Kisokos

Itt tud keresni a kisokos teljes tartalmában

Az előfizető felmondása

Ha az előfizető a határozott tartamú szerződést az ehhez kapcsolódó kedvezményekre tekintettel kötötte meg, és jogosult azt a határozott időtartam lejárta előtt felmondani, a szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követelheti, ha az előfizető a készüléket a szerződés megszűnése után meg kívánja tartani, de a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet.

Az előfizető jogosult a határozott időtartam lejárta előtt felmondani a szolgáltatás vagy szolgáltatáscsomag igénybevételére kötött szerződést abban az esetben, ha:

  • a szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltét követő 15 napig nem tudja elhárítani a hibát;
  • a felmondását megelőző 90 nap alatt több mint 10 esetben tett bejelentést, amely alapján a szolgáltató valós, érdekkörébe tartozó hibát hárított el;
  • a szolgáltató a szolgáltatást 30 napig nem a szerződés szerint teljesítette.

 Ilyen esetekben az előfizető által megtérítendő készülékkedvezmény összege nem haladhatja meg sem a határozott idő lejártáig fizetendő havi vagy időszaki díjak összegét, sem a készülékkedvezménynek a hátralevő időtartamra járó időarányos részét. A megtérítendő készülékkedvezmény számítási módját olyan részletességgel kell rögzíteni az előzetes tájékoztatásban, hogy az előfizető azt még a szerződés felmondása előtt előre ki tudja számítani. A szerződés a felmondó nyilatkozat szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.

Ha az előfizető a határozott időtartamú szerződést a kapcsolódó kedvezmények figyelembevételével kötötte, és azt a határozott időtartam lejárta előtt felmondja, vagy szerződésszegéssel okot szolgáltat a szolgáltató általi felmondásra, a szolgáltató kizárólag az előfizető által igénybe vett kedvezményeket (ideértve a készülékvásárlásból eredőket is) követelheti a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. A felmondási ideje ebben az esetben legfeljebb 8 nap lehet.

Az igénybevett kedvezmények összegét a szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől az előfizetői szerződés megszűnéséig jogosult felszámítani. Ha az előfizető által megtérítendő összeg csak a szerződés megszűnése után állapítható meg, akkor az előfizető előzetes érdeklődésére a szolgáltató ismerteti az összeg megállapításához alkalmazott, az előfizető szerződésére vonatkozó számítási módot olyan részletességgel, hogy az előfizető az összeget előre ki tudja számítani.

Hasznosnak találta az információt?