Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az előfizetők értesítése

Ha jogszabály vagy a Hatóság valamely tájékoztatásnak, általános szerződési feltételnek (itt a továbbiakban: tájékoztatás) a szolgáltató ügyfélszolgálatán történő közzétételét rendeli el, a szolgáltató a tájékoztatást ügyfélszolgálati helyiségben, ennek hiányában internetes honlapján közzéteszi, és annak tartalmáról hangszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálata révén szóbeli tájékoztatást ad.

Ha hírközlési szabály az előfizető értesítésének módját nem határozza meg, a szolgáltató azt tartós adathordozó útján (az elérhetővé tételről az előfizető igazolható módon történő értesítésével); közvetlenül, személyesen, postai úton, saját kézbesítés útján vagy elektronikus hírközlés útján, az internetes honlapon történő közzétételre utalással teljesítheti.

Az előzőeken túl a szolgáltató kizárólag a szolgáltatásnak karbantartás, vis maior vagy gazdasági, közbiztonsági érdekből jogszabályban előírt szüneteltetése esetében értesítheti előfizetőit országos vagy megyei napilapban, internetes újság vagy hírportálon legalább 2 alkalommal feladott közlemény útján, egyidejűleg az ügyfélszolgálatán történő hozzáférhetővé tétellel.

A szolgáltatónak maradandó módon rögzítenie kell, ha a szóbeli értesítést az előfizető tudomásul vette, az elektronikus dokumentumban vagy levélben foglalt értesítést az (ennek elfogadásáról előzetesen nyilatkozó) előfizetőnek, vagy a postai levélben foglalt vagy saját kézbesítés útján továbbított értesítést igazolható módon megküldték.

A tartós adathordozón történő értesítést megküldöttnek kell tekinteni, ha a szolgáltató ezzel biztosította, hogy az érintett információ az előfizető számára hozzáférhetővé váljon.

A szolgáltató a tartós adathordozó elérhetővé tételéről az elérési út megjelölésével értesíti az előfizetőt. A szolgáltató aszerződés időtartama alatt biztosítja számára az elektronikus tárhelyen tárolt információkhoz való hozzáférést.

Ha a szerződéssel kapcsolatos információk elektronikus tárhelyen érhetőek el, a szolgáltató a szerződés megszűnése után 1évig biztosítja az előfizető részére az ehhez való hozzáférést.

Az előfizetői jogok gyakorlására nyitva álló határidőket a legkésőbbi értesítéstől kell számítani. A szolgáltató az értesítési, tájékoztatási kötelezettségének egyértelműen és pontosan köteles eleget tenni.

Hasznosnak találta az információt?