) szerint járhatunk el.

Áthelyezéskor alapesetben a szolgáltatóval fennálló szerződésünk csak az új cím tekintetében módosul. Előfordulhat azonban, hogy a szolgáltató az új címen csak egy másik díjcsomagban tudja biztosítani szolgáltatását, ezért a díjcsomag tartalma is módosul. Ennek oka lehet, hogy a szolgáltató az érintett területen más vezetékes technológiát alkalmaz, eltérő a hálózati kapacitása (pl. kisebb az internet sebessége), vagy helyi igényekhez alkalmazkodik (pl. a helyi csatornakiosztásában más televíziók szerepelnek).

Hogyan történik az áthelyezés?

Az előfizetőnek a szolgáltatójánál kell bejelentenie, hogy a jövőben más földrajzi helyen szeretné a szolgáltatást igénybe venni (áthelyezésre vonatkozó igény bejelentése).

A szolgáltató az áthelyezési igényt teljesíti, ha erre műszakilag lehetőség van, vagyis a szolgáltató az új címen is nyújt szolgáltatást.

A szolgáltató megvizsgálja, hogy a jelenlegi szolgáltatásainkat tudja-e a megjelölt címen biztosítani, és 15 napon belül írásban értesít az igény teljesítéséről, vagy elutasításáról.

Ha a feltételek fennállnak, az igényt legfeljebb 30 napon belül teljesíteni kell.

Ennél későbbi, de legfeljebb 90 napon belüli teljesítésre akkor kerülhet sor, ha maga az előfizető kér 30 napnál későbbi időpontot, vagy ha az áthelyezés műszaki okból korábban nem lehetséges (pl. az adott községben ugyan elérhető a szolgáltatás, de a konkrét címen még nem).

Az áthelyezésért a szolgáltató indokolt és méltányos díjat számíthat fel.

A szolgáltató nem kérhet díjat a szolgáltatásnak a régi címen történő kikapcsolásától (előfizetői hozzáférési pont megszüntetése) és az új helyen történő bevezetéséig terjedő időre – ez alatt a szolgáltatás szünetel.

Ha a szolgáltató a vállalt határidőt nem tartja be, köteles az előfizetőnek kötbért fizetni, ennek mértéke az áthelyezés díjának egyharmada, ami minden késedelmes napra jár.

Mire legyünk külön figyelemmel?

  • Járjunk utána, hogy a szolgáltató az adott földrajzi területen (település, kerület) nyújt-e szolgáltatást, és ha igen, a jelenlegivel megegyező, vagy eltérő feltételekkel.
  • Ha a szolgáltató az új címen más feltételekkel nyújt szolgáltatást, kérjünk tőle információt a vonatkozó feltételekről és jelenlegi szerződésünk hűségidejéről.
  • Ha albérletbe megyünk, tájékozódjunk, hogy a konkrét címen ki van-e építve szolgáltatás és van-e ott más előfizetőnek szolgáltatása.
  • Mielőtt bejelentjük az igényt, tartozásunkat (számlánkat) fizessük be a szolgáltatónak, különösen, ha a fizetési határidő lejárt. Ilyenkor ugyanis az áthelyezést a szolgáltató megtagadhatja.
  • Az igénybejelentésben pontosan tüntessük fel az áthelyezéshez szükséges valamennyi adatot, különösen az új címet.
  • Kérdezzünk rá a szolgáltatónál, hogy az áthelyezés „fizikailag” hogyan zajlik, küld-e szerelőt, vagy nekünk kell elvinnünk az új címre a szolgáltatásunkhoz használt eszközöket, pl. a wifi-routert.

Áthelyezés szabályai hűségidős szerződéseknél

Hűségidő vállalásával meghatározott időre elkötelezzük magunkat a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás mellett, a szolgáltató ezért olyan kedvezményt biztosít, amely hűségidő vállalása nélkül nem járna. A szolgáltatást tehát olcsóbban vesszük igénybe, mint azok, akik nem vállalnak hűségidőt.

Ha a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt mondjuk fel, a szolgáltató kötbért követelhet, illetve a szerződés megszűnéséig igénybevett kedvezmények összegét meg kell fizetnünk.

Mit tegyünk, ha a szolgáltató az új helyen nem nyújt szolgáltatást?

A) Tulajdonos, vagy bérlőváltás esetén a szolgáltatás átírható az új lakó nevére is. A szolgáltatás átírásáról a kapcsolódó írások között találhat több információt.

B) Ha már nincs sok idő hátra a hűségidőből, mérlegeljük, hogy a határozott idő leteltéig járó díjak, vagy a szerződés megszüntetése miatt fizetendő költségek összege az alacsonyabb.

C) Ha az áthelyezés nem lehetséges az új címre és ezáltal előre nem látott hátrányos helyzetbe kerülünk, különösen indokolt esetben kérhetjük a szolgáltató méltányos elbírálását. Fontos, hogy ilyenkor akár dokumentumokkal is alátámasztott kérelemmel keressük meg a szolgáltatót.

Költözés előtt érdeklődjünk szolgáltatónknál az alábbiakról

  • milyen feltételekkel tartható fenn a szerződésünk, illetve milyen új feltételeket kínál;
  • mikor jár le a hűségidőnk,
  • milyen következményekkel járna a hűségidő letelte előtti felmondásunk.

Tájékozódjunk az igénybe vett kedvezmények mértékéről, ugyanis ahogy az idő telik, a kedvezmény alapján visszafizetendő összeg is növekszik.